အန ၆.၈၇: ေဝါေရာပိတသုတ္

၈၇။ ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္း ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟု ဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္မထိုက္တန္။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အမိရင္းကို သတ္၏၊ အဖရင္းကို သတ္၏၊ ရဟႏၲာကို သတ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပစ္မွား လိုေသာစိတ္ျဖင့္ ေသြးကို ျဖစ္ေစ၏၊ သံဃာကို သင္းခဲြ၏၊ ပညာမဲ့လ်က္ မိုက္မဲဆြံ႕အ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္းကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္ မထိုက္တန္။

ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရသည္ ရွိေသာ္ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္ ထိုက္တန္၏။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အမိရင္းကို မသတ္၊ အဖရင္းကို မသတ္၊ ရဟႏၲာကို မသတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပစ္မွားလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ေသြးကို မျဖစ္ေစ၊ သံဃာကို သင္းမခဲြ၊ ပညာရွိ၍ မိုက္မဲဆံြ႕အသူ မဟုတ္။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရသည္ ရွိေသာ္ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္ ထိုက္တန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။