သန ၄၈.၃၉: ကေ႒ာပမသုတ္

၅ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္း၊ သုခိေႁႏၵ၊ ဒုကၡိေႁႏၵ၊ ေသာမနႆိေႁႏၵ၊ ေဒါမနႆိေႁႏၵ၊ ဥေပကၡိေႁႏၵတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ သုခိေႁႏၵ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ခ်မ္းသာသည္ရွိေသာ္ ”ငါ ခ်မ္းသာ၏”ဟု သိ၏၊ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခံစားအပ္ေသာ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ သုခိေႁႏၵသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ဒုကၡိေႁႏၵ ျဖစ္၏၊ ထိုသူ သည္ဆင္းရဲသည္ရွိေသာ္ ”ငါ ဆင္းရဲ၏”ဟု သိ၏၊ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခံစားအပ္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဒုကၡိေႁႏၵသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေသာမနႆေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ေသာမနႆိေႁႏၵျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ ဝမ္းေျမာက္သည္ရွိေသာ္ ”ငါ ဝမ္းေျမာက္၏”ဟု သိ၏၊ ေသာမနႆေဝဒနာ၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခံစားအပ္ေသာေသာမနႆေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ေသာမနႆိေႁႏၵသည္ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေဒါမနႆေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ေဒါမနႆိေႁႏၵ ျဖစ္ ၏၊ ထိုသူသည္ ႏွလံုးမသာသည္ရွိေသာ္ ”ငါ ႏွလံုးမသာျဖစ္၏”ဟု သိ၏၊ ေဒါမနႆေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခံစားအပ္ေသာ ေဒါမနႆေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ေဒါမနႆိေႁႏၵသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ဥေပကၡိေႁႏၵ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္ရွိေသာ္ ”ငါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၏”ဟု သိ၏၊ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခံစားအပ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏အေၾကာင္းျဖစ္သည္႕ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡိေႁႏၵသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ သစ္သားႏွစ္ခုတို႔၏ ထိခိုက္ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ အပူေငြ႕ ျဖစ္၏၊ မီးျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုသစ္သားႏွစ္ခုတို႔ကိုပင္ တျခားစီ ခြဲ၍ ထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုသစ္သားႏွစ္ခုတို႔ ပြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအပူေငြ႕သည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသကဲ့သို႔ ထို႔အတူပင္ ရဟန္းတို႔ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ သုခိေႁႏၵ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ ခ်မ္းသာသည္ရွိေသာ္ ”ငါ ခ်မ္းသာ၏”ဟု သိ၏၊ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာခံစားအပ္ ေသာ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ သုခိေႁႏၵသည္ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏။ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍။ပ။

ေသာမနႆေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍။ပ။ ေဒါမနႆေဝဒနာ၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကို စြဲ၍ ဥေပကၡိေႁႏၵ ျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္ရွိေသာ္ ”ငါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၏”ဟုသိ၏၊ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ ေသာ ထိုေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ထိုအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ခံစားအပ္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ကိုစြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡိေႁႏၵသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ၿငိမ္း၏ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။