သံယုတၱနိကာယ္

သံယုတၱနိကာယ္ (Connected Discourses)

သံယုတၱနိကာယ္ (Connected Discourses)သည္ သုတၱန္ပိဋကေတာ္ရွိ နိကာယ္ငါးစုမွ သုံးခုေျမာက္ နိကာယ္ျဖစ္သည္။ သံယုတၱနိကာယတြင္ သုတ္ေပါင္း ၂၈၅၄ သုတ္ပါဝင္ၿပီး သဂါထာဝဂ္၊ နိဒါနဝဂ္၊ ခႏၶဝဂ္၊ သဠာယတနဝဂ္၊ မဟာဝဂ္ဟူ၍ အုပ္စု ငါးစု ခြဲထားပါသည္။ ယင္းဝဂ္တစ္စုျခင္းတြင္ အေၾကာင္းအရာတူေသာ သုတ္မ်ားကို စုစည္း၍ (သံယုတ္) အုပ္စုငယ္မ်ားထက္မံ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဥပမာ ေဒဝတာသံယုတ္တြင္ နတ္မ်ားကို ေဟာၾကားေသာ တရားမ်ား၊ ေကာသလသံယုတ္တြင္ ေကာသလမင္းကို ေဟာၾကားေသာ တရားမ်ား၊ နိဒါနသံယုတ္တြင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ပါဠိဘာသာျပန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘိကၡဳေဗာဒီ (Bhikkhu Bodhi) ၏ အမွာစာ

ဤအမွာစာကို Wisdom Publication မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ The Connected Discourses of the Buddha (A Translation of the Samyutta Nikaya by Bhikkhu Bodhi) တြင္ပါရိွသည့္ General Introduction ကို ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ ထုတ္နႈတ္ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (မၾကာမီွ ေမွ်ာ္)