အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္

အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္ (Numerical Discourses)

အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္္ (Numerical Discourses) သည္ သုတၱန္ပိဋကေတာ္ရွိ နိကာယ္ငါးစုမွ ေလးခုေျမာက္ နိကာယ္ျဖစ္သည္။ အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္တြင္ သုတ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီပါဝင္ၿပီး (နိပါတ္) အုပ္စု တစ္ဆယ္တစ္စု ခြဲထားပါသည္။ နိပါတ္မ်ားသည္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာအေရအတြက္ေပၚမွုတည္၍ သုတ္မ်ားကို စုစည္းကာ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဥပမာ တိကနိပါတ္(Book of the Threes)တြင္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟတို႔ အေၾကာင္း၊ စတုကၠနိပါတ္(Book of the fours)တြင္ သမာဓိထူေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ရေသာ အက်ိဳး ၄ မ်ိဳး၊ ပဥၥကနိပါတ္(Book of the Fives)တြင္ နီဝါရဏ ၅ ပါးတို႔အေၾကာင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။