အန ၈.၄၀: ဒုစၥရိတဝိပါကသုတ္

၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳအပ္ေသာသူ၏ အသက္ကို သတ္ျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ သူ၏ အသက္ကို သတ္ျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား အသက္တိုျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳအပ္ေသာ ပိုင္ရွင္မေပးေသာ သူတစ္ပါး ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ပိုင္ရွင္ မေပးေသာ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ သူ႕သား အိမ္ရာဟူေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား ရန္သူတို႔ႏွင့္တကြ ရန္ျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ မဟုတ္မမွန္ စကားကို ေျပာျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာသူအား မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္ စြပ္စဲြခံရျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ကုန္းတိုက္စကားေျပာျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ကုန္းတိုက္စကား ေျပာၾကားျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား အေဆြခင္ပြန္းတို႔ႏွင့္ ကဲြျပားျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၾကမ္း တမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အသံကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာျခင္း သည္ ငရဲ၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား သူတစ္ပါးတို႔ မနာယူအပ္ေသာ စကားရွိသည္ကိုျဖစ္ေစ တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳအပ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းသည္ ငရဲ၌့ျဖစ္ေစတတ္၏၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ၿပိတၱာဘံု၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ဳိးသည္ လူျဖစ္ေသာ သူအား ႐ူးသြပ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။