သန ၄၇.၂၀: ဇနပဒကလ်ာဏီသုတ္

၃၈၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သုမ႓တိုင္းေသဒကမည္ေသာ သုမ႓တိုင္းသူတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအားျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ”ေကာင္းျခင္း ျပည့္ႂကြယ္ တိုင္းႀကီးမယ္, ေကာင္းျခင္း ျပည့္ႂကြယ္တိုင္းႀကီးမယ္”ဟု (ေျပာၾကားကာ) မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းသည္ စုေဝးရာ၏၊ ထိုေကာင္းျခင္း ျပည့္ႂကြယ္ တိုင္းႀကီးမယ္သည္ ကသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ ရွိရာ၏၊ သီဆိုသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သံေနသံထား အမူအရာ ရွိရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ”ေကာင္းျခင္း ျပည့္ႂကြယ္ တိုင္းႀကီးမယ္သည္ က၏၊ သီဆို၏”ဟု မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ စုေဝးရာ၏။ ထိုအခါ အသက္ရွင္လိုေသာ မေသလိုေသာ ခ်မ္းသာလိုေသာ ဆင္းရဲျခင္းကို စက္ဆုပ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ လာရာ၏၊ ထိုသူအား ”အေမာင္ေယာက်္ား ဤအနားႏွင့္အညီ ျပည့္ေနေသာ ဆီခြက္ကိုပြဲသဘင္ႀကီး ႏွင့္ ေကာင္းျခင္း ျပည့္ႂကြယ္ တိုင္းႀကီးမယ္၏ အၾကားသို႔ ေဆာင္ယူသြားရမည္၊ ‘ထိုဆီကိုအနည္းငယ္မွ် က်ေသာအရပ္၌ပင္ သင္၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္အံ့’ဟု (ေျပာကာ) သန္လ်က္ မိုးေနေသာေယာက်္ားသည္ လည္း သင္၏ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏။ ရဟန္းတို႔ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုဆီခြက္ကိုႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ျပင္ပအာ႐ံုေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ ေဆာင္ယူရာသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ရဟန္းတို႔ အနက္ကို သိေစျခင္းငွါ ဤဥပမာကို ငါ ျပဳ၏၊ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ဤအရာ၌ အနက္ေပတည္း၊ ရဟန္းတို႔ ”အနားႏွင့္အညီ ျပည့္ေနေသာ ဆီခြက္”ဟူေသာအမည္သည္ ကာယဂတာသတိ၏အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဤသို႔ က်င့္ရမည္- ”ငါတို႔သည္ ကာယဂတာသတိကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ တည္ရာသကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ အဖန္ဖန္တည္ေစအပ္ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕”။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။