အန ၅.၁၇၅: စ႑ာလသုတ္

၁၇၅။ ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားလည္း မည္၏၊ ဥပါသကာညစ္လည္း မည္၏၊ ဥပါသကာညံ့လည္း မည္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ တရားမရွိ။

ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ မရွိ။

ေကာတုဟလမဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈ ရွိ၏။

မဂၤလာကို ယံုၾကည္၍ ကံကို မယံုၾကည္။

ဤသာသနာေတာ္မွ ျပင္ဘက္၌လည္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို ရွာမွီး၏၊ ထိုသာသနာ့အျပင္ဘက္၌လည္း ေရွးဦးစြာ ေကာင္းမႈကို ျပဳ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာဒြန္းစ႑ားလည္း မည္၏၊ ဥပါသကာညစ္လည္း မည္၏၊ ဥပါသကာညံ့လည္း မည္၏။

ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာရတနာလည္း မည္၏၊ ဥပါသကာပဒုမၼာလည္း မည္၏၊ ဥပါသကာပု႑ရိကလည္း မည္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ တရားရွိ၏။

ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ရွိ၏။

ေကာတုဟလမဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈ မရွိ။

ကံကို ယံုၾကည္၍ မဂၤလာကို မယံုၾကည္။

ဤသာသနာေတာ္မွ ျပင္ဘက္၌ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို မရွာမွီးတတ္၊ ဤသာသနာေတာ္၌ သာ ေရွးဦးစြာေကာင္းမႈကို ျပဳ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာရတနာလည္း မည္၏၊ ဥပါသကာပဒုမၼာလည္း မည္၏၊ ဥပါသကာပု႑ရိကလည္း မည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။