အန ၃.၇၁: ဥေပါသထသုတ္

၇၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ မိဂါရမာတာဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မိဂါရမာတာဝိသာခါသည္ ထို ဥပုသ္ေန႔၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ မိဂါရမာတာ ဝိသာခါအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ဝိသာခါ ေနမြန္းတည့္ အခါႀကီး၌ သင္ အဘယ္မွ လာခဲ့သနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ယေန႔ဥပုသ္ေန႔ပါတည္း၊ တပည့္ေတာ္ ဥပုသ္ က်င့္သံုးပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဝိသာခါ ဥပုသ္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ႏြားေက်ာင္းသား ‘ေဂါပါလ’ ဥပုသ္၊ တကၠတြန္း ‘နိဂဏၭ’ ဥပုသ္၊ အရိယာဥပုသ္တို႔တည္း။ ဝိသာခါ ႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ဝိသာခါ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ညေနခ်မ္းအခါ၌ ႏြားရွင္တို႔အား ႏြားတို႔ကို အပ္ႏွင္း၍ ”ယေန႔ ႏြားတို႔သည္ ဤမည္ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ က်က္စားခဲ့ၾကကုန္၏၊ ဤမည္ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ေရေသာက္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ နက္ျဖန္ ႏြားတို႔သည္ ဤမည္ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ က်က္စားရကုန္လတၱံ႕၊ ဤမည္ ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ေရေသာက္ရကုန္လတၱံ႕”ဟု ဆင္ျခင္သကဲ့သို႔၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပုသ္သည္သည္ ”ယေန႔ ငါသည္ ဤမည္ ဤမည္ေသာ ခဲဖြယ္ကို ခဲခဲ့၏၊ ဤမည္ ဤမည္ ေသာ စားဖြယ္ကို စားခဲ့၏၊ နက္ျဖန္ ငါသည္ ဤမည္ ဤမည္ေသာ ခဲဖြယ္ကို ခဲရလတၱံ႕၊ ဤမည္ ဤမည္ေသာ စားဖြယ္ကို စားရလတၱံ႕”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ ထို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန႔ကို ကုန္လြန္ေစ၏၊ ဝိသာခါ ႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ ဤသို႔ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ အက်ဳိး မရွိ၊ ႀကီးျမတ္ ေသာ အာနိသင္ မရွိ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ အေရာင္အလင္း မရွိ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပ်ံ ႕ႏံွ႕ျခင္း မရွိ။ (၁)

ဝိသာခါ တကၠတြန္းဥပုသ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ဝိသာခါ တကၠတြန္း ရဟန္းတို႔ မည္သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ တပည့္ကို ”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ အေရွ႕အရပ္ ယူဇနာတစ္ရာ အျပင္ဘက္ရွိ သတၱဝါတို႔၌ လက္နက္ကို ခ်ထားေလာ့၁၊ အေနာက္အရပ္ ယူဇနာတစ္ရာ အျပင္ဘက္ရွိ သတၱဝါတို႔၌ လက္နက္ကို ခ်ထားေလာ့၊ ေျမာက္အရပ္ ယူဇနာတစ္ရာ အျပင္ဘက္ရွိ သတၱဝါတို႔၌ လက္နက္ကို ခ်ထားေလာ့၊ ေတာင္အရပ္ ယူဇနာတစ္ရာ အျပင္ဘက္ရွိ သတၱဝါတို႔၌ လက္နက္ကို ခ်ထားေလာ့”ဟု ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သနားျခင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔ကို မသနားျခင္း့မေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ တပည့္ကို ”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ အဝတ္ အားလံုးကို ခြၽတ္ခ်ၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ ဆိုေလာ့ ”ငါသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခါဝယ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူအတြက္ေၾကာင့္ၾကမႈ မျဖစ္” ငါ၏ အတြင္း အပသႏၲာန္ဝယ္ တစ္စံု တစ္ခုေသာ ပရိကၡရာ၌ေသာ္လည္းေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိ”ဟု ဆိုေလာ့ဟူ၍ ေဆာက္တည္ေစကုန္၏။ ဤသို႔ပင္ ေဆာက္တည္ေစေသာ္လည္း ထိုသူ၏ အမိ အဖတို႔သည္ ”ဤသူကား ငါတို႔၏သားတည္း”ဟု သိကုန္၏၊ ထိုသူကလည္း ”ဤသူတို႔ကား ငါ၏ အမိ အဖတို႔တည္း”ဟု သိ၏။ ထိုသူ၏ သား မယား တို႔သည္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကို လုပ္ေကြၽးသူ အရွင္လင္တည္း”ဟု သိကုန္၏၊ ထိုသူကလည္း ”ဤသူကား ငါ၏ သား မယားတည္း”ဟု သိ၏၊ ထိုသူ၏ ကြၽန္အလုပ္သမား ေယာက်္ားတို႔သည္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔၏ သခင္တည္း”ဟု သိကုန္၏။ ထိုသူကလည္း ”ဤသူတို႔ကား ငါ၏ ကြၽန္ အလုပ္သမား ေယာက်္ားတို႔တည္း”ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ အမွန္တရားကို ေဆာက္တည္ေစရာ အခါ၌ပင္ မမွန္ေသာ စကားဆိုျခင္းကို ေဆာက္တည္ေစသည္ မည္ကုန္၏၊ ထိုသူ၏ ဤသို႔ ေဆာက္တည္ျခင္းကို ‘မမွန္ေသာ စကားဆိုျခင္း’ဟု ငါဆို၏။ ထိုသူသည္ ထို ညဥ့္လြန္သျဖင့္ စည္းစိမ္တို႔ကို မေပးဘဲသာလွ်င္ သံုးေဆာင္၏၊ ထိုသူ၏ ဤသို႔ သံုးေဆာင္ျခင္းကို မေပးသည္ကို ယူျခင္းဟု ငါဆို၏။ ဝိသာခါ တကၠတြန္း ဥပုသ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏၊ ဝိသာခါ ဤသို႔ က်င့္သံုးအပ္ေသာ တကၠတြန္းဥပုသ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ အက်ဳိး မရွိ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ အာနိသင္ မရွိ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ အေရာင္အလင္း မရွိ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပ်ံ ႕ႏံွ႕ျခင္း မရွိ။ (၂)

ဝိသာခါ အရိယာဥပုသ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လ ျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္ျခင္းတည္း။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ ေစသနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏- ”ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္ လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာ တို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ဦးေခါင္းကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစ သကဲ့သို႔တည္း။

ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ဦးေခါင္းကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစသနည္း၊ သွ်ိသွ်ားမႈန္႔ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမညက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရကိုလည္းေကာင္း၊ ထို အားေလ်ာ္ေသာ လုံ႔လကိုလည္းေကာင္း အစြဲျပဳ၍ ျဖဴစင္ေစ၏၊ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ဦးေခါင္းကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစ၏၊ ဝိသာခါ ဤအတူသာလွ်င္ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစ၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစသနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏ ”ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရား တို႔ကို) သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု (ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏)။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ဤအရိယာတပည့္ကို ျဗဟၼာဥပုသ္ကို က်င့္သံုးသူ၊ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူေနရသူ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္သူ၊ ဝမ္းေျမာက္သူ၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာ ေပ်ာက္ကင္းသူဟု ဆိုအပ္၏၊ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ (၃-က)

ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏ ”တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲ စိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူ ထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ခံ စားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟုတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏။ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ ကိုယ္ကို လုံ႔လျပဳ သျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။

ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ကိုယ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ေက်ာက္မႈန္႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ ေရာစပ္၍ ျပဳအပ္ေသာ ေၾကးတြန္းရန္ ဝတၳဳကိုလည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးကသယ္မႈန္႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရကိုလည္းေကာင္း၊ ထို အားေလ်ာ္ေသာ လုံ႔လကိုလည္းေကာင္း အစြဲျပဳ၍ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ကိုယ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ဤအတူသာလွ်င္ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏- ”တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာထားေတာ္မူ ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးကို ေပးႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲ စိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟုတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏။ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထို ပုဂၢဳိလ္၏စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ဤအရိယာတပည့္ကို ဓမၼဥပုသ္ကို က်င့္သံုးသူ၊ တရားေတာ္ႏွင့္အတူေနသူ၊ ့တရားေတာ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္သူ၊ ဝမ္းေျမာက္သူ၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာေပ်ာက္ကင္းသူဟု ဆိုအပ္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ (၃-ခ)

ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာစိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိ ေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်င့္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ အစံုအားျဖင့္ ေလးစံု, ပုဂၢဳိလ္ အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ရွိေသာ ဤျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္ပါေပ၏၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကို ေသာ္လည္း ခံထိုက္ပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏၊ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာ တို႔ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ အဝတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။

ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ အဝတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ မီးျဖင့္ ေပါင္းအပ္ေသာ အေငြ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆပ္ျပာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားေခ်းကိုလည္းေကာင္း၊ ေရကိုလည္းေကာင္း၊ ထို အားေလ်ာ္ေသာ လုံ႔လကိုလည္းေကာင္း အစြဲျပဳ၍ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ အဝတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ဤအတူသာလွ်င္ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစ ႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာ ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ မွန္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ အစံုအားျဖင့္ ေလးစံု ပုဂၢဳိလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဤတပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္ပါေပ၏၊ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ခံထိုက္ပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမ ျဖစ္ပါေပ၏”ဟု သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏၊ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ဤအရိယာတပည့္ကို သံဃဥပုသ္ကို က်င့္သံုးသူ သံဃာ ေတာ္ႏွင့္အတူေနသူ သံဃာကို အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္သူ ဝမ္းေျမာက္သူ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာ ေပ်ာက္ကင္းသူဟု ဆိုအပ္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ (၃-ဂ)

ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ မက်ဳိး မေပါက့္မေျပာက္ မက်ားမူ၍ (တဏွာကြၽန္အျဖစ္မွ) လြတ္ေျမာက္လ်က္ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္၊ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုး သပ္အပ္၊ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ မိမိ၏ သီလတို႔ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏၊ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ေၾကးမံုကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္ သကဲ့သို႔တည္း။

ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ေၾကးမံုကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဆီကိုလည္းေကာင္း၊ ျပာကိုလည္းေကာင္း၊ သားၿမီး သင္ပန္းေလွ်ာ္ေခြကိုလည္းေကာင္း၊ ထို အားေလ်ာ္ေသာ လုံ႔လကိုလည္းေကာင္း အစဲြျပဳ၍ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ေၾကးမံုကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏၊ ဝိသာခါ ဤအတူသာလွ်င္ ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏၊ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားမူ၍ (တဏွာ ကြၽန္အျဖစ္မွ) လြတ္ေျမာက္လ်က္ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္၊ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္၊ တည္ၾကည္မႈသမာဓိကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ မိမိ၏ သီလတို႔ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏၊ သီလကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ ဝိသာခါ ဤအရိယာတပည့္ကို သီလဥပုသ္ကို က်င့္သံုးသူ၊ သီလႏွင့္အတူေနသူ၊ သီလကို အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ၾကည္ လင္သူ၊ ဝမ္းေျမာက္သူ၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာ ေပ်ာက္ကင္းသူဟု ဆိုအပ္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ (၃-ဃ)

ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ နတ္တို႔ကို (သက္ေသ ထား၍ မိမိ၏ သဒၶါစေသာ ဂုဏ္ကို) အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏- ”စာတုမဟာရာဇ္နတ္ တာဝတႎသာ နတ္ ယာမာနတ္ တုသိတာနတ္ နိမၼာနရတိနတ္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္ ျဗဟၼာ အထက္အထက္ ျဗဟၼာ တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏။ ငါ့အားလည္း ထို သဒၶါတရားမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို သီလမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို အၾကား အျမင္မ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို စြန္႔ၾကဲျခင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို ပညာမ်ဳိးသည္ ရွိ၏”ဟု မိမိ၏လည္းေကာင္း၊ ထို နတ္တို႔၏လည္းေကာင္း သဒၶါတရား အက်င့္သီလ အၾကားအျမင္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္း ဉာဏ္ ပညာတို႔ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ေရႊ ေငြကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။

ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ေရႊ ေငြကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္သနည္း၊ မိုက္လံုဝ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆားငံေျမကိုလည္းေကာင္း၊ ေကြ႕နီမႈန္႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မီးေျပာင္းႏွင့္ ညႇပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထို အားေလ်ာ္ေသာ လုံ႔လကိုလည္းေကာင္း အစြဲျပဳ၍ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ႏြမ္းေသာ ေရႊ ေငြကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ဤအတူသာလွ်င္ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖဴစင့္ေစႏိုင္သနည္း၊ ဝိသာခါ အရိယာတပည့္သည္ နတ္တို႔ကို (သက္ေသထား၍) မိမိ၏ သဒၶါစေသာ ဂုဏ္ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့၏ ”စာတုမဟာရာဇ္နတ္ တာဝတႎသာနတ္ ယာမာနတ္ တုသိတာနတ္ နိမၼာန ရတိနတ္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္ ျဗဟၼာ အထက္အထက္ ျဗဟၼာတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္ေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏။ ငါ့အားလည္း ထို သဒၶါတရားမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ သီလႏွင့္ျပည့္စံုကုန္ေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို သီလမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို အၾကား အျမင္မ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို စြန္႔ၾကဲျခင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ထို နတ္တို႔သည္ ဤလူ႕ဘံုမွ စုေတ၍ ထို နတ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါ့အားလည္း ထို ပညာမ်ဳိးသည္ ရွိ၏”ဟု မိမိ၏လည္းေကာင္း၊ ထို နတ္တို႔၏လည္းေကာင္း သဒၶါတရား၊ အက်င့္ ‘သီလ’၊ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’၊ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္း ‘စာဂ’၊ ဉာဏ္ ‘ပညာ’တို႔ကို အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ေသာ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္၏၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာတို႔ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ဝိသာခါ ဤအရိယာ တပည့္ကို ေဒဝတာဥပုသ္ကို က်င့္သံုးသူ၊ နတ္တို႔ႏွင့္ အတူေနသူ၊ နတ္တို႔ကို (သက္ေသထား၍ မိမိ၏ သဒၶါစေသာ ဂုဏ္ကို) အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္သူ၊ ဝမ္းေျမာက္သူ၊ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ကိေလသာ ေပ်ာက္ကင္းသူဟု ဆိုအပ္၏။ ဝိသာခါ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ကို လုံ႔လျပဳသျဖင့္ ဤသို႔ ျဖဴစင္ေစႏိုင္၏။ (၃-င)

ဝိသာခါ ထို အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလ ပတ္လံုး သူ႕ အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ တုတ္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ရွက္ျခင္းရွိကုန္၏၊ သနားတတ္ကုန္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေနကုန္၏။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး သူ႕အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္၊ တုတ္ကို ခ်ထားလ်က္၊ လက္နက္ကို ခ်ထားလ်က္၊ ရွက္ျခင္းရွိလ်က္၊ သနားလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး မေပးသည္ကို ယူျခင္း၌ ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ေပးသည္ကိုသာ ယူကုန္၏၊ ေပးသည္ကိုသာလွ်င္ အလိုရွိကုန္၏၊ မခိုးမဝွက္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေနကုန္၏။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ္႕ ဤေန႔ပတ္လံုး မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္၊ ေပးသည္ကိုသာ ယူေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေပးသည္ကိုသာလွ်င္ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ မခိုးမဝွက္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလ့ရွိကုန္၏၊ (မျမတ္ေသာ အက်င့္မွ) ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ရြာေနသူတို႔ အေလ့ ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး မျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ပယ္၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္လ်က္၊ မျမတ္ေသာ အက်င့္မွ ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္သည္ ျဖစ္၍၊ ရြာသူတို႔ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းကို ပယ္၍ မဟုတ္ မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ အမွန္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ စကားခ်င္း ဆက္စပ္ေစ ကုန္၏။ တည္ေသာ စကားရွိကုန္၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ စကားရွိကုန္၏၊ ေလာကကို မလွည့္စား တတ္ကုန္။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းကို ပယ္၍ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္၊ အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုသည္ျဖစ္၍၊ မွန္ေသာ စကားခ်င္း ဆက္စပ္ေစလ်က္၊ တည္ေသာ စကားရွိလ်က္၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ စကားရွိလ်က္၊ ေလာကကို မလွည့္စားဘဲ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းကို ပယ္၍ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းကို ပယ္၍ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး တစ္ထပ္သာ စားေလ့ရွိကုန္၏၊ ညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ေနလြဲစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး တစ္ထပ္သာ စားပါအံ့၊ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ေနလြဲစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုး ၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္း ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာမႈန္႔ျခယ္ျခင္း နံ႔သာ ေပ်ာင္း လိမ္းက်ံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏) ဆူးေျငာင့္ျဖစ္ေသာ ပြဲၾကည့္ျခင္း, ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာမႈန္႔ ျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းက်ံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္ မည္။

ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာကို ပယ္၍ ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ နိမ့္ေသာေနရာ ေညာင္ေစာင္း ငယ္၌ ျဖစ္ေစ ျမက္အခင္း၌ ျဖစ္ေစ အိပ္ကုန္၏။ ယေန႔ ငါသည္လည္း ဤညဥ့္ ဤေန႔ပတ္လံုး ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာ ေနရာကို ပယ္၍ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္၊ နိမ့္ေသာ ေနရာ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ ျဖစ္ေစ ျမက္အခင္း၌ ျဖစ္ေစ အိပ္အံ့၊ ဤအေၾကာင္း အဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးၿပီးလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ဝိသာခါ အရိယာဥပုသ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ ဤသို႔ က်င့္သံုးအပ္ေသာ အရိယာ ဥပုသ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ အက်ဳိးရွိ၏၊ ႀကီးျမတ္ေသာ အာနိသင္ရွိ၏၊ ႀကီးျမတ္ေသာ အေရာင္အလင္း ရွိ၏၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိ၏။ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးျမတ္ေသာ အက်ဳိးရွိသနည္း၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးျမတ္ေသာ အာနိသင္ ရွိသနည္း၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးျမတ္ေသာ အေရာင္အလင္း ရွိသနည္း၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိသနည္း။ ဝိသာခါ မ်ားစြာေသာ တပ္မက္ဖြယ္ ရတနာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္း ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္း ဝဇၨီတိုင္း မလႅာတိုင္း ေစတီယတိုင္း ဝဂၤတိုင္း ကု႐ုတိုင္း ပၪၥာလတိုင္း မစၧတိုင္း သူရေသနတိုင္း အႆကတိုင္း အဝႏိ ၱတိုင္း ဂႏၶာရတိုင္း ကေမၺာဇတိုင္းဟူေသာ တိုင္းႀကီး တစ္ဆယ့္ေျခာက္ရပ္တို႔၌ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မင္းလုပ္ရျခင္းသည့္အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ တစ္စိတ္ေလာက္ကိုမွ် မမွီႏိုင္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ဝိသာခါ လူ႕မင္းစည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္ မွ်သာ ျဖစ္၏။

ဝိသာခါ လူတို႔ အႏွစ္ငါးဆယ္သည္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ တစ္ညဥ့္ တစ္ေန႔မွ်သာ ျဖစ္၏၊ ထို ညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္သံုးဆယ္တို႔သည္ တစ္လျဖစ္၏၊ ထို လျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္၏၊ ထို ႏွစ္ျဖင့္ နတ္တို႔၏ အႏွစ္ငါးရာသည္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးၿပီး လွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ လူမင္း စည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏။

ဝိသာခါ လူတို႔ အႏွစ္တစ္ရာသည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ တစ္ညဥ့္ တစ္ေန႔မွ်သာ ျဖစ္၏၊ ထို ညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္သံုးဆယ္တို႔သည္ တစ္လျဖစ္၏၊ ထို လျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္၏၊ ထို ႏွစ္ျဖင့္ နတ္တို႔၏ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ လူမင္း စည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏။

ဝိသာခါ လူတို႔ အႏွစ္ႏွစ္ရာတို႔သည္ ယာမာနတ္တို႔၏ တစ္ညဥ့္ တစ္ေန႔မွ်သာ ျဖစ္၏၊ ထို ညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္သံုးဆယ္တို႔သည္ တစ္လျဖစ္၏၊ ထို လျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္၏၊ ထို ႏွစ္ျဖင့္ နတ္တို႔၏ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္တို႔သည္ ယာမာနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ မိန္းမ ျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ယာမာနတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ လူမင္းစည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏။

ဝိသာခါ လူတို႔ အႏွစ္ေလးရာတို႔သည္ တုသိတာနတ္တို႔၏ တစ္ညဥ့္ တစ္ေန႔မွ်သာ ျဖစ္၏၊ ထို ညဥ့္ ျဖင့္ ညဥ့္သံုးဆယ္တို႔သည္ တစ္လျဖစ္၏၊ ထို လျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္၏၊ ထို ႏွစ္ျဖင့္ နတ္တို႔၏ အႏွစ္ေလးေထာင္တို႔သည္ တုသိတာနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးၿပီး လွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တုသိတာနတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာ ေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ လူမင္းစည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏။

ဝိသာခါ လူတို႔ အႏွစ္ရွစ္ရာတို႔သည္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔၏ တစ္ညဥ့္ တစ္ေန႔မွ်သာ ျဖစ္၏၊ ထို ညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္သံုးဆယ္တို႔သည္ တစ္လျဖစ္၏၊ ထို လျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္၏၊ ထို ႏွစ္ျဖင့္ နတ္တို႔၏ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္တို႔သည္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ နိမၼာနရတိနတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ လူမင္းစည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏။

ဝိသာခါ လူတို႔ အႏွစ္တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာတို႔သည္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔၏ တစ္ညဥ့္ တစ္ေန႔မွ်သာ ျဖစ္၏၊ ထို ညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္သံုးဆယ္တို႔သည္ တစ္လျဖစ္၏၊ ထို လျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ တို႔သည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္၏၊ ထို ႏွစ္ျဖင့္ နတ္တို႔၏ အႏွစ္တစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္တို႔သည္ ပရနိမၼိတ ဝသဝတၱီနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ လူမင္းစည္းစိမ္သည္ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္၍ အနည္းငယ္မွ် သာ ျဖစ္၏ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(ဥပုသ္က်င့္သံုးသူသည္) အသက္ကိုလည္း မသတ္ရာ၊ မေပးသည္ကိုလည္း မယူရာ၊ မဟုတ္မမွန္ စကားကိုလည္း မေျပာဆိုရာ၊ ေသရည္ ေသရက္ကိုလည္း မေသာက္ရာ၊ ေမထုန္မွီဝဲျခင္းဟူေသာ မျမတ္ေသာ အက်င့္မွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ ရာ၏၊ ေနလြဲညစာကိုလည္း မစားရာ။ ပန္းကိုလည္း မပန္ရာ၊ နံ႔သာကိုလည္း မျခယ္ရာ၊ ေညာင္ေစာင္း၌လည္းေကာင္း၊ ေျမႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ ျမက္အခင္း၌လည္းေကာင္း အိပ္ရာ၏၊ ဤဥပုသ္ကို ဒုကၡအဆံုးသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာျပေတာ္မူအပ္ ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဥပုသ္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ေကာင္းေသာ အဆင္းရွိကုန္ေသာ လ ေန ႏွစ္ပါးတို႔သည္ အၾကင္ မွ်ေလာက္ေသာ အရပ္ကို ထြန္းလင္းကုန္လ်က္ လွည့္လည္ကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌ သြားလာကုန္ေသာ ထို လ ေနတို႔သည္ အမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကို တင့္တယ္ေစ ကုန္လ်က္ ေကာင္းကင္၌ ထြန္းပကုန္၏။ ထို လ ေနတို႔ ထြန္းပရာ (ေလာကဓာတ္) အတြင္း၌ ပုလဲ ပတၱျမား လာဘ္ရ ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရြဲ သိဂၤ ီေရႊ ကၪၥနေရႊ မူလတြင္းထြက္ေရႊ ပိုးရြျခတို႔ ခ်ီယူစုေဆာင္းထားေသာ ဟဋကေရႊဟူေသာ ဥစၥာရတနာတို႔သည္ အဂၤါ ရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ တစ္စိတ္ကိုမွ်လည္း မမွီႏိုင္ ကုန္၊ အလံုးစံုေသာ ၾကယ္တာရာအေပါင္းတို႔သည္ လေရာင္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ စိတ္ တစ္စိတ္မွ်ေလာက္ကိုလည္း မမွီႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သီလရွိေသာ မိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုး၍ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိေသာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳၿပီးလွ်င္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္မရွိဘဲ နတ္ျပည္ဌာနသို႔ ကပ္ေရာက္ရေလကုန္ သတည္း။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ မဟာဝဂ္ ၿပီး၏။