အန ၇.၅၄: အဗ်ာကတသုတ္

၅၄။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို႐ိုေသစြာရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား မေျဖဆိုအပ္သည့္အရာ ‘အဗ်ာကတဝတၳဳ’ တို႔၌ မေဝခဲြႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ မျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကားအဘယ္ပါ နည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား မိစၧာဒိ႒ိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အဗ်ာကတ ဝတၳဳတို႔၌ မေဝခဲြႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ မျဖစ္၊ ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟူေသာဤအယူသည္ မွားေသာ ‘မိစၧာ’ အယူပင္တည္း။ ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္”ဟူေသာ ဤအယူသည္ မွားေသာ ‘မိစၧာ’ အယူပင္တည္း၊ ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းဟုတ္၏၊ မျဖစ္သည္လည္းဟုတ္၏”ဟူေသာ ဤအယူသည္ မွားေသာ ‘မိစၧာ’ အယူပင္ တည္း။ ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္”ဟူေသာ ဤအယူသည္ မွားေသာ ‘မိစၧာ’ အယူပင္တည္း။

ရဟန္း အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ မိစၧာဒိ႒ိကို မသိ၊ မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိ၊ မိစၧာဒိ႒ိခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို မသိ၊ မိစၧာဒိ႒ိခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို မသိ။ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္အားထိုမွားေသာ ‘မိစၧာ’ အယူသည္ တိုးပြါး၏၊ ထိုမိစၧာဒိ႒ိတိုးပြါးေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းအိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွမလြတ္၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြတ္ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္း အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ မိစၧာဒိ႒ိကို သိ၏၊ မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္းကို သိ၏၊ မိစၧာဒိ႒ိခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို သိ၏၊ မိစၧာဒိ႒ိခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို သိ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္အား ထိုမွားေသာ ‘မိစၧာ’ အယူသည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္၏၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္း ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ”သတၱဝါသည္ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္း မေျပာၾကား၊ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္”ဟူ၍လည္း မေျပာၾကား။ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းဟုတ္၏၊ မျဖစ္သည္လည္းဟုတ္၏”ဟူ၍လည္း မေျပာၾကား၊ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္”ဟူ၍လည္း မေျပာၾကား၊ ရဟန္း ဤသို႔ သိေသာဤသို႔ ျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ အဗ်ာကတဝတၳဳတို႔၌ မေျပာၾကားျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ရဟန္း ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္အဗ်ာကတဝတၳဳတို႔၌ (ဒိ႒ိ အစြမ္းျဖင့္) ကိုယ္ခက္တေရာ္ မျဖစ္၊ မတုန္မလႈပ္၊ မယိမ္းမယိုင္၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းသိို႔ မေရာက္။

ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟူေသာ အယူသည္ မိစၧာဒိ႒ိႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ တည္း။ပ။ ဤအယူသည္ မိစၧာဒိ႒ိႏွင့္ တကြေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ တည္း။ပ။ ဤအယူသည္ မိစၧာဒိ႒ိကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ တည္း။ပ။ ဤအယူသည္ သံသရာကိုခ်ဲ ႔ထြင္သည့္ ဒိ႒ိဟူေသာ ပပၪၥတရားတည္း။ပ။ ဤအယူသည္ ဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ဥပါဒါန္တည္း။ပ။

ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟူေသာ ဤအယူသည္ (ဒိ႒ိတည္းဟူေသာ) စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈတည္း၊ ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္”ဟူေသာ ဤ အယူသည္ (ဒိ႒ိတည္းဟူေသာ) စိတ္၏ ေဖာက္ျပန္မႈပင္တည္း။

ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းဟုတ္၏၊ မျဖစ္သည္လည္းဟုတ္၏”ဟူေသာ ဤအယူသည္ (ဒိ႒ိတည္းဟူေသာ) စိတ္၏ ေဖာက္ျပန္မႈပင္တည္း။

ရဟန္း ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္”ဟူေသာ ဤအယူသည္ (ဒိ႒ိတည္းဟူေသာ) စိတ္၏ ေဖာက္ျပန္မႈပင္တည္း။

ရဟန္း အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကို မသိ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ အေၾကာင္းကိုမသိ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို မသိ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းအက်င့္ကို မသိ။ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္အား ထိုစိတ္ေဖာက္ျပန္မႈသည္ တိုးပြါး၏၊ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္ သည္ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ မလြတ္၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြတ္ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္း အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကို သိ၏၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ၏အေၾကာင္းကို သိ၏၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို သိ၏၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို သိ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္အား ထိုစိတ္ေဖာက္ျပန္မႈသည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္၏၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္း ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ”သတၱဝါ သည္ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္း မေျပာၾကား။ပ။ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္”ဟူ၍လည္း မေျပာၾကား။ ရဟန္း ဤသို႔ သိေသာဤသို႔ ျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔လွ်င္ အဗ်ာကတဝတၳဳတို႔၌ မေျပာၾကား ျခင္း သေဘာရွိ၏၊

ရဟန္း အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား အဗ်ာကတဝတၳဳတို႔၌ မေဝခဲြႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ မျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား ဤသည္ပင္တည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။