အန ၇.၇၄: အရကသုတ္

၇၄။ ရဟန္းတို႔ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား အယူဝါဒကို တီထြင္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ (ဝိကၡမ႓နပဟာန္ ျဖင့္) စဲြမက္မႈကင္းေသာ အရကမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူးၿပီ။ ရဟန္းတို႔ အရကဆရာအားတပည့္ရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔ ရွိကုန္၏၊ အရကဆရာသည္ တပည့္တို႔အား ဤသို႔ တရားကို ေဟာ၏။

သူေတာ္ေကာင္း-လူတို႔၏ အသက္သည္ နည္းပါးလွ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏၊ မ်ားစြာဆင္းရဲျခင္း ရွိ၏၊ မ်ားစြာပင္ပန္းျခင္းရွိ၏၊ ပညာျဖင့္ သိအပ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္အပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း-ဥပမာေသာ္ကား ျမက္ပင္ဖ်ား၌ က်ေရာက္ေသာ ဆီးႏွင္းေပါက္သည္ ေနထြက္လတ္ေသာ္ လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကြယ္၏၊ ၾကာျမင့္စြာ မတည္။ သူေတာ္ေကာင္း- ထို႔တူသာလွ်င္ လူတို႔၏အသက္သည္ ျမက္ပင္ဖ်ား၌ က်ေရာက္ေသာ ဆီးႏွင္းေပါက္ႏွင့္ ဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိ၏၊ မ်ားစြာပင္ပန္းျခင္းရွိ၏၊ ပညာျဖင့္ သိအပ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္အပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း-ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းလတ္ေသာ္ ေရအျပင္၌ ေရပြက္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကြယ္၏၊ ၾကာျမင့္စြာ မတည္။ သူေတာ္ေကာင္း- ဤအတူသာလွ်င္လူတို႔၏အသက္သည္ ေရပြက္ႏွင့္ ဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏၊ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္းရွိ၏၊ မ်ားစြာပင္ပန္းျခင္း ရွိ၏၊ ပညာျဖင့္ သိအပ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို့က်င့္အပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း-ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား ေရျပင္၌ လွင္ကန္ျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္အပ္ေသာ အေရးအေၾကာင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာသာလ်င္ ေပ်ာက္ကြယ္၏၊ ၾကာျမင့္စြာ မတည္။ သူေတာ္ေကာင္း- ဤအတူသာလွ်င္ လူတို႔၏ အသက္သည္ ေရအျပင္၌ ေရးအပ္ေသာ အေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္း လွ၏။ပ။ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း-ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား ေဝးေသာအရပ္မွ လာ၍ လ်င္ျမန္ေသာ ေရအလ်ဥ္ရွိေသာ ေဆာင္အပ္ေသာ အမိႈက္သ႐ိုက္ကို ေဆာင္တတ္ေသာ ေတာင္ထိပ္မွ စီးဆင္းေသာ ျမစ္သည္အၾကင္ကာလအားျဖင့္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္၏၊ ထိုဆုတ္ေသာ ကာလသည္လည္းေကာင္း၊ လယသည္လည္းေကာင္း၊ မုဟုတၱသည္လည္းေကာင္း မရွိ၊ စင္စစ္ ထိုျမစ္ေရအလ်ဥ္သည္ သြားသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ ေလွ်ာသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ စီးဆင္းသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ သူေတာ္ေကာင္း-ဤအတူသာလွ်င္ လူတို႔၏အသက္သည္ ေတာင္ထိပ္မွ စီးဆင္းေသာ ျမစ္ေရႏွင့္ ဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏။ပ။ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း- ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား ခြန္အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ လွ်ာဖ်ား၌ တံေတြးေပါက္ကို စု႐ံုးၿပီး မပင္မပန္းျဖင့္သာလွ်င္ ေထြးရာသကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္း- ဤအတူသာလွ်င္ လူတို႔၏အသက္သည္ တံေတြးေပါက္ႏွင့္ ဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏။ပ။ ပဋိသေႏၶေနရေသာပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈ မည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း- ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား တစ္ေန႔ပတ္လံုး ေလာေလာပူေသာ သံအိုးကင္း၌ အသားတံုးကို ထည့္အပ္သည္ရွိေသာ္ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ေပ်ာက္ပ်က္ေလ၏၊ ၾကာျမင့္စြာ မတည္။ သူေတာ္ေကာင္း-ဤအတူသာလွ်င္ လူတို႔၏ အသက္သည္ အသားတံုးဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏။ပ။ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈ မည္သည္ မရွိ။

သူေတာ္ေကာင္း- ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား ႏြားသတ္႐ံုသို႔ ဆြဲငင္ယူေဆာင္အပ္ေသာ အသတ္ခံရ မည့္ႏြားမသည္ ေျခလွမ္း ႂကြခ်ီတိုင္း ႂကြခ်ီတိုင္းသာလွ်င္ သတ္ျခင္း၏ အနီး၌ သာ ျဖစ္၏၊ ေသျခင္း၏အနီး၌ သာ ျဖစ္၏။ သူေတာ္ေကာင္း- ဤအတူသာလွ်င္ လူတို႔၏ အသက္သည္ အသတ္ခံရမည့္ ႏြားမႏွင့္ဥပမာတူ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏၊ မ်ားစြာဆင္းရဲျခင္း ရွိ၏၊ မ်ားစြာပင္ပန္းျခင္း ရွိ၏၊ ပညာျဖင့္ သိအပ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္အပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ”ဟု (တရားကို ေဟာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုစဥ္အခါ၌ လူတို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္သည္ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္း ျဖစ္ေလ၏၊ အႏွစ္ငါးရာ အသက္ရွိေသာ သတို႔သမီးသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ထိုက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုစဥ္အခါကလူတို႔အား ခ်မ္းေအးမႈ၊ ပူအိုက္မႈ၊ ဆာေလာင္မႈ၊ မြတ္သိပ္မႈ၊ က်င္ႀကီးစြန္႔လိုမႈ၊ က်င္ငယ္စြန္႔လိုမႈဟူေသာ အနာေရာဂါေျခာက္မ်ဳိးတို႔သာလွ်င္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အရကမည္ေသာ ထိုဆရာသည္ ဤသို႔အသက္ရွည္၍ ၾကာျမင့္စြာ တည္ၿပီးလွ်င္ အနာေရာဂါ ကင္းကုန္ေသာ လူတို႔၌ေသာ္လည္း တပည့္တို႔အား”သူေတာ္ေကာင္း-လူတို႔၏ အသက္သည္ နည္းပါးလွ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏၊ မ်ားစြာဆင္းရဲျခင္း ရွိ၏၊ မ်ားစြာပင္ပန္းျခင္း ရွိ၏၊ ပညာျဖင့္ သိအပ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္အပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈ မည္သည္ မရွိ”ဟူ၍ တရားကိုေဟာ တုံဘိေသး၏။

ရဟန္းတို႔ ”လူတို႔၏ အသက္သည္ နည္းပါးလွ၏၊ တိုေတာင္းလွ၏၊ လ်င္ျမန္လွ၏၊ မ်ားစြာဆင္းရဲျခင္း ရွိ၏၊ မ်ားစြာပင္ပန္းျခင္း ရွိ၏၊ ပညာျဖင့္ သိအပ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္အပ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မေသရမႈမည္သည္ မရွိ”ဟူ၍ ထိုစကားကို့ေျပာ ဆိုလိုမူ ယခုအခါ၌ သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုသည္မည္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌ ၾကာျမင့္စြာ အသက္ရွည္သူသည္ အႏွစ္တစ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ (တစ္ရာေအာက္) အနည္းငယ္ေလ်ာ့၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (တစ္ရာထက္) အနည္းငယ္ ပိုလြန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ရွည္၏။

ရဟန္းတို႔ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွည္သူသည္ ေဆာင္းဥတုတစ္ရာ ေႏြဥတုတစ္ရာ မိုးဥတုတစ္ရာ အားျဖင့္ဥတုသံုးရာပတ္လံုးသာလွ်င္ အသက္ရွည္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥတုသံုးရာပတ္လံုး အသက္ရွည္သူသည္ ေဆာင္းလေလးရာ ေႏြလေလးရာ မိုးလေလးရာအားျဖင့္ လေပါင္း တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာပတ္လံုးသာလွ်င္ အသက္ရွည္၏။

ရဟန္းတို႔ လေပါင္း တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာပတ္လံုး အသက္ရွည္သူသည္ ေဆာင္းလခဲြေပါင္းရွစ္ရာ ေႏြလခဲြေပါင္းရွစ္ရာ မိုးလခဲြေပါင္းရွစ္ရာအားျဖင့္ လခဲြေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာပတ္လံုးသာလွ်င္ အသက္ ရွည္၏။

ရဟန္းတို႔ လခဲြေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာပတ္လံုး အသက္ရွည္ေသာ သူသည္ ေဆာင္းညဥ့္ေပါင္းတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ေႏြညဥ့္ေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ မိုးညဥ့္ေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္အားျဖင့္သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ ညဥ့္တို႔ပတ္လံုးသာလွ်င္ အသက္ရွည္၏။

ရဟန္းတို႔ ညဥ့္ေပါင္း သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ အသက္ရွည္ေသာသူသည္ အမိႏို႔ကို စို႔ျခင္းႏွင့္ တကြထမင္းစားျခင္း၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္တကြ ေဆာင္းလထမင္းစားမႈ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ေႏြလထမင္းစားမႈ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ မိုးလထမင္းစားမႈ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္အားျဖင့္ ခုနစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေသာ အႀကိမ္တို႔ ပတ္လံုးသာလွ်င္ ထမင္းကို စား၏။

ထိုစကားရပ္၌ ဤဆိုလတၱံ ႕သည္တို႔ကား ထမင္းစားမႈ၏ အႏၲရာယ္တို႔ပင္တည္း။

ေမ်ာက္မ်ဥ္းအိပ္သူသည္လည္း ထမင္းကို မစား၊ ဆင္းရဲမႈ ႏွိပ္စက္ခံရသူသည္လည္း ထမင္းကို မစား၊ အနာေရာဂါႏွိပ္စက္ခံရသူသည္လည္း ထမင္းကို မစား၊ ဥပုသ္ေစာင့္သူသည္လည္း ထမင္းကို မစား၊ လာဘ္မရသျဖင့္လည္း ထမင္းကို မစား၊ (ဤသည္တို႔ကား) ထမင္းစားမႈ၏ အႏၲရာယ္တို႔ ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္ေသာ လူ၏ အသက္ကိုလည္း ေရတြက္အပ္၏၊ အသက္အတိုင္းအရွည္ကိုလည္း ေရတြက္အပ္၏၊ ဥတုကိုလည္း ေရတြက္အပ္၏၊ ႏွစ္တို႔ကိုလည္းေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ လတို႔ကိုလည္း ေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ လခြဲတို႔ကိုလည္း ေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ ညဥ့္တို႔ကိုလည္း ေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ ေန႔တို႔ကိုလည္း ေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ ထမင္းစားမႈတို႔ကိုလည္း ေရတြက္အပ္ကုန္၏၊ ထမင္း၏ အႏၲရာယ္တို႔ကိုလည္း ေရတြက္အပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ တပည့္သာဝကတို႔၏ အစီးအပြါးကို ရွာေသာ သနားေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဆရာျဖစ္ေသာငါသည္ သင္တို႔အား သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကို အစဲြျပဳ၍ ျပဳလုပ္ဖြယ္ကိစၥကို ျပဳအပ္ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္တို႔တည္း၊ (ထိုအရပ္တို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ေလာ့)၊ ရဟန္းတို႔ တစိမ္းစိမ္း႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ ႏွလံုးမသာယာမႈ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤသည္ကား သင္တို႔အား ငါ၏ ဆံုးမမႈပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ခုနစ္ခုေျမာက္ မဟာဝဂ္ ၿပီး၏။