သန ၅၄.၉: ေဝသာလီသုတ္

၉၈၅။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီ ျပည္မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ အသုဘတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသုဘ ကမၼ႒ာန္း၏ ဂုဏ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသုဘကမၼ႒ာန္းပြားမ်ားျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ လဝက္ပတ္လံုး (လထက္ဝက္ဆယ့္ငါးရက္တိုင္တိုင္) တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနလို၏၊ ဆြမ္းပို႔မည့္ ရဟန္းမွတစ္ပါး ငါ၏ထံသို႔ မည္သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ရ”ဟု ရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ဆြမ္းပို႔ေသာ ရဟန္းမွတစ္ပါး မည္သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ကုန္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ အသုဘတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသုဘကမၼ႒ာန္း၏ ဂုဏ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသုဘကမၼ႒ာန္း ပြါးမ်ားျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ မ်ားစြာေသာအျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းေသာအသုဘဘာဝနာ၌ အားထုတ္ျခင္းကို အစဥ္ႀကိဳးစား အားထုတ္လ်က္ ေနၾကကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မိမိခႏၶာကိုယ္၌ၿငီးေငြ႕ကုန္ ရွက္ႏိုးကုန္ စက္ဆုပ္ကုန္ရကား အသက္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ ဓားလက္နက္ကိုရွာမွီးၾကကုန္၏၊ ရဟန္း ဆယ္ပါးတို႔သည္လည္း တစ္ေန႔ခ်င္းျဖင့္ ဓားကို ေဆာင္ၾကကုန္၏ (ဓားျဖင့္သတ္ေသၾကကုန္၏)၊ ရဟန္း ႏွစ္ဆယ္တို႔သည္လည္း။ပ။ ရဟန္းသံုးဆယ္တို႔သည္လည္း တစ္ေန႔ခ်င္းျဖင့္ဓားကို ေဆာင္ၾကကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုလဝက္ကုန္သျဖင့္ (တစ္ပါးတည္း) ကိန္းေအာင္းေနရာမွ ထေတာ္မူခဲ့၍ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အာနႏၵာ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရဟန္းအေပါင္းသည္ နည္းပါးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏၊ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ အသုဘတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသုဘကမၼ႒ာန္း၏ ဂုဏ္ကိုေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသုဘကမၼ႒ာန္း ပြားမ်ားျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏”ဟု မ်ားစြာေသာအျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္း ေသာအသုဘဘာဝနာ၌ အားထုတ္မႈကို အစဥ္ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ေနၾကကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤခႏၶာကိုယ္၌ ၿငီးေငြ႕ကုန္ ရွက္ႏိုးကုန္ စက္ဆုပ္ကုန္ရကား အသက္ကိုေဆာင္တတ္ေသာ ဓားလက္နက္ ကို ရွာမွီးကုန္ပါ၏၊ ရဟန္းဆယ္ပါးတို႔သည္လည္း တစ္ေန႔ခ်င္းျဖင့္ဓားကို ေဆာင္ၾကကုန္၏ (ဓားျဖင့္ သတ္ေသၾကကုန္၏)၊ ရဟန္းႏွစ္ဆယ္တို႔သည္လည္း။ပ။

ရဟန္းသံုးဆယ္တို႔သည္လည္း တစ္ေန႔ခ်င္းျဖင့္ ဓားကို ေဆာင္ၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (အသုဘကမၼ႒ာန္းမွ) တစ္ပါးေသာ တရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၊ (ယင္းတရားေဒသနာေတာ္ေၾကာင့္) ဤရဟန္းအ ေပါင္းသည္ အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေဝသာလီျပည္ကို အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ကို စည္းေဝးရာ့ဇရပ္၌ စုေဝးေစေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံေလွ်ာက္ထား၍ ေဝသာလီျပည္ကို အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ကို စည္းေဝးရာဇရပ္၌ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရားရဟန္းအေပါင္းသည္ စုေဝးေနၾကပါၿပီ၊ ယခုအခါ၌ ႂကြရန္ အခ်ိန္ကို အသွ်င္ဘုရား သိပါ၏၊ (ႂကြရန္မွာအသွ်င္ဘုရား၏ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ပါ၏”)ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စည္းေဝးရာဇရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီးေသာ္ ရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ ဤအာနာပါနႆတိသမာဓိသည္ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ၿငိမ္လည္း ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္လည္း မြန္ျမတ္၏၊ ထပ္ေလာင္း (ျဖည့္စြက္) စရာလည္း မလို၊ ခ်မ္းသာေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းေသာအကုသိုလ္အယုတ္တရားတို႔ကိုလည္း တစ္ခဏခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ေႏြလတို႔၏ ေနာက္ဆံုးလ၌ အထက္သို႔ လြင့္တက္ေသာ ျမဴမႈန္ကို အခါမဲ့ သည္းထန္စြာ (ရြာသြန္းေသာ) မိုးႀကီးသည္ တစ္ခဏခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းတို႔အာနာပါနႆတိသမာဓိသည္ ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ၿငိမ္လည္း ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္လည္း မြန္ျမတ္၏၊ ထပ္ေလာင္း (ျဖည့္စြက္) စရာလည္း မလို၊ ခ်မ္းသာေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းေသာအကုသိုလ္အယုတ္တရားတို႔ကိုလည္း တစ္ခဏခ်င္း ကြယ္ေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနာပါနႆတိသမာဓိသည္ အဘယ္သို႔ ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ၿငိမ္လည္း ၿငိမ္သက္ မြန္လည္း မြန္ျမတ္သနည္း၊ ထပ္ေလာင္း (ျဖည့္စြက္) စရာလည္း မလို၊ ခ်မ္းသာေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္၍ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းေသာအကုသိုလ္အယုတ္တရားတို႔ကို တစ္ခဏခ်င္းကြယ္ေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ သြားေရာက္၍ျဖစ္ေစ တင္ပလႅင္ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကိုေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ သတိကို (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ထြက္သက္ ေလကို ထုတ္၏၊ သတိရွိလ်က္သာလွ်င္ ဝင္သက္ေလကို ရွဴ။ပ။

တစ္ဖန္စြန္႔လႊတ္မႈကို အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ”ထြက္သက္ေလကို ထုတ္အံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏၊ တစ္ဖန္စြန္႔လႊတ္မႈကို အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ”ဝင္သက္ ေလကို ရွဴအံ့”ဟု အားထုတ္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔ ပြားမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဤအာနာပါနႆတိသမာဓိသည္ ၿငိမ္လည္းၿငိမ္သက္၏၊ မြန္လည္း မြန္ျမတ္၏၊ ထပ္ေလာင္း (ျဖည့္စြက္) စရာလည္း မလို၊ ခ်မ္းသာေသာေနရာလည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းေသာအကုသိုလ္အယုတ္တရား တို႔ကို တစ္ခဏခ်င္းကြယ္ေပ်ာက္ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။