သန ၄၇.၄၁: အမတသုတ္

၄ဝ၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ေနၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔အား အၿမိဳက္နိဗၺာန္သည္ မပ်က္စီးပါေစလင့္။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္႐ုပ္ အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။

ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိ သည္ ျဖစ္၍ ေန၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔အား အၿမိဳက္နိဗၺာန္သည္ မပ်က္စီးပါေစလင့္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။