အန ၃.၇၈: ပဌမ ဘဝသုတ္

၇၈။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ‘ဘဝ ဘဝ’ဟု ဆိုအပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ေလာက္ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဘဝျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ ကာမဓာတ္ (ကာမဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကာမဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး ‘ေရ’ ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ယုတ္နိမ့္ေသာ ကာမ ဓာတ္ (ကာမဘံု) ၌ ေစတနာသည္ တည္၏၊ ေတာင့္တျခင္းသည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။

အာနႏၵာ ႐ူပဓာတ္ (႐ူပဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ႐ူပဘဝသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င့္ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး ‘ေရ’ ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ ႐ူပဓာတ္ (႐ူပဘံု) ၌ ေစတနာသည္ တည္၏၊ ေတာင့္တျခင္းသည္ တည္၏။ ဤသို႔တည္ေသာ္ ေနာင္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။

အာနႏၵာ အ႐ူပဓာတ္ (အ႐ူပဘံု) ၌ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ ကံ မျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ အ႐ူပဘဝသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚႏိုင္အံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။ အာနႏၵာ ဤသို႔ လွ်င္ ကံသည္ လယ္ယာေျမႏွင့္ တူ၏၊ ဝိညာဥ္သည္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ တူ၏၊ တဏွာသည္ အေစး ‘ေရ’ ႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာပိတ္ပင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႕ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ျမတ္ေသာ အ႐ူပဓာတ္ (အ႐ူပဘံု) ၌ ေစတနာသည္ တည္၏။ ေတာင့္တျခင္းသည္ တည္၏။ ဤသို႔ တည္ေသာ္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ရ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ဘဝျဖစ္သတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။