အန ၅.၃၄: သီဟေသနာပတိသုတ္

၃၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာေက်ာင္းႀကီး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုစဥ္အခါ သီဟစစ္သူႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးကို ပညတ္ရန္ တတ္ႏိုင္ပါ၏ေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”သီဟ တတ္ႏိုင္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ကို လူမ်ားစြာတို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾက၏၊ သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာအလွဴရွင္ကို လူမ်ားစြာတို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကေသာ ဤအက်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ အလွဴ၏အက်ဳိးေပတည္း။

သီဟ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ထံသို႔ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိသည့္သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏၊ သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ထံသို႔ ၿငိမ္သက္ေသာစိတ္ႏွလံုးရွိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းဟူေသာ ဤအက်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာအလွဴ၏ အက်ဳိးေပတည္း။

သီဟ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍တက္၏၊ သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသံ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍တက္ျခင္းဟူေသာဤအက်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးေပတည္း။

သီဟ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္သည္ မင္းပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ပုဏၰားပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ သူႂကြယ္ပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ရဟန္းပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ပရိသတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့မူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မ်က္ႏွာရႊင္ပ်စြာ ခ်ဥ္းကပ္ရ၏၊ သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္သည္ မင္းပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ပုဏၰားပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ သူႂကြယ္ပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ရဟန္းပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစပရိသတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့မူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မ်က္ႏွာရႊင္ပ်စြာ ခ်ဥ္းကပ္ရျခင္းဟူေသာ ဤအက်ဳိးသည္လည္း ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ အလွဴဒါန၏ အက်ဳိးေပတည္း။

သီဟ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏၊ သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာအလွဴရွင္သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ေရာက္ရျခင္းဟူေသာ ဤအက်ဳိးသည္လည္း တမလြန္ဘဝ၌ ရအံ့ေသာ အလွဴ၏အက်ဳိးေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ သီဟစစ္သူႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးေလးမ်ဳိး၌ ျမတ္စြာဘုရားအား ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ဆည္းကပ္သည္ မဟုတ္ပါ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ထိုအက်ဳိးတို႔ကိုသိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေပးလွဴတတ္သည့္ အလွဴရွင္ပါတည္း၊ မ်ားစြာေသာ လူတို႔ကခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးအပ္သူ ျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ပါတည္း၊ အကြၽႏု္ပ္ထံသို႔ ၿငိမ္သက္ေသာစိတ္ႏွလံုးရွိကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ပါတည္း၊ ”သီဟစစ္သူႀကီးသည္ေပးလွဴတတ္၏၊ သံဃာအား ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ သံဃာ၏ အလုပ္အေကြၽးတည္း”ဟု အကြၽႏု္ပ္၏ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ပါတည္း၊ မင္းပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစပုဏၰားပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ သူႂကြယ္ပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ရဟန္းပရိသတ္သို႔ျဖစ္ေစ ပရိသတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါမူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မ်က္ႏွာရႊင္ပ်စြာ ခ်ဥ္းကပ္ရပါ၏၊

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ ဤအလွဴ၏ အက်ဳိးေလးမ်ဳိး တို႔၌ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္ဆည္းကပ္သည္ မဟုတ္ပါ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ထိုအက်ဳိးတို႔ကို သိပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္အားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ယင္း အက်ဳိးကိုမူကား အကြၽႏု္ပ္ မသိရပါ၊ ဤအက်ဳိး၌ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တပည့္ေတာ္ ဆည္းကပ္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သီဟ ဤအက်ဳိးသည္ ဤအတိုင္းမွန္၏၊ သီဟ ဤအက်ဳိးသည္ ဤအတိုင္းမွန္၏၊ ေပးလွဴတတ္ ေသာအလွဴရွင္သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ ေလာကသို႔ေရာက္ရ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေပးလွဴတတ္သူကို (လူအမ်ား) ခ်စ္ခင္၏၊ လူအေပါင္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းသို႔လည္းေရာက္၏၊ အျခံအရံလည္း တိုးပြါး၏၊ ႏွေျမာဝန္တိုမႈ ကင္းသူသည္ မ်က္ႏွာသာယာရႊင္ပ်သည္ျဖစ္၍ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပရိသတ္သို႔ သက္ဝင္ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ခ်မ္းသာမႈကို ရွာၾကံေလ့ရွိေသာ ပညာရွိတို႔သည္ ႏွေျမာဝန္တိုမႈ အညစ္အေၾကးကို့ပယ္ေဖ်ာက္၍ အလွဴအတန္းတို႔ကို ေပးလွဴၾကကုန္၏၊ ထို သူတို႔သည္ ကာလၾကာျမင့္စြာတာဝတႎ သာနတ္ျပည္၌ တည္ၾကေလကုန္၏၊ ထိုသူ တို႔သည္ တာဝတႎ သာနတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ေရာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏။ အခြင့္အေရးရၿပီး ကုသိုလ္ျပဳၿပီးသူတို႔သည္ ဤဘဝမွ ေရြ႕ေလ်ာကုန္သည္ရွိေသာ္ မိမိတို႔ကိုယ္အေရာင္အဝါျဖင့္ လွည့္လည္သြားၾကရကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထို နႏၵဝန္နတ္ဥယ်ာဥ္၌ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္ ႏွစ္သက္ရကုန္၏၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ရကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ရကုန္၏၊ (တဏွာေတာင့္တမႈကို) မမွီေသာ တာဒိ ဂုဏ္ရွိေတာ္မူသည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုတပည့္သာဝကတို႔သည္ လိုက္နာျပဳက်င့္၍ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရေလကုန္သတည္း။

စတုတၳသုတ္။