အန ၄.၂၈: အရိယဝံသသုတ္

၂၈။ ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလတို႔က ျဖစ္၏ဟု သိအပ္ကုန္ ေသာ (ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ သာဝကတို႔၏) အႏြယ္အဆက္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ၊ ေရွးက်ကုန္ေသာ အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္ျဖစ္ကုန္ေသာ ‘အရိယဝံသ’တရားတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ (ထိုတရားတို႔ကို) မပယ္အပ္ကုန္၊ (ဘုရားသွ်င္တို႔သည္) မပယ္ဖူးကုန္၊ ယခုလည္း မပယ္ၾကကုန္၊ ေနာင္လည္း ပယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပညာရွိ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ မကဲ့ရဲ႕အပ္ကုန္။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏၊ သကၤန္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ မအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ သကၤန္းကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ သကၤန္းကို ရၿပီး၍လည္း မမက္ေမာ မေတြေဝ၊ (တဏွာျဖင့္) မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို သိလ်က္ သံုးေဆာင္၏၊ ထို ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ထို ေရာင့္ရဲမႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္ သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ မအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ ဆြမ္းကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ ဆြမ္းကို ရၿပီး၍လည္း မမက္ေမာ မေတြေဝ၊ (တဏွာျဖင့္) မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကို သိလ်က္ သံုးေဆာင္၏၊ ထို ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ထို ေရာင့္ရဲမႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ အိပ္ရာ ေနရာ ‘ေက်ာင္း’ ျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ အိပ္ရာ ေနရာ ‘ေက်ာင္း’ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အိပ္ရာေနရာ ‘ေက်ာင္း’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မအပ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ အိပ္ရာ ေနရာ ‘ေက်ာင္း’ ကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ ရၿပီး၍လည္း မမက္ေမာ မေတြေဝ၊ (တဏွာျဖင့္) မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို သိလ်က္ သံုးေဆာင္၏၊ ထို ရတတ္သမွ်ေသာ အိပ္ရာေနရာ ‘ေက်ာင္း’ ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ထို ေရာင့္ရဲမႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဘာဝနာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ဘာဝနာ၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ (ကာမစၧႏၵ စသည္ကို) ပယ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ပယ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ထို ဘာဝနာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို (ကာမစၧႏၵ စသည္ကို) ပယ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ သူတစ္ပါးကို မ႐ႈတ္ခ်။ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ဘာဝနာ ‘ပြါးမ်ား’မႈ ပယ္မႈ၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိ၏၊ သတိႏွင့္ ယွဥ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ေရွးက်ေသာ အျမတ္ဟု သိအပ္ေသာ အရိယာတို႔၏ အႏြယ္အဆက္၌ တည္ေသာ ရဟန္းဟု့ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ ရွည္စြာေသာ ကာလတို႔က ျဖစ္၏ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ (ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ သာဝက)တို႔၏ အႏြယ္အဆက္ဟု သိအပ္ကုန္ေသာ ေရွးက်ကုန္ေသာ အရိယာ၏ အႏြယ္အဆက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ (ထိုတရားတို႔ကို) မပယ္အပ္ကုန္၊ ဘုရားသွ်င္တို႔သည္ မပယ္ဖူးကုန္၊ ယခုလည္း မပယ္ၾကကုန္၊ ေနာင္လည္း ပယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပညာရွိ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ မကဲ့ရဲ႕အပ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤအရိယဝံသတရားေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အေရွ႕အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။ အေနာက္အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။ ေျမာက္အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစ ကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။ ေတာင္အရပ္၌ အကယ္၍ ေနေစကာမူ ထိုရဟန္းကသာလွ်င္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ ႏိုင္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္ရာ။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းသည္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း, ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိုသည္းခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းကို မႏွိပ္စက္ႏိုင္၊ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းကသာ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္၏၊ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းသည္ မေမြ႕ ေလ်ာ္ျခင္းကို ႏွိပ္စက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္းကို မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက မႏွိပ္စက္ႏိုင္။ (ကိေလသာ) ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာ အလံုးစံုေသာ (ေတဘူမက) ကံတို႔ကို ပယ္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္ကို အဘယ္မည္ေသာ အကုသိုလ္တရားသည္ တားျမစ္ႏိုင္ အံ့နည္း၊ တစ္နိကၡရွိ ဇမၺဴရာဇ္ေရႊစင္ကဲ့သို႔ အဘယ္သူသည္ ထို ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္ကို ကဲ့ရဲ႕ျခင္းငွါ ထိုက္ပါအံ့နည္း၊ ထို ပုဂၢဳိလ္ကို နတ္တို႔သည္လည္း ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ျဗဟၼာကလည္း ခ်ီးမြမ္း၏။

အ႒မသုတ္။