အန ၂.၄၈:

၄၈။ ရဟန္းတို႔ ပရိတ္သတ္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔တည္း။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- အဆုံး
အမ ခက္ေသာ ေမးျမန္း၍ မဆုံးမအပ္ေသာ ပရိသတ္၎ ေမးျမန္း၍ ဆုံးမအပ္ေသာ အဆုံးအမ မခက္
ေသာ ပရိသတ္ ၎တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဆုံးမခက္ေသာ ေမးျမန္း၍ ဆုံးမအပ္ေသာ ပရိသတ္ဟူသည္
အဘယ္နည္း၊ ဤသာသနာေတာ္၀ယ္ အၾကင္ပရိသတ္၌ ရဟန္းတို႔သည္ ဘုရားေဟာျဖစ္ကုန္ နက္နဲကုန္
နက္နဲေသာ အနက္ရွိေသာ ေလာကထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အနက္ကို ျပတတ္ကုန္ သတၱမွ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း
ႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ သုတ္တို႔ကို ေဟာၾကားအပ္ ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ မနာယူကုန္၊ နားမစိုက္
ကုန္၊ သိရန္ စိတ္မ၀င္စားကုန္၊ ထိုတရားတို႔ကို နာယူအပ္ သင္ၾကားအပ္ပါ၏ဟုလည္း မထင္မွတ္ကုန္၊
ကဗ်ာဆရာတို႔ ျပဳအပ္ကုန္၊ ကဗ်ာဆရာတို႔ ဖြဲ႕ႏြဲ႕သီကုံးအပ္ကုန္၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ အကၡရာရွိကုန္၊
ဆန္းၾကယ္ေသာ သဒၵါရွိကုန္၊ သာသနာေတာ္မွ အပ ျဖစ္ကုန္ သာသနာေတာ္မွ အပ ျဖစ္သူတို႔၏
တပည့္တို႔ ေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ သုတ္တို႔ကို ေဟာၾကားအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ နာယူၾက
ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ နားစိုက္ကုန္၏၊ သိရန္ စိတ္၀င္စားၾကကုန္၏၊ ထိုသုတ္တို႔ကို နာယူအပ္ သင္ၾကား
အပ္၏ဟု မွတ္ထင္ကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုသုတ္တရားတို႔ကို သင္ၾကား၍ အခ်င္းခ်င္း ေမးလည္း
မေမးျမန္းၾကကုန္၊ ”ဤသုတ္ကား အဘယ္သို႔နည္း၊ ဤသုတ္၏၊ အနက္အဓိပၸာယ္ကား အဘယ္သို႔နည္း”
ဟု ေမးျမန္းျခင္းငွါ (ပညာရွိမ်ားရွိရာအရပ္သို႔) မလွည့္လည္ကုန္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မပြင့္လင္းသည္ကို
လည္း ပြင့္လင္းေအာင္ မျပဳကုန္၊ မေပၚလြင္သည္ကိုလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ မျပဳကုန္၊ မ်ားစြာေသာ
ယုံမွားေၾကာင္း တရားတို႔၌လည္း ယုံမွားျခင္းကို မပယ္ေဖ်ာက္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤပရိသတ္ကို ဆုံးမခက္
ေသာ ေမးျမန္း၍ မဆုံးမအပ္ေသာ ပရိသတ္ ဟု ဆိုအပ္၏။
ရဟန္းတို႔ ေမးျမန္း၍ ဆုံးမအပ္ေသာ အဆုံးအမ မခက္ေသာ ပရိသတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၀ယ္ အၾကင္ ပရိသတ္၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကဗ်ာဆရာတို႔ ျပဳအပ္ကုန္
ကဗ်ာဆရာတို႔ ဖြဲ႕ႏြဲ႕သီကုံးအပ္ကုန္ ဆန္းၾကယ္ေသာ အကၡရာရွိကုန္ ဆန္းၾကယ္ေသာ သဒၵါ ရွိကုန္
သာသနာေတာ္မွအပ ျဖစ္ကုန္ သာသနာေတာ္မွ အပျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔၏ တပည့္သာ၀ကတို႔
ေဟာၾကားအပ္ ကုန္ေသာ သုတ္တို႔ကို ေဟာၾကားအပ္ ကုန္သည္ရွိေသာ္ မနာယူရန္ နားမစိုက္ကုန္၊
သိရန္ စိတ္မ၀င္စားကုန္၊ ထိုတရားတို႔ကို နာယူအပ္ သင္ၾကားအပ္၏ဟု မထင္မွတ္ကုန္၊ ဘုရားေဟာ
ျဖစ္ကုန္ နက္နဲကုန္ နက္နဲေသာ အနက္ရွိကုန္ ေလာကထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အနက္ကို ျပတတ္ကုန္
သတၱမွ ဆိတ္သုဥ္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို ေဟာၾကားအပ္ကုန္သည္ ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ
နာယူကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ နားစိုက္ကုန္၏၊ သိရန္ စိတ္၀င္စားကုန္၏၊ ထိုတရားတို႔ကိုလည္း နာယူအပ္၏
ဟု မွတ္ထင္ကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သင္ၾကား၍ အခ်င္းခ်င္း ေမးျမန္းၾကကုန္၏၊ ”ဤသုတ္ကား
အဘယ္သို႔နည္း၊ ဤသုတ္ကား အဘယ္သို႔နည္း၊ ဤသုတ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကား အဘယ္သို႔နည္း” ဟု
ေမးျမန္ျခင္းငွာ (ပညာရွိမ်ားရွိရာအရပ္သို႔) လွည့္လည္ကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မပြင့္လင္းသည္ကို
လည္း ပြင့္လင္းေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ မေပၚလြင္သည္ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပရိသတ္
ကို ေမးျမန္း၍ ဆုံးမအပ္ေသာ အဆုံးအမ မခက္ေသာ ပရိတ္သတ္ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပရိသတ္တို႔
သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတို႔ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ိဳးေသာ ပရိသတ္တို႔တြင္ အၾကင္ ေမးျမန္း၍ ဆုံးမအပ္
ေသာ အဆုံးအမ မခက္ေသာ ပရိတ္သတ္သည္ရွိ၏၊ ထိုပရိတ္သတ္သည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု
(မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။ (၆)