အန ၄.၁၉: တတိယ အဂတိဂမနသုတ္

၁၉။ ရဟန္းတို႔ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ လိုက္စား၏၊ မုန္းျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ လိုက္စား၏၊ မသိျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ လိုက္စား၏၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ လိုက္စား၏။ ရဟန္းတို႔ အဂတိ လိုက္စားမႈတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အဂတိ မလိုက္စားမႈတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ မလိုက္စား၊ မုန္းျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ မလိုက္စား၊ မသိျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ မလိုက္စား၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ အဂတိ မလိုက္စား။ ရဟန္းတို႔ အဂတိ မလိုက္စားမႈတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အၾကင္သူသည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မုန္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မသိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း တရားကို ေက်ာ္လြန္၍ က်င့္၏၊ ထိုသူ၏ အၿခံအရံ အေက်ာ္အေစာသည္ လဆုတ္ပကၡၡ၌ လကဲ့သို႔ ဆုတ္ယုတ္ေလသတည္း။

အၾကင္သူသည္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မုန္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မသိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း တရားကို ေက်ာ္လြန္၍ မက်င့္၊ ထိုသူ၏ အၿခံအရံ အေက်ာ္အေစာသည္ လဆန္းပကၡၡ၌ လကဲ့သို႔ ျပည့္ဝေလသတည္း။

နဝမသုတ္။