၂: ဒုကနိပါတ္

၁-ပဌမဝဂ္

၁-ဒုကၡဝိဟာရသုတ္

၂၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ဒုဂၢတိဘဝသို႔သာ မခြၽတ္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္နည္း? ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ဆို႔မထားေသာတံခါးရွိသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း စားဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္မသိသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ဒုဂၢတိဘဝသို႔သာ မခြၽတ္ေရာက္လိမ့့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ ရဟန္းသည္ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာကိုယ္ စိတ္ဟူကုန္ေသာ ဤဒြါရတို႔ကို ပိတ္ဆို႔မထား၊ စားဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို မသိ၊ ဣေႁႏၵတို႔၌ မေစာင့္ေရွာက္၊ ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ဆင္းရဲစိတ္ဆင္းရဲဟူေသာ ဆင္းရဲကိုရ၏။

ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌လည္းေကာင္းပူေလာင္ေသာ ကိုယ္ ပူေလာင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။
၂-သုခဝိဟာရသုတ္

၂၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းမရွိမူ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏။ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ သုဂတိဘဝသို႔ မခြၽတ္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ အဘယ္တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္နည္း? ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ဆို႔ထားေသာတံခါးရွိသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း စားဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္လည္းေကာင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းမရွိမူ၍ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏။ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ သုဂတိဘဝသို႔ မခြၽတ္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

အၾကင္ ရဟန္းသည္ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာကိုယ္ စိတ္ဟူကုန္ေသာ ဤဒြါရတို႔ကို ေကာင္းစြာပိတ္ဆို႔ထား၏။ စားဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။ ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္ေရွာက္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာဟူေသာ ခ်မ္းသာကိုရ၏။

ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ေန႔၌လည္းေကာင္း ညဥ့္၌လည္းေကာင္း မပူေလာင္ေသာ ကိုယ္ မပူေလာင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။
၃-တပနီယသုတ္

၃ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပူပန္ေစတတ္ေသာတရားတို႔သည္ ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ေကာင္းမႈကို မျပဳသူ ကုသိုလ္ကို မျပဳသူ သံသရာေဘးကို ေၾကာက္သူတို႔၏ အေစာင့္အေရွာက္တရားကို မျပဳသူ ျဖစ္၏။ ယုတ္မာမႈကို ျပဳသူ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ျပဳသူ ခက္ထန္ရက္စက္မႈကို ျပဳသူ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ေကာင္းမႈကို ငါမျပဳလိုက္မိ’ဟူ၍လည္း ပူပန္၏။ မေကာင္းမႈကို ငါ ျပဳလိုက္မိ၏’ဟူ၍လည္း ပူပန္၏။ ရဟန္းတို႔ ပူပန္ေစတတ္ေသာတရားတို႔သည္ ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို – ”ပညာမဲ့သူသည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း (ရာဂစေသာ) အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္ကံကို မျပဳဘဲအကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။
၄-အတပနီယသုတ္

၃၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ မပူပန္ေစတတ္ေသာတရားတို႔သည္ ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔နည္း-ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ေကာင္းမႈကို ျပဳသူ ကုသိုလ္ကို ျပဳသူ သံသရာေဘးကို ေၾကာက္သူတို႔၏ အေစာင့္အေရွာက္တရားကို ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္၏။ ယုတ္မာမႈကို မျပဳသူ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို မျပဳသူ ခက္ထန္ ရက္စက္မႈကို မျပဳသူ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ”ေကာင္းမႈကို ငါ ျပဳလိုက္မိ၏”ဟူ၍လည္းမပူပန္၊ ”မေကာင္းမႈကို ငါ မျပဳလိုက္မိ”ဟူ၍လည္း မပူပန္၊ ရဟန္းတို႔ မပူပန္ေစတတ္ေသာတရားတို႔သည္ ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပညာရွိသူသည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ (ရာဂစေသာ) အျပစ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္ကံကို မျပဳဘဲ ကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္ မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။
၅-ပဌမသီလသုတ္

၃၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္နည္း- ယုတ္ညံ့ေသာ သီလႏွင့္လည္းေကာင္း ယုတ္ညံ့ေသာ အယူႏွင့္လည္းေကာင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ သီလႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အယူႏွင့္လည္းေကာင္းဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။
၆-ဒုတိယသီလသုတ္

၃၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္နည္း- ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလႏွင့္လည္းေကာင္းေကာင္းျမတ္ေသာ အယူႏွင့္လည္းေကာင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အယူႏွင့္လည္းေကာင္းဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ပညာရွိေသာ ထိုသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။
၇-အာတာပီသုတ္

၃၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လမရွိသူ မေကာင္းမႈမွ မထိတ္လန္႔တတ္သူရဟန္းသည္ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျခင္းငွါ မထိုက္တန္၊ နိဗၺာန္ရျခင္းငွါ မထိုက္တန္၊ အတုမရွိျမတ္၍ ေယာဂ၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျခင္းငွါ မထိုက္တန္၊ ရဟန္းတို႔ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိသူ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔တတ္သူ ရဟန္းသည္ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျခင္းငွါ ထိုက္တန္၏။ နိဗၺာန္ရျခင္းငွါ ထိုက္တန္၏။ အတုမရွိ ျမတ္၍ ေယာဂ၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျခင္းငွါ ထိုက္တန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ရဟန္းသည္ ထိနမိဒၶမ်ားသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လမရွိ၊ မေကာင္းမႈမွမထိတ္လန္႔တတ္၊ ပ်င္းရိ၏။ ဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့၏။ မေကာင္းမႈမွ မရွက္တတ္၊ အက်င့္၌ မ႐ိုေသ၊ ထိုသို႔ ေသာ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေတြ႕ထိ သိျမင္ျခင္းငွါ မထိုက္တန္။

အၾကင္ရဟန္းသည္ကား သတိရွိ၏။ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိ၏။ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ႐ႈေလ့ရွိ၏။ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိ၏။ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔တတ္၏။ ေမ့ေလ်ာ့မႈမရွိ၊ (ထိုရဟန္းသည္ ) သံေယာဇဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျဖတ္ေတာက္၍ဤဘဝ၌ပင္ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေတြ႕ထိသိရွိႏိုင္ရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။
၈-ပဌမ နကုဟနသုတ္

၃၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ လူအေပါင္းကိုအံ့ၾသေစရန္ လူအေပါင္းက ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ဖိတ္ၾကားေစရန့္လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာဟူေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရရွိရန္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္၊ ဤသို႔ က်င့္သံုးသျဖင့္ ငါ့ကို လူအေပါင္းသည္ သိေစသတည္းဟု ႏွလံုးသြင္း၍ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ (ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္မွ) ေစာင့္စည္းရန္လည္းေကာင္း၊ (တဒဂၤပဟာန္စသည္ျဖင့္) ပယ္ရန္လည္းေကာင္းဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုး၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကမ္းသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ မ်က္ ေမွာက္မ်က္ကြယ္ေဘးရန္မရွိေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို (ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္မွ) ေစာင့္စည္းရန္ တဒဂၤပဟာန္စသည္ျဖင့္ပယ္ရန္ ထိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ဤမဂ္ (လမ္းစဥ္) ကို ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိကုန္ေသာ ဘုရားအရိယာတို႔သည္ အစဥ္အတိုင္းႂကြသြားေတာ္မူကုန္၏။ အၾကင္အၾကင္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူတိုင္းထိုမဂ္ (လမ္းစဥ္)သို႔ သြားေရာက္ၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမသည့္အတိုင္း ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ ထိုထိုသူတို႔သည္ ဆင္းရဲ၏ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ကုန္လတၱံ႕”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။
၉-ဒုတိယ နကုဟနသုတ္

၃၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ လူအေပါင္းကိုအံ့ၾသေစရန္ လူအေပါင္းက ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ဖိတ္ၾကားေစရန္လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာဟူေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရရွိရန္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္၊ ဤသို႔ က်င့္သံုးသျဖင့္ ငါ့ကို လူအေပါင္းသည္ သိေစသတည္းဟု ႏွလံုးသြင္း၍ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ပိုင္းျခားသိရန္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုး၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကမ္းသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ မ်က္ ေမွာက္မ်က္ကြယ္ေဘးရန္မရွိေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္လည္းေကာင္း၊ ပိုင္းျခားသိရန္လည္းေကာင္း ထိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ဤမဂ္ (လမ္းစဥ္) ကို ျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိကုန္ေသာ ဘုရားအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အစဥ္အတိုင္းႂကြသြားေတာ္မူကုန္၏။ အၾကင္အၾကင္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူတိုင္းထိုမဂ္ (လမ္းစဥ္)သို႔ သြားေရာက္ၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမသည့္အတိုင္း ျပဳက်င့္ကုန္ေသာ ထိုထိုသူတို႔သည္ ဆင္းရဲ၏ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ကုန္လတၱံ႕”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။
၁ဝ-ေသာမနႆသုတ္

၃၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ့္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းစိတ္ခ်မ္းသာျခင္း မ်ားလ်က္ ေနရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္း၏အေၾကာင္းကိုအားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္၏။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္နည္း- သံေဝဂျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရာတို႔၌ သံေဝဂျဖစ္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သံေဝဂျဖစ္သူအား အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာအားထုတ္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားလ်က္ ေနရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္း၏အေၾကာင္းကိုအား ထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္ သေဘာကို –

”ပညာရွိေသာ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္သည့္ လုံ႔လရွိေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ ရဟန္းသည္ သံေဝဂျဖစ္ေစတတ္ေသာ အရာတို႔၌ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ သံေဝဂ ျဖစ္သည္သာတည္း။

ဤသို႔ ျပင္းထန္ေသာ လုံ႔လရွိလ်က္ မတုန္မလႈပ္မူ၍ ၿငိမ္သက္စြာျဖစ္ျခင္းရွိေသာ စိတ္၏တည္ၾကည္မႈကိုအားထုတ္၍ ေနေလ့ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲ၏ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

ပဌမဝဂ္ ၿပီး၏။
၂-ဒုတိယဝဂ္

၁-ဝိတကၠသုတ္

၃၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ေတာ္၌ ေခမဝိတက္ ပဝိေဝကဝိတက္ဟူေသာ ဝိတက္ (အၾကံ) ႏွစ္ပါးတို႔သည္ အႀကိမ္မ်ားစြာ အဆင့္ဆင့္ မျပတ္ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆင္းရဲမရွိျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ရွိ၏။ ဆင္းရဲမရွိျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ရဟန္းတို႔ဆင္းရဲမရွိျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ဆင္းရဲ မရွိျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ဉာဏ္ေတာ္၌ ”ဤအမူအရာျဖင့္ ကိေလသာရွိေသာ သတၱဝါကိုလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာမရွိေသာ သတၱဝါကိုလည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ငါသည္ မဆင္းရဲေစလို”ဟု ဤဝိတက္သည္ပင္လွ်င္အႀကိမ္မ်ားစြာ အဆင့္ဆင့္ မျပတ္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ရွိ၏။ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ေတာ္၌ ”အကုသိုလ္ကို ပယ္အပ္၏”ဟု ဤဝိတက္သည္ပင္လွ်င္ အႀကိမ္မ်ားစြာအဆင့္ဆင့္ မျပတ္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္လည္း ဆင္းရဲမရွိျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိၾကကုန္သည္ ဆင္းရဲမရွိျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲမရွိျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိကုန္သည္ ဆင္းရဲမရွိျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ငါတို႔သည္ ဤအမူအရာျဖင့္ ကိေလသာရွိေသာ သတၱဝါကိုလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာမရွိေသာ သတၱဝါကိုလည္းေကာင္း့တစ္စံု တစ္ေယာက္ကိုမွ် မဆင္းရဲေစကုန္အံ့”ဟု ဤဝိတက္သည္ပင္လွ်င္ အႀကိမ္မ်ားစြာ အဆင့္ဆင့္မျပတ္ ျဖစ္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိကုန္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ေနၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိကုန္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ”အကုသိုလ္မည္သည္ အဘယ္နည္း? အဘယ္ကို မပယ္အပ္သနည္း? အဘယ္ကို ပယ္စြန္႔ရကုန္အံ့နည္း”ဟု ဤဝိတက္သည္ပင္လွ်င္ အႀကိမ္မ်ားစြာ အဆင့္ဆင့္မျပတ္ျဖစ္လတၱံ႕ဟု ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ခဲေသာ ဘုရားကိစၥကို ရြက္ေဆာင္တတ္ေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ေတာ္၌ ထိုႏွစ္ပါးေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္မျပတ္ျဖစ္ကုန္၏။ ေဘးမရွိေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ေခမ ဝိတက္’ကို ေရွးဦးစြာ ဆိုအပ္၏။ ထို႔ေနာက္ႏွစ္ခုေျမာက္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ပဝိေဝကဝိတက္’ကို ျပအပ္၏။

အမိုက္တိုက္ကို ပယ္လႊင့္တတ္ေသာ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးအထူးကို ရွာမွီးတတ္ေသာ ေရာက္သင့္သည့္ အရဟတၱ ဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ဝသီေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အာသေဝါကင္းေသာ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲကို ကူးေျမာက္ၿပီးေသာတဏွာ၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္နိဗၺာန္)၌ ကင္းလြတ္ေသာ အဆံုးျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို ေဆာင္ေသာ ကိေလသာမာရ္ကို စြန္႔ၿပီးေသာ အိုျခင္း၏ တစ္ဖက္ကမ္း (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ဉာဏ္ေတာ္၌ (ဝိတက္ႏွစ္ပါးတို႔သည္) အဆင့္ဆင့္ မျပတ္ျဖစ္ကုန္၏။

ေက်ာက္ေတာင္ထိပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္ဝန္းက်င္ လူအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထက္ဝန္းက်င္ျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာဉာဏ္မ်က္စိရွိေတာ္မူေသာ စိုးရိမ္ပူေဆြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညာ (ဓမၼ) ျဖင့္ၿပီးေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းတို႔ ႏွိပ္စက္အပ္သျဖင့္စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။
၂-ေဒသနာသုတ္

၃၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ မေဖာက္မျပန္ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဟာျခင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔နည္း- မေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈအားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈၾကေလာ့၊ ဤသည္ကား ပဌမျဖစ္ေသာတရားေဟာျခင္းတည္း။ မေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈအားျဖင့္ ျမင္၍ ထိုမေကာင္းမႈ၌ ၿငီးေငြ႕ၾကကုန္ေလာ့၊ တပ္ျခင္း ကင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ကင္းလြတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤသည္ကား ဒုတိယျဖစ္ေသာတရား ေဟာျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဟာျခင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ အေၾကာင္းအားျဖင့္ျဖစ္ကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”သတၱဝါအားလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ေဒသနာကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈပါေလာ့၊ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) တရားႏွစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္းစြာ ျပေတာ္မူ အပ္ကုန္၏။

ထိုမေကာင္းမႈကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုမေကာင္းမႈ၌လည္း တပ္ျခင္း ကင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုတပ္မႈကင္းျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ၌ တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲ၏ဆံုးရာနိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကကုန္လတၱံ႕”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။
၃-ဝိဇၨာသုတ္

၄ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာ ‘ေမာဟ’သည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ျခင္း၏ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ အရွက္မရွိမႈ ‘အဟိရိက’ မထိတ္လန္႔မႈ ‘အေနာတၱပၸ’သည္ ေနာက္လိုက္တရားသာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိဇၨာ ‘အေမာဟ’သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ျခင္း၏ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ ထိတ္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’သည္ ေနာက္လိုက္တရားသာ ျဖစ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ဤလူ႕ျပည္ ေလာက၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌လည္းေကာင္း ဒုဂၢတိဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ အဝိဇၨာ’ေမာဟ’လွ်င္ အေၾကာင္းရင္း ရွိကုန္၏။ မရေသးေသာ အာ႐ံုကိုလိုခ်င္မႈ ‘ဣစၧာ’ႏွင့္ ရၿပီးအာ႐ံုကို တပ္မက္မႈ ‘ေလာဘ’တို႔ျဖင့္ ပြါးစီးကုန္၏။

အၾကင္အဝိဇၨာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယုတ္မာေသာ အလိုရွိသူ အရွက္မရွိသူ ႐ိုေသမႈမရွိသူျဖစ္ရ၏။ ထိုအဝိဇၨာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ ပြါးမ်ား၏။ ထိုမေကာင္းမႈျဖင့္ အပါယ္သို႔ လားေရာက္ရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ အလို ‘ဆႏၵ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာဘကိုလည္းေကာင္း၊ အဝိဇၨာကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔ကာ ဝိဇၨာ ‘အေမာဟ’ကို ျဖစ္ေစလ်က္ အလံုးစံုေသာ ဒုကၡ၏တည္ရာလားရာ ‘ဂတိ’ ငါးရပ္တို႔ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။

ပဌမဘာဏဝါရ ၿပီး၏။
၄-ပညာပရိဟီနသုတ္

၄၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ စင္ၾကယ္ေသာ ဝိပႆနာပညာ မဂ္ပညာမွ ဆုတ္ယုတ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ (သမၸတၱိအားလံုးတို႔မွ) အလြန္႔အလြန္ ဆုတ္ယုတ္ေသာ သတၱဝါတို႔ မည္ကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲစြာ ေနရကုန္၏။ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသသည္မွေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ မခြၽတ္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ရဟန္းတို႔ စင္ၾကယ္ေသာ ဝိပႆနာပညာ မဂ္ပညာမွ မဆုတ္ယုတ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ (သမၸတၱိအားလံုးတို႔မွ) မဆုတ္ယုတ္ေသာ သတၱဝါတို႔ မည္ကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ့ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ေနရကုန္၏။ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ ‘သုဂတိ’ ဘဝသို႔ မခြၽတ္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”နတ္ႏွင့္တကြေသာ ေလာကကို ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ပညာမွ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္၌ အမွားႏွလံုးသြင္းသည္ ျဖစ္ရကား ဤသည္သာမွန္၏ဟု ေအာက္ေမ့မွတ္ ထင္၏။

မွန္၏။ အၾကင္ပညာသည္ ေဖာက္ထြင္း၍ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္၏။ အၾကင္ပညာျဖင့္ဇာတိဘဝ၏ကုန္ျခင္းကို ေကာင္းစြာသိ၏။ ထိုပညာသည္သာ ေလာက၌ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

သတိရွိေတာ္မူကုန္ေသာ ရႊင္ေသာ ပညာရွိကုန္ေသာ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ထိုသစၥာေလးပါးကို သိကုန္ေသာ ဘုရားရဟႏၲာတို႔အား နတ္လူတို႔သည္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။
၅-သုကၠဓမၼသုတ္

၄၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္ေသာ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔နည္း- မေကာင္းမႈမွ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’လည္းေကာင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ျဖဴစင္ေသာ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေလာကကို မေစာင့္ေရွာက္ကုန္မူဤေလာက၌ ”အမိ”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”မိႀကီး မိေထြး”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”ဦးေလးဦးႀကီး၏ မယား”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”ဆရာ၏ မယား”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”အေလးျပဳထိုက္သူတို႔၏ မယား”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မထင္ႏိုင္ရာ၊ လူ႕ေလာကႀကီးသည္ ဆိတ္ႏွင့္သိုး ၾကက္ ဝက္ ေခြး ေျမေခြးတို႔ကဲ့သို႔ ေရာေႏွာပ်က္စီးျခင္သို႔ ေရာက္ရ၏။ အၾကင့္ေၾကာင့္ ျဖဴစင္ေသာ ဤတရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ”အမိ”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”မိႀကီး မိေထြး”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”ဦးေလး ဦးႀကီး၏ မယား”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”ဆရာ၏ မယား”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”အေလးျပဳထိုက္သူတို႔၏ မယား”ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္းထင္ရွား၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူတို႔အား အရွက္အေၾကာက္သည္ အခါ ခပ္သိမ္း မရွိ၊ ထိုသူတို႔သည္ ျဖဴစင္ေသာတရားမွသက္ေလွ်ာေသာေၾကာင့္ (အဖန္ဖန္) ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။

အၾကင္သူတို႔အား အရွက္အေၾကာက္သည္ အျမဲထင္၏။ ျမတ္ေသာအက်င့္ ျပန္႔ ပြါး၍ကိေလသာၿငိမ္းကုန္ေသာ ထိုသူတို႔သည္ တစ္ဖန္ပဋိသေႏၶေနျခင္းမွကုန္ၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။
၆-အဇာတသုတ္

၄၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ေပၚမႈမရွိေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေနမႈမရွိေသာ ျပဳလုပ္ထားမႈမရွိေသာ စီရင္ထားမႈမရွိေသာ နိဗၺာန္သည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ေပၚမႈမရွိေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေနမႈမရွိေသာ ျပဳလုပ္ထားမႈမရွိေသာ စီရင္ထားမႈမရွိေသာ ဤနိဗၺာန္သည္ အကယ္၍ မရွိပါမူ ဤေလာက၌ ျဖစ္ေပၚလာမႈ ထင္ရွားျဖစ္ေနမႈျပဳလုပ္ထားမႈ စီရင္ထားမႈဟူေသာ ခႏၶာပၪၥကမွ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ မထင္ရွားရာ။ ရဟန္းတို႔ အၾကင့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမႈမရွိေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေနမႈ မရွိေသာ ျပဳလုပ္ထားမႈမရွိေသာ စီရင္ထားမႈမရွိေသာ နိဗၺာန္သည္ ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာ ျဖစ္ေပၚလာမႈ ထင္ရွားျဖစ္ေနမႈ ျပဳလုပ္ထားမႈ စီရင္ထားမႈျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကမွ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ ထင္ရွား၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ျဖစ္ေပၚေနေသာ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေနေသာ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေသာ ျပဳလုပ္ထားေသာ စီရင္ထားမႈရွိေသာ မျမဲေသာ အိုျခင္း ေသျခင္းတို႔ႏွင့္ ေရာစပ္ေနေသာ ေရာဂါအေပါင္းတို႔၏ (တည္ေနရာ) အသိုက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပ်က္စီးျခင္းရွိေသာ အာဟာရႏွင့္ တဏွာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမြန္အစရွိေသာ ထိုခႏၶာငါးပါးကို ႏွစ္သက္ျခင္းငွါ မသင့္၊ ထိုခႏၶာငါးပါး (သကၠာယ) ၏ ထြက္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ (ကိေလသာ သခၤါရတို႔၏) ၿငိမ္းေအးရာျဖစ္ေသာ ၾကံစည္မႈ တကၠဉာဏ္၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ခိုင္ျမဲေသာ ျဖစ္ေပၚမႈမရွိေသာ ေကာင္းစြာ မျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္မႈကင္းေသာ ကိေလသာျမဴကင္းေသာ သံသရာဆင္းရဲႏွိပ္စက္ခံရသူတို႔ က်င့္အပ္ေသာ ဆင္းရဲ တရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ သခၤါရတို႔၏ ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။
၇-နိဗၺာနဓာတုသုတ္

၄၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ နိဗၺာနဓာတ္တို႔သည္ ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ႏွစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ- ခႏၶာငါးပါးအႂကြင္းရွိေသာ ‘သဥပါဒိေသသ’ နိဗၺာနဓာတ္ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းမရွိေသာ ‘အႏုပါဒိေသသ’ နိဗၺာနဓာတ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းရွိေသာ ‘သဥပါဒိေသသ’ နိဗၺာနဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္သူ အာသေဝါကုန္ခန္းသူ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးသူ ျပဳအပ္ၿပီးေသာ (မဂ္) ကိစၥရွိသူ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးျဖစ္သူ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ခန္းၿပီးသူ ေကာင္းစြာသိ၍ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား (ေနာက္ဆံုးဘဝ၏ အေၾကာင္းကံ မကုန္ေသးသမွ်) ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ တည္ရွိကုန္သည္သာလွ်င္ တည္း။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ယင္းဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ (အႏုပၸါဒနိေရာဓ၏ အစြမ္းျဖင့္) မခ်ဳပ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အာ႐ံုကို ခံစား၏။ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစား၏။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အၾကင္ရာဂကုန္ခန္းမႈ ေဒါသကုန္ခန္းမႈ ေမာဟကုန္ခန္းမႈသည္ ရွိ၏။ ဤရာဂေဒါသေမာဟကုန္ခန္းမႈကိုပင္ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းရွိေသာ ‘သဥပါဒိေသသ’ နိဗၺာနဓာတ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းမရွိေသာ ‘အႏုပါဒိေသသ’ နိဗၺာနဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္သူ အာသေဝါကုန္ခန္းသူ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးသူ ျပဳအပ္ၿပီးေသာ (မဂ္) ကိစၥရွိသူ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးျဖစ္သူ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ခန္းၿပီးသူ ေကာင္းစြာသိ၍ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏။ ့ဤအတၱေဘာ၌ပင္ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’အားလံုးတို႔သည္ ရာဂစသည္တို႔ျဖင့္ မႏွစ္သက္အပ္ကုန္မူ၍ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေသာအားျဖင့္ ၿငိမ္းေအးကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ဤခံစားမႈဟူသမွ်တို႔၏တစ္ဖန္ မျဖစ္ေသာအားျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကိုပင္ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းမရွိေသာ ‘အႏုပါဒိေသသ’ နိဗၺာနဓာတ္ဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ နိဗၺာနဓာတ္တို႔သည္ ဤႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တဏွာဒိ႒ိအစြမ္းျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာတရားကို မမွီေသာတာဒိဂုဏ္ရွင္ ျဖစ္ ေတာ္မူေသာ စကၡဳငါးပါးရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤႏွစ္ပါးေသာ နိဗၺာနဓာတ္တို႔ကို ျပေတာ္မူအပ္ကုန္၏။မွန္၏-တစ္မ်ဳိးေသာ (သဥပါဒိေသသ) နိဗၺာနဓာတ္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္အတၱေဘာ၌ ျဖစ္၏။ ခႏၶာငါးပါးႂကြင္းက်န္၏။ ဘဝတဏွာကုန္ခန္း၏။ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းမရွိေသာ ‘အႏုပါဒိေသသ’နိဗၺာနဓာတ္သည္ကား ခႏၶာပ်က္ၿပီးေသာအခါ၌ ျဖစ္၏။ ယင္းနိဗၺာနဓာတ္၌ အလံုးစံုအားျဖင့္ဘဝတို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကင္းေသာ ထိုနိဗၺာန္ကို သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏။ ဘဝတဏွာကုန္ခန္းကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ တရားအႏွစ္ကို ရေသာေၾကာင့္ ရာဂစသည္ကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ တာဒိဂုဏ္ရွင္ ထိုဘုရားသခင္တို႔သည္ အလံုးစံုေသာ ဘဝတို႔ကို ပယ္စြန္႔ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆို အပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။
၈-ပဋိသလႅာနသုတ္

၄၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိကုန္သည္ တစ္ေယာက္တည္းကိန္းေအာင္းရျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ စိတ္၏ၿငိမ္းေအးျခင္းကိုအားထုတ္ၾကကုန္သည္ မပ်က္စီးေသာ စ်ာန္ရွိၾကကုန္သည္ ဝိပႆနာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္သည္ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္တို႔ကို ပြါးေစကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တစ္ေယာက္တည္းကိန္းေအာင္းျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိကုန္ေသာတစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းရျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ စိတ္၏ၿငိမ္းေအးျခင္းကိုအားထုတ္ၾကကုန္ေသာ မပ်က္စီးေသာ စ်ာန္ရွိကုန္ေသာ ဝိပႆနာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္တို႔ကို ပြါးေစကုန္သည္ျဖစ္၍ေနၾကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အရဟတၱဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာအႂကြင္းရွိေသးမူအနာဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း ဤႏွစ္ပါးေသာ ဖိုလ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ဖိုလ္ကို ဤဘဝ၌ပင္ မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ ရင့္က်က္ေသာ ပညာ သတိရွိကုန္လ်က္သာလွ်င္ သမထဝိပႆနာႏွစ္ပါးျဖင့္ ႐ႈေလ့ရွိကုန္သည္ ကာမတို႔၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ခႏၶာငါးပါးတရားကို အသင့္အားျဖင့္ ႐ႈကုန္၏။

မေမ့မေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ေမ့ေလ်ာ့မႈ ‘ပမာဒ’ တရား၌ ေဘးဟု ႐ႈကုန္ေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းငွါ မထိုက္ကုန္ နိဗၺာန္ႏွင့္သာလွ်င္ နီးကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။
၉-သိကၡာနိသံသသုတ္

၄၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သိကၡာဟူေသာ အက်ဳိးရွိကုန္သည္ ပညာလြန္ကဲကုန္သည္ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အႏွစ္ရွိကုန္သည္ သတိဟူေသာ အႀကီးအမွဴးရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔သိကၡာဟူေသာ အက်ဳိးရွိကုန္သည္ ပညာလြန္ကဲကုန္သည္ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အႏွစ္ရွိကုန္သည္သတိဟူေသာ အႀကီး အမွဴးရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေသာသူတို႔အားအရဟတၱဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း ကိေလသာ အႂကြင္း ရွိေသးမူ အနာဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္းဤႏွစ္ပါးေသာ ဖိုလ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ဖိုလ္ကို ဤဘဝ၌ပင္ မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ျပည့္စံုေသာအက်င့္ရွိေသာ မပ်က္ေသာတရားရွိေသာ ထူးကဲေသာ ပညာရွိေသာ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေလ့ရွိေသာ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတၱေဘာကို ေဆာင္ေသာ ကိေလသာမာရ္ကို စြန္႔ေသာ ထိုရဟန္းကို ဇရာ၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္သူဟု ငါ ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ (သင္တို႔သည္) အခါ ခပ္သိမ္း ႏွစ္မ်ဳိးေသာ စ်ာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသူတည္ၾကည္ၾကသူ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိၾကသူ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈၾကသူစစ္သည္ႏွင့္ တကြေသာ မာရ္ကို လႊမ္းမိုး၍ ပဋိသေႏၶ ေနမႈ ေသမႈ၏ တစ္ဖက္ကမ္း (နိဗၺာန္သို႔) ေရာက္ၾကရသူတို႔သည္ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။
၁ဝ-ဇာဂရိယသုတ္

၄၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ယွဥ္သူ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိသူတည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ရွိသူ ဝမ္းေျမာက္မႈမ်ားသူ ေကာင္းစြာ ၾကည္လင္သူ ျဖစ္၍လည္း ေနရာ၏။ ထိုကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ရာဝယ္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ အထူး႐ႈလ်က္လည္း ေနရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ယွဥ္သူ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိသူတည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ရွိသူ ဝမ္းေျမာက္မႈမ်ားသူ ေကာင္းစြာ ၾကည္လင္သူ ထိုကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ရာဝယ္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ အထူး႐ႈလ်က္ေနသူ ရဟန္းအားအရဟတၱဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိေလသာအႂကြင္းရွိ ေသးမူ အနာဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္းဤႏွစ္ပါးေသာ ဖိုလ္တို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ဖိုလ္ကို ယခုဘဝ၌ပင္ မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ႏိုးၾကားၾကကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ ဤငါ၏ စကားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ ႏိုးၾကားၾကကုန္ေလာ့၊ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းထက္ ႏိုးၾကားျခင္းသည္ ျမတ္၏။ ႏိုးၾကားေသာသူအားေဘးမရွိ။

အၾကင္သူသည္ ႏိုးလည္းႏိုးၾကား၏။ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’လည္း ရွိ၏။ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’လည္း ရွိ၏။ ဝမ္းေျမာက္မႈမ်ား၍ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္လည္း ရွိ၏။ ထိုသူသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အသင့္အားျဖင့္ တရားကို စူးစမ္းရွာေဖြလ်က္ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ကာ အဝိဇၨာဟူေသာ အမိုက္တိုက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ရာ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာက၌ ႏိုးၾကားသူကိုသာ ဆည္းကပ္ရာ၏။ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ စ်ာန္ရေသာ ရဟန္းသည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းအိုျခင္း၏ (အေၾကာင္း) သံေယာဇဥ္ကို ျဖတ္ေတာက္၍ ဤဘဝ၌ပင္ အတုမရွိျမတ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္သို႔ ေရာက္ရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။
၁၁-အာပါယိကသုတ္

၄၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းတရားႏွစ္ပါးကို မပယ္ႏိုင္၍ အပါယ္၌ ျဖစ္ရမည့္ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ မည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤႏွစ္ေယာက္တို႔တည္း။ အဘယ္ႏွစ္ေယာက္တို႔နည္း- အၾကင္သူသည္ကား ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ဘဲလ်က္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏ဟု ဝန္ခံ၏။ အၾကင္သူသည္ကား ထက္ဝန္းက်င္ျပည့္စံု၍ ျဖဴစင္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူကို အေျခအျမစ္မရွိေသာ မျမတ္ေသာအက်င့္ျဖင့္ စြပ္စြဲႏွိပ္စက္ ဖ်က္ဆီး၏။ ရဟန္းတို႔ ဤယုတ္မာေသာတရားတို႔ကို မပယ္ႏိုင္၍ အပါယ္၌ ျဖစ္ရမည့္ငရဲ၌ ျဖစ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤႏွစ္ေယာက္တို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္ သေဘာကို –

”မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုေသာသူသည္လည္း ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ (မိမိ) ျပဳလုပ္လ်က္ မျပဳမလုပ္ဟု ေျပာဆိုေသာသူသည္လည္း ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လည္း ယုတ္ေသာ အမႈရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌ ငရဲခံရျခင္း တူကုန္၏။

ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ (ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကို) မေစာင့္စည္းကုန္ေသာ သကၤန္းကို လည္ပင္း၌ ပတ္ၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ထိုသူယုတ္မာတို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရကုန္၏။

သီလလည္းမရွိ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကိုလည္း မေစာင့္စည္းဘဲ တိုင္းသူျပည္ သားတို႔သဒၶါၾကည္ျဖဴေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္းကို စားရျခင္းထက္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေသာ သံေတြခဲကို စားရျခင္းက သာ၍ ေကာင္းျမတ္ေသး၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဧကာဒသမသုတ္။
၁၂-ဒိ႒ိဂတသုတ္

၄၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ပါးေသာ ဒိ႒ိအယူတို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံရေသာ နတ္လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ကား လြန္၍ ေျပးသြားကုန္၏။ စကၡဳအျမင္ရွိသူတို႔သည္ကား မဇၩိမပဋိပဒါျဖင့္ မ်က့္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ကုန္သနည္း? ရဟန္းတို႔ နတ္လူတို႔သည္ ဘဝလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ရွိကုန္၏။ ဘဝ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ကုန္၏။ ဘဝ၌ ႏွစ္သက္တတ္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔အား ဘဝခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တရားေဟာေျပာသည္ရွိေသာ္ စိတ္သည္ မသက္ဝင္ မၾကည္လင္ ေကာင္းစြာ မတည္ ႏွလံုးမသြင္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ လြန္၍ ေျပးသြားကုန္သနည္း? အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ဘဝျဖင့္ပင္ ၿငီးေငြ႕ကုန္ ဘဝမွ ရွက္ႏိုးကုန္ ဘဝ၌ စက္ဆုပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဘဝကင္းျပတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ကုန္၏။ အခ်င္းတို႔ အၾကင့္ေၾကာင့္ ဤအတၱသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျပတ္၏။ ပ်က္စီး၏။ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ေတာ့၊ ဤတရားသည္ ၿငိမ္း၏။ ဤတရားသည္ ျမတ္၏။ ဤတရားသည္ မေဖာက္မျပန္မွန္ကန္ေသာ သေဘာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ လြန္၍ ေျပးသြားကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ စကၡဳအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ မဇၩိမပဋိပဒါျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ကုန္သနည္း? ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဟုတ္မွန္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကိုဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္ ျမင္၏။ဟုတ္မွန္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကိုဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္ ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္မွန္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို ၿငီးေငြ႕ရန္ တပ္ျခင္းကင္းရန္ ခ်ဳပ္ရန္ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ စကၡဳအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ မဇၩိမပဋိပဒါျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကိုဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္ ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္မွန္ေသာ ခႏၶာငါးပါးကို လြန္ေျမာက္လ်က္ ဘဝတဏွာကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္မွန္ေသာ နိဗၺာန္ကို (အာ႐ံုျပဳ၍) ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။

ခႏၶာငါးပါးကို ပိုင္းျခား၍သိေသာ ဘဝႀကီးငယ္၌ တဏွာကင္းေသာ ထိုရဟန္းသည္ ခႏၶာငါးပါး၏မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ မေရာက္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒြါဒသမသုတ္။

ဒုတိယဝဂ္ ၿပီး၏။

ဒုကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။