အန ၅.၁၂၁: ဂိလာနသုတ္

၁၂၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ ေပါက္ေသာေက်ာင္းႀကီး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညေနခ်မ္းအခါ၌ တစ္ပါးတည္းကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာမွ ထေတာ္မူလ်က္ သူနာရဟန္းတို႔ေနရာ ေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အားနည္းေသာ သူနာရဟန္းတစ္ပါးကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူလ်က္ ရဟန္းတို႔ကို ေခၚ၍ –

ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔သည္ အားနည္းေသာ မည္သည့္ သူနာရဟန္းကိုမဆို မစြန္႔ၾကကုန္မူထိုရဟန္းသည္ ”မၾကာမီပင္လွ်င္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာလြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကိုယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလိမ့္မည္”ဟူေသာဤအက်ဳိးကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၌ မတင့္တယ္ဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ (သံုးေဆာင္အပ္ေသာ) အာဟာရ၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍၊ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍၊ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ အျမဲမရွိဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ေသျခင္းကို အာ႐ံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ အမွတ္ ‘သညာ’ သည္ မိမိသႏၲာန္၌ ေကာင္းစြာ တည္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤ တရားငါးမ်ဳိးတို႔သည္ အားနည္းေသာ မည္သည့္သူနာ ရဟန္းကိုမဆို မစြန္႔ၾကကုန္မူထိုရဟန္းသည္ ”မၾကာမီပင္လွ်င္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာလြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလိမ့္မည္”ဟူေသာ အက်ဳိးကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။