အန ၁.၃၁-၄၀:

၄-အဒႏၲဝဂ္
၃၁။ ရဟန္းတို႔ မဆံုးမအပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ မဆံုးမ အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ပဌမသုတ္။
၃၂။ ရဟန္းတို႔ ဆံုးမအပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ ဆံုးမအပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ဒုတိယသုတ္။
၃၃။ ရဟန္းတို႔ မလံုၿခံဳေစအပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ မလံုၿခံဳေစ အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
တတိယသုတ္။
၃၄။ ရဟန္းတို႔ လံုၿခံဳေစအပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ လံုၿခံဳေစအပ္ ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
စတုတၳသုတ္။
၃၅။ ရဟန္းတို႔ မေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ မေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ပၪၥမသုတ္။
၃၆။ ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ဆ႒မသုတ္။
၃၇။ ရဟန္းတို႔ မဆို႔ပိတ္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ မဆို႔ပိတ္ အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
သတၱမသုတ္။
၃၈။ ရဟန္းတို႔ ဆို႔ပိတ္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ ဆို႔ပိတ္အပ္ ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
အ႒မသုတ္။
၃၉။ ရဟန္းတို႔ မဆံုးမအပ္ မလံုၿခံဳေစအပ္ မေစာင့္ေရွာက္အပ္ မဆို႔ပိတ္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ မဆံုးမအပ္ မလံုၿခံဳေစအပ္ မေစာင့္ေရွာက္အပ္ မဆို႔ပိတ္အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
နဝမသုတ္။
၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဆံုးမအပ္ လံုၿခံဳေစအပ္ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ ဆို႔ပိတ္အပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ ဆံုးမအပ္ လံုၿခံဳေစအပ္ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ ဆို႔ပိတ္အပ္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ဒသမသုတ္။
ေလးခုေျမာက္ အဒႏၲဝဂ္ ၿပီး၏။