အန ၁၀.၆၀: ဂိရိမာနႏၵသုတ္

၆ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံ ျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ အနာေရာဂါရွိ၏၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ျပင္းစြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ အနာေရာဂါ ရွိပါ၏၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေနပါ၏၊ ျပင္းစြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵအထံသို႔ သနားသျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အာနႏၵာ အကယ္၍ သင္သည္ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား သညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာလွ်င္ သညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား ထိုအနာေရာဂါသည္ ခဏခ်င္း ၿငိမ္းရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း။ အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-အနိစၥသညာ၊ အနတၱသညာ၊ အသုဘ သညာ၊ အာဒီနဝသညာ၊ ပဟာနသညာ၊ ဝိရာဂသညာ၊ နိေရာဓသညာ၊ သဗၺေလာေက အနဘိရတိ သညာ၊ သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧာသညာ ‘သခၤါရအားလုံး၌ အလိုမရွိအပ္ဟူေသာ အမွတ္’၊ အာနာပါန ႆတိတို႔တည္း။

အာနႏၵာ အနိစၥသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ”႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ေဝဒနာသည္ မျမဲ၊ သညာသည္ မျမဲ၊ သခၤါရတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔၌ အနိစၥ ‘မျမဲ’ဟု ႐ႈေလ့ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အနိစၥသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၁)

အာနႏၵာ အနတၱသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ”မ်က္စိသည္ အတၱမဟုတ္၊ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ုံ’တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္၊ နားသည္ အတၱမဟုတ္၊ အသံ ‘သဒၵါ႐ုံ’တို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္၊ ႏွာေခါင္းသည္ အတၱ မဟုတ္၊ အနံ႔’ဂႏၶာ႐ုံ’တို႔သည္ အတၱမဟုတ္ကုန္။ လွ်ာသည္ အတၱမဟုတ္၊ အရသာ ‘ရသာ႐ုံ’တို႔သည္ အတၱမဟုတ္ကုန္၊ ကိုယ္သည္ အတၱမဟုတ္၊ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ’တို႔သည္ အတၱမဟုတ္ကုန္၊ စိတ္သည္ အတၱမဟုတ္၊ သေဘာတရား ‘ဓမၼာ႐ုံ’တို႔သည္ အတၱမဟုတ္ကုန္”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤအတြင္း အပ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၌ အစိုးမရ ‘အနတၱ’ဟု ႐ႈေလ့ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရား ကို အနတၱသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၂)

အာနႏၵာ အသုဘသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေျခဖဝါးအျပင္မွ အထက္၌ ဆံပင္ဖ်ားမွ ေအာက္၌ အေရအပိုင္းအျခားရွိေသာ အထူးထူးအျပားျပားေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳျဖင့္ ျပည့္ေသာ ဤကိုယ္ ‘ခႏၶာ’ကိုသာလွ်င္ ဆင္ျခင္၏။ ”ဤကိုယ္’ခႏၶာ’၌ ဆံပင္၊ အေမြး၊ လက္သည္း ေျခသည္း၊ သြား၊ အေရ + အသား၊ အေၾကာ၊ အ႐ိုး၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊ အညႇိဳ႕ + ႏွလုံး၊ အသည္း၊ အေျမႇး၊ အဖ်ဥ္း၊ အဆုတ္ + အူမ၊ အူသိမ္၊ အစာသစ္၊ အစာေဟာင္း၊ (ဦးေႏွာက္) + သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊ အဆီခဲ + မ်က္ရည္၊ ဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္၌ မတင့္တယ္ ‘အသုဘ’ဟု ႐ႈေလ့ ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အသုဘသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၃)

အာနႏၵာ အာဒီနဝသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ”ဤကိုယ္သည္ ဆင္းရဲမ်ား၏၊ အျပစ္မ်ား၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္၌ အထူးထူးအျပားျပားေသာ အနာ (ေရာဂါ)တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ယင္းအနာတို႔ဟူသည္ကား- မ်က္စိေရာဂါ၊ နားေရာဂါ၊ ႏွာေခါင္းေရာဂါ၊ လွ်ာေရာဂါ၊ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာအနာ၊ ဦးေခါင္း၌ျဖစ္ေသာ အနာ၊ နားရြက္နာ၊ ခံတြင္းနာ၊ သြားေရာဂါ၊ ႏႈတ္ခမ္းေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုးနာ၊ ကုတ္ဟီးနာ၊ ဖြတ္စအိုနာ၊ ကိုယ္ပူနာ၊ ဖ်ားနာ၊ ဝမ္း၌ျဖစ္ေသာေရာဂါ၊ မိန္းေမာေသာအနာ၊ ျမင္းသ႐ိုက္နာ၊ ေလထိုးနာ၊ ဝမ္းေလွ်ာနာ၊ ႏူနာ၊ အိုင္းနာ၊ ညႇင္းနာ၊ ခယ႐ုတ္နာ၊ ဝက္႐ူးနာ၊ ေပြးနာ၊ ဝဲနာ၊ ယားနာ၊ လက္သည္း ေျခသည္း ျခစ္မိေသာအနာ၊ လက္ဖဝါး ေျခဖဝါး၌ ေပါက္ေသာအနာ၊ ရတၱပိတ္နာ၊ ဆီးခ်ဳိနာ၊ ဒူလာလိပ္ေခါင္းနာ၊ ထြတ္ျမင္းနာ၊ ဘဂႏၵဳိလ္နာ၊ သည္းေျခေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ သလိပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာအနာ၊ ေလေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ သည္းေျခ သလိပ္ ေလေပါင္းစု၍ျဖစ္ေသာ ‘သႏၷိပါတ္’ အနာ၊ ဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ဣရိယာပုထ္ မညီၫြတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ သူတစ္ပါး လုံ႔လေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ကံအက်ဳိးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ေအးျခင္း၊ ပူျခင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္း၊ မြတ္သိပ္ျခင္း၊ က်င္ႀကီးစြန္႔လိုျခင္း၊ က်င္ငယ္စြန္႔လိုျခင္းတို႔တည္း”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤကိုယ္၌ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိကာ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အာဒီနဝသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၄)

အာနႏၵာ ပဟာနသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ‘ကာမဝိတက္’ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏၊ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို လက္မခံ၊ စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို ပဟာနသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၅)

အာနႏၵာ ဝိရာဂသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ”သခၤါရအားလုံးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းျပတ္ရာျဖစ္ေသာ ထိုနိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို ဝိရာဂသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၆)

အာနႏၵာ နိေရာဓသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ”သခၤါရအားလုံးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ထိုနိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို နိေရာဓသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၇)

အာနႏၵာ သဗၺေလာေက အနဘိရတိသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေလာက၌ စိတ္၏ တည္ျခင္း အမွားႏွလုံးသြင္းျခင္း ကိန္းျခင္းဟူကုန္ေသာ ဥပါဒါန္တို႔ကို စြန္႔လ်က္ မစြဲလမ္းဘဲ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို သဗၺေလာေက အနဘိရတိသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၈)

အာနႏၵာ သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧာသညာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သခၤါရအားလုံးတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရွက္ႏိုး၏၊ စက္ဆုပ္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို သဗၺသခၤါေရသု အနိစၧသညာဟု ဆိုအပ္၏။ (၉)

အာနႏၵာ အာနာပါနႆတိဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္စြာ ထားၿပီးလွ်င္ (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈ သတိကိုျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္ေန၏။ ရဟန္းသည္ သတိရွိ၍သာလွ်င္ ဝင္သက္ကို ရွဴ၏၊ သတိရွိ၍သာလွ်င္ ထြက္သက္ကို ထုတ္၏။ ရွည္စြာ ဝင္သက္ ရွဴေသာ္ ”ရွည္စြာ ဝင္သက္ ရွဴ၏”ဟု့သိ၏၊ ရွည္စြာ ထြက္သက္ ထုတ္ေသာ္ ”ရွည္စြာ ထြက္သက္ ထုတ္၏”ဟု သိ၏။ တိုစြာ ဝင္သက္ရွဴေသာ္ ”တိုစြာ ဝင္သက္ ရွဴ၏”ဟု သိ၏၊ တိုစြာ ထြက္သက္ ထုတ္ေသာ္ ”တိုစြာ ထြက္သက္ ထုတ္၏”ဟု သိ၏။ ”(ဝင္သက္၏) အစ အလယ္ အဆုံး အားလုံးအေပါင္းကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”(ထြက္သက္၏) အစအလယ္အဆုံး အားလုံးအေပါင္းကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏။ ”ကာယသခၤါရ (႐ုန္႔ရင္းေသာဝင္သက္ေလ)ကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”ကာယသခၤါရ (႐ုန္႔ရင္းေသာထြက္သက္ေလ) ကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏။ ”ပီတိကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”ပီတိကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏။ ”သုခကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”သုခကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏။ ”စိတၱသခၤါရ(ေဝဒနာ,သညာ) ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”စိတၱသခၤါရ(ေဝဒနာသညာ) ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏။ (႐ုန္႔ရင္းသည့္ ေဝဒနာ,သညာဟူေသာ) ”စိတၱသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏။ (႐ုန္႔ရင္းသည့္ ေဝဒနာ,သညာဟူေသာ) ”စိတၱသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”စိတ္ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ဝင္သက္ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”စိတ္ကို ထင္ရွားေစလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏၊ ”စိတ္ကို အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေစလ်က္။ပ။ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားလ်က္။ပ။ စိတ္ကို လြတ္ေစလ်က္။ပ။ အနိစၥဟု ႐ႈလ်က္။ပ။ ဝိရာဂဟု ႐ႈလ်က္။ပ။ နိေရာဓဟု ႐ႈလ်က္။ပ။ ”စြန္႔ရာဟု ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ ရွဴအံ့”ဟု က်င့္၏။ ”စြန္႔ရာဟု ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ ထုတ္အံ့”ဟု က်င့္၏။ အာနႏၵာ ဤတရားကို အာနာပါနႆတိဟု ဆိုအပ္၏။ (၁ဝ)

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းအား ဤသညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာလွ်င္ ဂိရိမာနႏၵရဟန္းသည္ ဤသညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကားနာရ၍ တစ္ခဏခ်င္း ထိုအနာသည္ ၿငိမ္းေအးရာေသာ အေၾကာင္းရွိသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံမွ သညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို သင္ယူ၍ အသွ်င္ ဂိရိမာနႏၵအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵအား ဤသညာ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္ ဤသညာဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကားနာရ၍ (သူ၏) ထိုအနာသည္ တစ္ခဏခ်င္း ၿငိမ္းေအးေလ၏၊ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵသည္လည္း ထိုအနာမွ ထေျမာက္၏၊ အသွ်င္ဂိရိမာနႏၵ၏ ထိုအနာ သည္လည္း အခ်င္းခပ္သိမ္း ပယ္အပ္ၿပီးျဖစ္၏။

ဒသမသုတ္။

ေရွးဦးစြာေသာ သစိတၱဝဂ္ ၿပီး၏။