အန ၄.၃၆: ေဒါဏသုတ္

၃၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥကၠ႒ၿမဳိ႕ႏွင့္ ေသတဗ်ၿမဳိ႕အၾကား၌ ခရီးရွည္ ႂကြေတာ္မူ၏၊ ေဒါဏပုဏၰားသည္လည္း ဥကၠ႒ၿမဳိ႕ႏွင့္ ေသတဗ်ၿမဳိ႕အၾကား၌ ခရီးရွည္သြား၏၊ ေဒါဏပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာတို႔၌ အကန္႔တစ္ေထာင္ရွိေသာ အကြပ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ ပုံေတာင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ အလံုးစံုေသာ အျခင္းအရာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စက္ (လကၡဏာ) တို႔ကို ျမင္ေလေသာ္ ”အခ်င္းတို႔ အံ့ဖြယ္ရွိစြတကား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္စြတကား၊ ဤေျခရာတို႔သည္ စင္စစ္ လူျဖစ္သူ၏ ေျခရာတို႔ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခရီးလမ္းမွ ဖဲ၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထက္ဝယ္ ဖြဲ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထား၍ (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ (သီတင္းသံုး) ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေဒါဏပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာတို႔သို႔ အစဥ္လိုက္လတ္ေသာ္ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ၾကည္ညဳိဖြယ္ရွိေသာ ၾကည္ညဳိစိတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ ယင္း အရဟတၱဖိုလ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိသို႔ေရာက္လ်က္ ယဥ္ေက်းၿပီး ေစာင့္စည္းၿပီး ထိန္းသိမ္းၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးအလား ထိုင္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သည္ နတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ေလာဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ငါသည္ နတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္သည္ ဂႏၶဗၺနတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ ေလာဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။ ပုဏၰား ငါသည္ ဂႏၶဗၺနတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္သည္ ဘီလူးျဖစ္လိမ့္မည္ေလာဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။ ပုဏၰား ငါသည္ ဘီလူးျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္သည္ လူျဖစ္လိမ့္မည္ေလာဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။ ပုဏၰား ငါသည္ လူျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္သည္ နတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ေလာဟု ေမးလတ္ေသာ္ ”ပုဏၰား ငါသည္ နတ္ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဘိ၏။ အသွ်င္သည္ ဂႏၶဗၺနတ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ေလာဟု ေမးလတ္ေသာ္ ”ပုဏၰား ငါသည္ ဂႏၶဗၺနတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဘိ၏။ အသွ်င္သည္ ဘီလူးျဖစ္လိမ့္မည္ေလာဟု ေမးလတ္ ေသာ္ ”ပုဏၰား ငါသည္ ဘီလူးျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဘိ၏။ အသွ်င္သည္ လူျဖစ္လိမ့္မည္ ေလာဟု ေမးလတ္ေသာ္ ”ပုဏၰား ငါသည္ လူျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဘိ၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ အၾကင္ အာသေဝါတရားတို႔ကို မပယ္ရေသးေသာေၾကာင့္ နတ္ျဖစ္ရာ၏၊ ထို အာသေဝါတရားတို႔ကို ငါပယ္ၿပီးၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးၿပီ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိၿပီ။ ပုဏၰား ငါသည္ အၾကင္ အာသေဝါတရားတို႔ကို မပယ္ရေသးေသာေၾကာင့္ ဂႏၶဗၺနတ္ျဖစ္ရာ၏၊ ဘီလူးျဖစ္ရာ၏၊ လူျဖစ္ရာ၏၊ ထို အာသေဝါတရားတို႔ကို ငါပယ္ၿပီးၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးၿပီ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳၿပီးၿပီ၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိၿပီ။ ပုဏၰား ေရ၌့ေပါက္ေသာ ေရ၌ ႀကီးပြါးေသာ ဥပၸလၾကာသည္လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာသည္လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာသည္လည္းေကာင္း ေရမွ အထက္သို႔ တက္၍ ေရျဖင့္ မလိမ္းက်ံဘဲ တည္သကဲ့သို႔၊ ပုဏၰား ဤအတူသာလွ်င္ ေလာက၌ ျဖစ္ေသာ ေလာက၌ ႀကီးပြါးေသာ ငါသည္ ေလာကကို လႊမ္းမိုး၍ (သခၤါရ) ေလာကႏွင့္ လိမ္းက်ံကပ္ၿငိျခင္း မရွိဘဲ ေန၏၊ ပုဏၰား (ထို႔ေၾကာင့္) ငါ့ကို ”ဗုဒၶ”ဟု သိမွတ္ေလေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပုဏၰား အၾကင္ အာသေဝါတရားေၾကာင့္ နတ္ျဖစ္ရာ၏၊ ေကာင္းကင္သို႔ သြားေသာ ဂႏၶဗၺနတ္ျဖစ္ရာ၏၊ အၾကင္ အာသေဝါတရားေၾကာင့္ ဘီလူးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာ၏၊ လူအျဖစ္သို႔လည္း ေရာက္ရာ၏၊ ငါ့အား ထို အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ၊ ဖ်က္ဆီး အပ္ကုန္ၿပီ၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေအာင္ ျပဳၿပီးကုန္ၿပီ။ ေကာင္းေသာ ၾကာပု႑ရိက္သည္ ေရျဖင့္ မလိမ္းက်ံသကဲ့သို႔၊ ထို႔အတူ သခ ၤါရ ေလာကႏွင့္ မလိမ္းက်ံေပ၊ ပုဏၰား ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ‘ဗုဒၶ’ ျဖစ္၏။

ဆ႒သုတ္။