အန ၁၀.၁၅: အပၸမာဒသုတ္

၅။ ရဟန္းတို႔ အေျခမရွိေသာသတၱဝါ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာသတၱဝါ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါ အေျခမ်ားစြာ႐ိွေသာသတၱဝါ ႐ုပ္ရွိေသာသတၱဝါ ႐ုပ္မရွိေသာသတၱဝါ သညာရွိေသာသတၱဝါ သညာ မရွိေသာသတၱဝါ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ေသာ သတၱဝါဟူသမွ်တို႔တြင္ ပူေဇာ္ အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အျမတ္ဆုံးဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကုသိုလ္တရားအားလုံးတို႔သည္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’လွ်င္ အေျခခံရွိကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’သို႔ ေပါင္းဆုံကုန္၏၊ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔တြင္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ကို အျမတ္ဆံုံးဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ကုန္းေျမ၌ က်က္စားသြားလာကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေျခရာဟူသမွ်တို႔သည္ ဆင္ ေျခရာ၌ ေပါင္းဆုံျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သကဲ့သို႔ ထိုေျခရာတို႔တြင္ ဆင္ေျခရာကို ႀကီးေသာ သေဘာေၾကာင့္ အသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကုသိုလ္တရားအားလုံးတို႔သည္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’လွ်င္ အေျခခံရွိကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ သို႔ ေပါင္းဆုံကုန္၏၊ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔တြင္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ ကို အျမတ္ဆုံးဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အထြတ္တပ္ေသာ အိမ္၏ အျခင္(ရနယ္)အားလုံးတို႔သည္ အထြတ္သို႔ ေရာက္ကုန္ အထြတ္သို႔ ၫြတ္ကုန္ အထြတ္၌ ေပါင္းဆုံကုန္သကဲ့သို႔ ထိုအျခင္(ရနယ္)တို႔ထက္ အထြတ္ကို အျမတ္ဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကုသိုလ္တရား အားလုံးတို႔သည္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’လွ်င္ အေျခခံ ရွိကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’သို႔ ေပါင္းဆုံကုန္၏၊ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔တြင္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ ကို အျမတ္ဆုံးဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အျမစ္နံ႔သာအားလုံးတို႔တြင္ အေက်ာ္ကို အသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ အႏွစ္နံ႔သာအားလုံးတို႔တြင္ စႏၵကူးနီကို အသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ အပြင့္နံ႔သာအားလုံးတို႔တြင္ ျမတ္ေလးပန္းကို အသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ မင္းငယ္ဟူသမွ် အားလုံးတို႔သည္ စၾကဝေတး မင္း၏ ေနာက္လိုက္ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔၊ စၾကဝေတးမင္းကို ထိုမင္းတို႔ထက္ အသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္။ပ။

ရဟန္းတို႔ ၾကယ္တာရာတို႔၏ အေရာင္ဟူသမွ် အားလုံးတို႔သည္ လေရာင္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ တစ္စိတ္မွ် မထိုက္ကုန္သကဲ့သို႔ ထိုအေရာင္တို႔တြင္ လေရာင္ကိုအသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ သရဒအခါ မိုးသည္ျမင့္၍ မိုးသားတိမ္တိုက္ ကင္းစင္ လတ္ေသာ္ ေနသည္ ေကာင္းကင္သို႔ တက္လ်က္ ေကာင္းကင္ျပင္ အားလုံးရွိအမိုက္တိုက္ကို ၿဖဳိခြင္း ဖ်က္ဆီး၍ ေတာက္ပထြန္းလင္း တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဂဂၤါ ယမုံနာ အစီရဝတီ သရဘူ မဟီဟူေသာ ျမစ္ႀကီးအားလုံးတို႔သည္ သမုဒၵရာသို႔ သြားကုန္ သမုဒၵရာသို႔ ၫြတ္ကုန္ သမုဒၵရာသို႔ ကိုင္းကုန္ သမုဒၵရာသို႔ ႐ႈိင္းကုန္သကဲ့သို႔ ထိုျမစ္ႀကီးတို႔ထက္ သမုဒၵရာကို အသာဆုံးဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ကုသိုလ္တရားအားလုံးတို႔သည္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’လွ်င္ အေျခခံရွိကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’သို႔ ေပါင္းဆုံကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ကို ထိုကုသိုလ္တရားတို႔တြင္ အျမတ္ဆုံးဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။