အန ၄.၃၁: စကၠသုတ္

၃၁။ ရဟန္းတို႔ ျပည့္စံုျခင္း ‘သမၸတၱိ’ စက္တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ယင္းစက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ နတ္လူတို႔အား (သမၸတၱိ) စက္ေလးမ်ဳိးသည္ လည္၏၊ ယင္းစက္ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ နတ္လူတို႔သည္ မၾကာမီပင္ စည္းစိမ္တို႔၌ မ်ားျပားသည့္အျဖစ္ျပန္႔ေျပာသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းကို မွီဝဲ ဆည္းကပ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကို ေကာင္းစြာထားျခင္း၊ ေရွးဘဝက ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈရွိျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ျပည့္စံုျခင္း ‘သမၸတၱိ’ စက္တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ယင္းစက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ နတ္လူတို႔အား (သမၸတၱိ) စက္ေလးမ်ဳိးသည္ လည္၏၊ ယင္းစက္ေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ နတ္လူတို႔သည္ မၾကာမီပင္ စည္းစိမ္တို႔၌ မ်ားျပားသည့္အျဖစ္ ျပန္႔ေျပာသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(အၾကင္သူသည္) သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနရာ၏၊ သူေတာ္ ေကာင္းကို အေဆြခင္ပြန္း ျပဳရာ၏၊ ေကာင္းစြာ (ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကို) ထားျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ရာ၏၊ ေရွးက ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ အၿခံအရံ အေက်ာ္အေစာႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ထိုသူကို လႊမ္းမိုးေလသတည္း။

ပဌမသုတ္။