အန ၃.၂၂: ဂိလာနသုတ္

၂၂။ ရဟန္းတို႔ ဤသူနာသံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူနာသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို မရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို မရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို မရေသာ္လည္းေကာင္း ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ မထေျမာက္။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူနာသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို မရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို့ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို မရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို မရေသာ္လည္းေကာင္း ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူနာသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို ရမွသာလွ်င္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္ႏိုင္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို မရေသာ္ ထို ေရာဂါ ေဝဒနာမွ မထေျမာက္ႏိုင္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရမွသာလွ်င္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္ႏိုင္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို မရေသာ္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ မထေျမာက္ႏိုင္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို ရမွသာလွ်င္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္ႏိုင္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို မရေသာ္ ထို ေရာဂါ ေဝဒနာမွ မထေျမာက္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူနာသံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္သူနာသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာတို႔ကို ရမွသာ လွ်င္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္ႏိုင္၏၊ မရေသာ္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ မထေျမာက္ႏိုင္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရမွသာလွ်င္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္ႏိုင္၏၊ မရေသာ္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ မထေျမာက္ ႏိုင္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သူနာျပဳကို ရမွသာလွ်င္ ထို ေရာဂါေဝဒနာမွ ထေျမာက္ႏိုင္၏၊ မရေသာ္ ထို ေရာဂါ ေဝဒနာမွ မထေျမာက္ႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ဤသူနာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သူနာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဆြမ္း ကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏၊ သူနာအား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ေဆးကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏၊ သူနာျပဳကို ခြင့္ျပဳ ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသူနာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အျခားသူနာတို႔ကိုလည္း လုပ္ေကြၽးျပဳစုအပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသူနာသံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွား ရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ သူနာႏွင့္ တူကုန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွား ရွိကုန္၏။ အဘယ္ သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဖူးေျမာ္ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ အပ္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို ၾကားနာရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကားနာရေသာ္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ မသက္ဝင္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဖူးေျမာ္ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို ၾကားနာရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကားနာရေသာ္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ သက္ဝင္ႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရမွသာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ မဖူးေျမာ္ ရေသာ္ မသက္ဝင္ႏိုင္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို ၾကားနာရမွ သာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ မၾကားနာရေသာ္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ မသက္ ဝင္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ထို ပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရမွသာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ မဖူးေျမာ္ ရေသာ္ မသက္ဝင္ႏိုင္၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို ၾကားနာရမွ သာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ျမဲေသာ အရိယာမဂ္သို႔ သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ မၾကားနာရေသာ္ မသက္ဝင္ႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍တရားေဟာျခင္းကို ခြင့္ျပဳ ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အျခားသူတို႔အားလည္းတရားကို ေဟာၾကားအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ သူနာႏွင့္တူေသာ ဤပုဂၢဳိလ္သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။