အန ၄.၁၅၉: ဘိကၡဳနီသုတ္

၁၅၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီ ျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းမိန္းမ တစ္ေယာက္သည္ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ကို ”အခ်င္းေယာက်္ား သင္ လာေလာ့၊ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏ စကားျဖင့္ ‘အသွ်င္ဘုရား ဤမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္ ဖ်ားနာေနပါသည္၊ ဆင္းရဲေနပါသည္၊ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါသည္၊ ထိုရဟန္းမိန္းမသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေျခတို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုးလိုက္ပါသည္ဟု အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေျခတို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုးပါေလ၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ ရဟန္းမိန္းမေက်ာင္း ထိုရဟန္းမိန္းမထံသို႔ သနားသမႈ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ ရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏ဘုရား’ဟုလည္း ေလွ်ာက္ပါေလ”ဟု ဆို၏။ ”အသွ်င္မ ေကာင္းလွပါၿပီ”ဟု ထို ေယာက်္ားသည္ ထိုရဟန္းမိန္းမ၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ အာနႏၵာကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးကာ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဤမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္ ဖ်ားနာေနပါသည္၊ ဆင္းရဲေနပါသည္၊ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါသည္၊ ထိုရဟန္းမိန္းမသည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေျခတို႔ကို ဦးေခါင္းျဖင့္ ရွိခိုး လိုက္ပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ထိုရဟန္းမိန္းမ၏ေက်ာင္း ထိုရဟန္းမိန္းမထံသို႔ သနားသမႈ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏ဘုရားဟုလည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါေသးသည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူလိုက္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းမိန္းမ၏ေက်ာင္း ထိုရဟန္းမိန္းမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူေလ၏။ ထိုရဟန္းမိန္းမသည္ အေဝးမွ ႂကြလာေသာ အသွ်င္အာနႏၵာကို ျမင္၍ ဦးေခါင္းႏွင့္ တကြ ၿခဳံၿပီးလွ်င္ ေညာင္ေစာင္း၌ အိပ္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ထိုရဟန္းမိန္းမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေနာက့္ထိုရဟန္း မိန္းမအား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ သံုးေဆာင္ဖြယ္ အာဟာရေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အာဟာရကို အမွီျပဳ၍ အာဟာရ (မေနာသေၪၥတနာ) ကို ပယ္ရမည္။ ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ တဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ တဏွာကို အမွီျပဳ၍ တဏွာကို ပယ္ရမည္။ ႏွမ ဤကိုယ္ ကာယသည္ မာနေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ မာနကို အမွီျပဳ၍ မာနကို ပယ္ရမည္။ ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ ေမထုန္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေမထုန္၌မူကား အေၾကာင္းကို သတ္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ အာဟာရေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အာဟာရကို အမွီျပဳ၍ အာဟာရကို ပယ္ရ မည္”ဟု ငါဆိုေသာ စကားသည္ အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုေသာ စကားျဖစ္သနည္း၊ ႏွမ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ အာဟာရကို သံုးေဆာင္၏- ”ျမဴးထူးရန္ မဟုတ္၊ မာန္ယစ္ရန္ မဟုတ္၊ (အသား) ျပည့္ၿဖဳိးရန္ မဟုတ္၊ (အေရအဆင္း) ၾကည္လင္ရန္ မဟုတ္၊ ဤကိုယ္တည္တံ့ရန္မွ်သာ မွ်တရန္မွ်သာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္မွ်သာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို အားထုတ္ရန္မွ်သာ သံုးေဆာင္ဖြယ္ (အာဟာရ) ကို သံုးေဆာင္၏။ ဤသို႔ သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္အံ့၊ ေဝဒနာသစ္ကိုလည္း မျဖစ္ေစအံ့၊ ငါ့အား မွ်တျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (ဆင္ျခင္၍) အာဟာရကို သံုးေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ အာဟာရကို အမွီျပဳ၍ အာဟာရ ကို ပယ္၏၊ ”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ အာဟာရေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အာဟာရကို အမွီျပဳ၍ အာဟာရကို ပယ္ရမည္”ဟူ၍ ငါဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ ဤသည္ကို စဲြ၍ ဆိုခဲ့ေသာ စကားျဖစ္၏။

”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ တဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ တဏွာကို အမွီျပဳ၍ တဏွာကို ပယ္အပ္၏”ဟု ငါဆိုေသာ စကားသည္ အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုေသာ စကားျဖစ္သနည္း၊ ႏွမ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရဟန္းအား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏”ဟု ၾကား၏။ ထိုရဟန္းအား ”အဘယ္ အခါ၌ ငါသည္လည္း အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ တစ္ပါးေသာ အခါ၌ အရဟတၱဖိုလ္၌ ေတာင့္တျခင္းကို အမွီျပဳ၍ တဏွာကို ပယ္၏။ ”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ တဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ တဏွာကို အမွီျပဳ၍ တဏွာကို ပယ္ရမည္”ဟု ငါဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ ဤသည္ကို စဲြ၍ ဆိုခဲ့ေသာ စကားျဖစ္၏။

”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ မာနေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ မာနကို အမွီျပဳ၍ မာနကို ပယ္ရမည္”ဟူ၍ ငါဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုေသာ စကားျဖစ္သနည္း၊ ႏွမ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေန၏”ဟု ၾကား၏။ ထို ၾကားေသာ ရဟန္း အား ”ထို အသွ်င္ေကာင္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနတံုဘိေသး၏၊ ငါသည္ကား အဘယ့္ေၾကာင့္ မေနရဘဲ ရွိအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တစ္ပါးေသာ အခါ၌ မာနကို အမွီျပဳ၍ မာနကို ပယ္စြန္႔၏။ ”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ မာနေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ မာနကို့အမွီျပဳ၍ မာနကို ပယ္ရမည္”ဟု ငါဆိုေသာ စကားသည္ ဤသည္ကို စဲြ၍ ဆိုေသာ စကားျဖစ္၏။

”ႏွမ ဤကိုယ္ကာယသည္ ေမထုန္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေမထုန္၌မူကား အေၾကာင္းကို သတ္အပ္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းမိန္းမသည္ ေညာင္ေစာင္းမွ ထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌ အေပၚ႐ံုကို စံပယ္တင္လ်က္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေျခတို႔ကို ဦးခိုက္၍ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အသွ်င္ဘုရား မိုက္သည့္ အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အကြၽႏု္ပ္ကို အျပစ္သည္ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ျပဳမိပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာသည္ ထို အကြၽႏ္ုပ္၏ အျပစ္ကို ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ အျပစ္ဟုသည္းခံေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ႏွမ မိုက္သည့္အေလ်ာက္ ေတြေဝသည့္အေလ်ာက္ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ အျပစ္သည္ သင့္ကို စင္စစ္ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့၏၊ သင္သည္ ဤသို႔ ျပဳမိေလၿပီ၊ ႏွမ သင္သည္ အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ျမင္၍ အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ကုစားေသာေၾကာင့္ သင္၏ ထို အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ငါတို႔သည္းခံကုန္၏။ ႏွမ အၾကင္သူသည္ အျပစ္ကို အျပစ္ဟု ျမင္၍ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကုစား၏၊ ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္း၏၊ (ထိုသူ၏) ဤ(ကုစားျခင္း)သည္ပင္လွ်င္ အရိယာ၏ ဝိနည္း ‘အဆံုးအမ’ ၌ ႀကီးပြါးျခင္းတည္းဟု (မိန္႔ဆို၏)။

နဝမသုတ္။