အန ၈.၂၈: ဒုတိယဗလသုတ္

၂၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ သာရိပုၾတာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”သာရိပုၾတာ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာရဟန္း၏ ဉာဏ္အားတို႔သည္ အဘယ္မွ် ရွိကုန္သနည္း၊ ယင္းဉာဏ္အားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ‘ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ၿပီ’ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံကုန္သနည္း”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ ဉာဏ္အားတို႔သည္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ယင္းဉာဏ့္အားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ‘ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ’ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ – အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ (ေတဘူမိက) သခၤါရတို႔ကို မျမဲေသာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေကာင္းေသာ (ဝိပႆနာ,မဂ္) ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါ ကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔ကို မျမဲေသာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေကာင္းေသာ (ဝိပႆနာ,မဂ္) ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္းသည္လည္း အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ အားပါတည္း။ ယင္းအားကို စြဲ၍ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ”ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ”ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏။ (၁)

အသွ်င္ဘုရား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို မီးက်ီးစုႏွင့္ တူကုန္၏ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေကာင္းေသာ (ဝိပႆနာ,မဂ္) ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို မီးက်ီးစုႏွင့္ တူကုန္၏ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေကာင္းေသာ (ဝိပႆနာ,မဂ္) ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္းသည္လည္း အာသေဝါ ကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ အားပါတည္း။ ယင္းအားကိုစြဲ၍ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ”ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ”ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏။ (၂)

အသွ်င္ဘုရား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ (သခၤါရတို႔၏) ဆိတ္သုဥ္းရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ၫြတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္း၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ႐ႈိင္း၏၊ နိဗၺာန္၌ တည္၏၊ ရွင္ ရဟန္းအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ အာသေဝါတို႔၏ အေၾကာင္းတရားတို႔မွ အလံုးစံုေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ကင္း၏၊ အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ သခၤါရတို႔၏ ဆိတ္သုဥ္းရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ၫြတ္ျခင္း၊ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္းျခင္း၊ နိဗၺာန္သို႔ ႐ႈိင္းျခင္း၊ နိဗၺာန္၌ တည္ျခင္း၊ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၊ အာသေဝါတို႔၏ အေၾကာင္းတရားတို႔မွ အလံုးစံုေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ကင္းျခင္း သည္လည္း ရဟန္း၏ အားပါတည္း။ ယင္းအားကိုစြဲ၍ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ”ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ”ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏။ (၃)

အသွ်င္ဘုရား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးအပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးအပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးတို႔ကို ပြါးျခင္း ေကာင္းစြာ ပြါးျခင္းသည္လည္း အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ အားပါတည္း။ ယင္းအားကိုစြဲ၍ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ”ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ”ဟု အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏။ (၄)

အသွ်င္ဘုရား ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးအပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးအပ္ကုန္၏။ပ။ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို ပြါးအပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးအပ္ကုန္၏။ပ။ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးအပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးအပ္ကုန္၏။ပ။ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယာမဂ္ကို ပြါးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာ ပြါးအပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယာမဂ္ကို ပြါးျခင္း ေကာင္းစြာ ပြါးျခင္းသည္လည္း အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ အားပါတည္း။ ယင္းအားကိုစြဲ၍ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ”ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ”ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏။ (၅-၈)

အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္း၏ ဉာဏ္အားတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔ပါတည္း။ ယင္းဉာဏ္အားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ”ငါ့အား အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ၿပီ”ဟု အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ဝန္ခံ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အ႒မသုတ္။