အန ၉.၆၄: နီဝရဏသုတ္

၆၄။ ရဟန္းတို႔ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ကာမဂုဏ္တို႔၌ လိုခ်င္မႈအပိတ္အပင္ ‘ကာမစၧႏၵနီဝရဏ’၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးမဲ့ ၾကံစည္မႈ အပိတ္အပင္ ‘ဗ်ာပါဒနီဝရဏ’၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ အပိတ္အပင္ ‘ထိနမိဒၶနီဝရဏ’၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တတဖန္ ပူပန္မႈ အပိတ္အပင္ ‘ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥနီဝရဏ’၊ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ အပိတ္အပင္ ‘ဝိစိကိစၧာနီဝရဏ’တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ရန္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းဟု ႐ႈကာ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’, ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိ၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ သေဘာ (တရား)တို႔၌ သေဘာ (တရား)ဟု ႐ႈကာ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’, ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိ၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ရန္ ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။