သန ၄၅.၁၇၂: ၾသဃသုတ္

၁၇၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ နစ္ေစတတ္ေသာ ‘ၾသဃ’တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း၊ ကာမတဏွာဟူေသာ ကာေမာဃ၊ ဘဝတဏွာဟူေသာ ဘေဝါဃ၊ ဒိ႒ိေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးဟူေသာ ဒိေ႒ာဃ၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ဟူေသာအဝိေဇၨာဃတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ၾသဃတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤၾသဃတရားေလးပါးတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါပိုင္းျခား၍ သိျခင္းငွါ ကုန္ေစျခင္းငွါ ပယ္ျခင္းငွါ။ပ။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ [ဧသနာသုတ္ကဲ့သို႔ ခ်ဲ႕အပ္၏]။

ပဌမသုတ္။