သန ၂၇. ၉: ဓာတုသုတ္

၃၃ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ေျမဓာတ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈမည္၏။ ေရဓာတ္၌ ။ မီးဓာတ္၌ ။ ေလဓာတ္၌ ။ ေကာင္းကင္ဓာတ္၌ ။ ဝိညာဏ္ဓာတ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ဤေျခာက္ဌာနတို႔၌ စိတ္ညစ္ညဴးမႈကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းသို႔ ၫြတ္၏၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ အထံုရၿပီးေသာ စိတ္သည္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။