၄: စတုကၠနိပါတ္

၁-ျဗာဟၼဏဓမၼယာဂသုတ္

၁ဝဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ျဗာဟၼဏအစစ္ ျဖစ္၏။ ေတာင္းခံသူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူ ျဖစ္၏။ အခါ ခပ္သိမ္း ေပးလွဴရန္ ေဆးေၾကာၿပီးေသာ လက္ရွိသူ ျဖစ္၏။ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေဆာင္သူျဖစ္၏။ အတုမရွိေသာ ေဆးဆရာျဖစ္၏။ (အတုမရွိမူ၍) ေျငာင့္ကို ႏုတ္တတ္သူ ဆရာျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ ထိုငါဘုရား၏ ရင္၌ ျဖစ္သူ ခံတြင္းမွျဖစ္သူ အရိယမဂ္တရား၌ ျဖစ္သူ အရိယမဂ္တရားသည္ ဖန္ဆင္းအပ္သူ တရားအေမြခံသူ အာမိသအေမြခံမဟုတ္သူ သားေတာ္တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ဒါနတို႔သည္ (ပစၥည္းေလးပါး) အာမိသကို ေပးလွဴမႈ ‘အာမိသဒါန’လည္းေကာင္းတရားေဟာျခင္းစေသာ ေပးလွဴမႈ ‘ဓမၼဒါန’လည္းေကာင္း (ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း)၊ ရဟန္းတို႔ ဤဒါနႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္းစေသာ ‘ဓမၼဒါန’သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္းတို႔သည္ (ပစၥည္းေလးပါး) အာမိသကို ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း ‘အာမိသသံဝိဘာဂ’လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းစေသာ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း ‘ဓမၼသံဝိဘာဂ’လည္းေကာင္း (ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း)၊ ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း သံဝိဘာဂႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္းစေသာ ‘ဓမၼသံဝိဘာဂ’သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းတို႔သည္ (ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္) ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း ‘အာမိသာႏုဂၢဟ’လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းစသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း ‘ဓမၼာႏုဂၢဟ’လည္းေကာင္း (ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း)၊ ရဟန္းတို႔ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းတို႔တြင္ အၾကင္ တရားေဟာျခင္းစသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း’ဓမၼာႏုဂၢဟ’သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ (ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္) ပူေဇာ္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္း့စသည္ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းလည္းေကာင္း (ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း)၊ ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ပူေဇာျ္ခင္းတို႔တြင္တရားေဟာျခင္းစသည္ျဖင့္ ပူေဇာျ္ခင္းသည္ ျမတ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ကို သနားေတာ္မူေလ့ရွိေသာ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝန္တိုစိတ္ မရွိမူ၍တရားေဟာေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ေပး လွဴပူေဇာ္ခဲ့ၿပီ။

နတ္လူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘဝ၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သတၱဝါတို႔သည္ ရွိခိုးၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။
၂-သုလဘသုတ္

၁ဝ၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကိစၥလည္းနည္းကုန္ ရလည္းရလြယ္ကုန္ အျပစ္လည္းကင္းကုန္ေသာ ထိုအရာဝတၳဳတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း-ရဟန္းတို႔ သကၤန္းတို႔တြင္ ပံ့သကူသကၤန္းသည္ကိစၥလည္းနည္း၏။ ရလည္းရလြယ္၏။ ထိုပံ့သကူသကၤန္းသည္ အျပစ္လည္းမရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ေဘာဇဥ္တို႔တြင္ သလံုးျမင္းေခါင္းျဖင့္ ရင္းႏွီး၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းသည္ ကိစၥလည္းနည္း၏။ ရလည္းရလြယ္၏။ ထိုဆြမ္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ေက်ာင္းတို႔တြင္ သစ္ပင္ရင္းဟူေသာ ေက်ာင္းသည္ ကိစၥလည္းနည္း၏။ ရလည္းရလြယ္၏။ ထိုေက်ာင္းသည္ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ေဆးတို႔တြင္ ႏြားက်င္ငယ္ျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ ေဆးသည္ ကိစၥလည္းနည္း၏။ ရလည္းရလြယ္၏။ ထိုေဆးသည္ အျပစ္လည္းမရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ကိစၥလည္းနည္း ရလည္းရလြယ္ အျပစ္လည္းမရွိကုန္ေသာ ထိုအရာဝတၳဳတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ကိစၥနည္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရလြယ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မရွိသျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကင္ေရာင့္ရဲ၏။ ထိုရဟန္း၏ ဤေရာင့္ရဲျခင္းကို သီလသံဝရစသည္တို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္၍ အရိယမဂ္၏ အေၾကာင္းအဂၤါဟု ငါဆို၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အျပစ္မရွိသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိစၥနည္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရလြယ္သျဖင့္လည္းေကာင္းေရာင့္ရဲေသာ ရဟန္းအား ေက်ာင္း သကၤန္း အေဖ်ာ္ေဘာဇဥ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ပင္ပန္းမႈ မျဖစ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာကို မညႇဥ္းဆဲ။

အရိယမဂ္အားေလ်ာ္ကုန္ေသာ အၾကင္တရားတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မူအပ္ကုန္၏။ ထိုတရားတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့က်င့္ေသာ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ထို ရဟန္းသည္ သိမ္းက်ဳံးယူႏိုင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။
၃-အာသဝကၡယသုတ္

၁ဝ၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သိသူ ျမင္သူအားသာ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္းကို ငါဆို၏။ မသိသူ မျမင္သူအား့အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္းကို ငါမဆို၊ ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို သိသူ ျမင္သူအား အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းသည္ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိသူ ျမင္သူအား အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟု သိသူ ျမင္သူအားအာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)တည္း”ဟု သိသူ ျမင္သူအား အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း”ဟု သိသူ ျမင္သူအား အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သိသူ ျမင္သူအား အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေျဖာင့္မွန္ေသာ လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္အား ကိေလသာကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ပဌမအရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ ျဖစ္၏။ ထိုအရဟတၱမဂ္ဉာဏ္မွ အျခားမဲ့၌ အရဟတၱဖိုလ္ျဖစ္၏။

ထိုအရဟတၱဖိုလ္မွေနာက္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ႏွင့္အရဟတၱဖိုလ္၌ ျဖစ္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ျဖစ္၏။ သံေယာဇဥ္တို႔ကုန္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ အရဟတၱမဂ္၌ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ျဖစ္၏။ သံေယာဇဥ္တို႔ကုန္ၿပီဟု သိေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ ျဖစ္၏။

ပ်င္းရိမိုက္မဲ၍ အသိဉာဏ္မဲ့သူသည္ အလံုးစံုအေႏွာင္အဖဲြ႕မွ လြတ္ေသာ ဤနိဗၺာန္ကို မရထိုက္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။
၄-သမဏျဗာဟၼဏသုတ္

၁ဝ၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)တည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကသူ သမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တို႔ကို သမဏတို႔၌လည္း သမဏဟု ငါဘုရား မသမုတ္အပ္ကုန္၊ ျဗာဟၼဏတို႔၌လည္း ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား မသမုတ္အပ္ကုန္၊ ထိုအသွ်င္တို႔သည္ သမဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိလ်က္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္၍ မေနၾကရကုန္။

ရဟန္းတို႔ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)တည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ ”ဤကား ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကသူ သမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တို႔ကို သမဏတို႔၌လည္း သမဏဟု ငါဘုရား သမုတ္အပ္ကုန္၏။ ျဗာဟၼဏတို႔၌လည္း ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား သမုတ္အပ္ကုန္၏။ ထိုအသွ်င္တို႔သည္ သမဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္က်ဳိးကိုလည္းေကာင္း ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိလ်က္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္၍ ေနၾကရကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူတို႔သည္ ဆင္းရဲကို မသိၾကကုန္၊ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲ၏ျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိၾကကုန္၊ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (နိဗၺာန္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းစဥ္ကိုလည္းေကာင္း မသိၾကကုန္။

ထိုသူတို႔သည္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာမွ ယုတ္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းငွါ မထိုက္ကုန္၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းသို႔ ဧကန္ ေရာက္ၾကရကုန္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ကား ဆင္းရဲကို သိၾကကုန္၏။ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲ၏ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၾကကုန္၏။ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (နိဗၺာန္) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္ကိုလည္းေကာင္း သိၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ပဋိသေႏၶေနျခင္းအိုျခင္းသို႔ မကပ္ေရာက္ၾကရကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။
၅-သီလသမၸႏၷသုတ္

၁ဝ၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သီလႏွင့္ျပည့္စံုၾကသူ သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုၾကသူ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုၾကသူ အရဟတၱဖိုလ္ ဝိမုတၱိႏွင့္ျပည့္စံုၾကသူ အရဟတၱဖိုလ္ ‘ဝိမုတၱိ’ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုၾကသူသူတစ္ပါးတို႔ကို ဆံုးမတတ္သူ တရားကို သိေစတတ္သူ တရားကို ေကာင္းစြာ ျပတတ္သူ ေဆာက္တည္ေစတတ္သူ ထက္သန္ေစတတ္သူ ရႊင္လန္းေစတတ္သူ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ၾကသူ ရဟန္းတို႔အား ဖူးျမင္႐ံုမွ်ကိုလည္း ေက်းဇူးမ်ား၏ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ငါဘုရားသည္ ထိုရဟန္းတို႔၏ အေၾကာင္းကို ၾကားရ႐ံုမွ်ကိုလည္း ေက်းဇူးမ်ား၏ဟု ငါဆို၏။ ထိုရဟန္းတို႔အား ခ်ဥ္းကပ္႐ံုမွ်ကိုလည္း ေက်းဇူးမ်ား၏ဟု ငါဆို၏။ ထိုရဟန္းတို႔ကိုမွီဝဲဆည္းကပ္႐ံုမွ်ကိုလည္းေက်းဇူးမ်ား၏ဟု ငါဆို၏။ ထိုရဟန္းတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေအာက္ေမ့႐ံုမွ်ကိုလည္း ေက်းဇူးမ်ား၏ဟု ငါဆို၏။ ထိုရဟန္းတို႔သို႔ အတုလိုက္၍ ရဟန္းျပဳရ႐ံုမွ်ကိုလည္း ေက်းဇူးမ်ား၏ဟု ငါဆို၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းတို႔ကိုမွီဝဲဆည္းကပ္သူ ခ်ဥ္းကပ္သူတို႔အား မျပည့္စံုေသးေသာ သီလအစုသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မျပည့္စံု ေသးေသာ သမာဓိအစုသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မျပည့္စံုေသးေသာ ပညာအစုသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မျပည့္စံုေသးေသာ အရဟတၱဖိုလ္ ‘ဝိမုတၱိ’ အစုသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မျပည့္စံုေသးေသာ အရဟတၱဖိုလ္ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ အျမင္အစုသည္လည္း ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းတို႔ကို ”ဆံုးမတတ္သူ ဆရာတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”လွည္းမွဴးသဖြယ္ ေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္တို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”ကိေလသာျမဴ အညစ္ အေၾကးကို ပယ္စြန္႔ေပးသူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”အမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္သူတို႔”ဟူ၍လည္းဆိုရကုန္၏။ ”အလင္းကို ျပဳတတ္သူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”အေရာင္ကို ျပဳတတ္သူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”ထြန္းေျပာင္ျခင္းကို ျပဳတတ္သူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”မီးရွဴးတိုင္ကို ေဆာင္သူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”ေတာက္ပျခင္းကို ျပဳတတ္သူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”အရိယာတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ”ပညာမ်က္စိအျမင္ရွိသူတို႔”ဟူ၍လည္း ဆိုရကုန္၏။ ဤအနက့္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပြါးမ်ားၿပီးေသာ ကိုယ္စိတ္ရွိကုန္ေသာတရားသျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္ေသာ အရိယာပညာရွိတို႔ကို ဖူးျမင္ရျခင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ဉာဏ္အေရာင္ကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာဉာဏ္အလင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပညာ မ်က္စိအျမင္ရွိကုန္ေသာ ကိေလသာျမဴအညစ္အေၾကးကို ပယ္စြန္႔တတ္ကုန္ေသာ ထိုအရိယာပညာရွိတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ထြန္းလင္းေစကုန္၏။ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏ တရားအေရာင္ျဖင့္ ေလာကကို ေတာက္ပေစကုန္၏။

ယင္းအရိယာတို႔၏ အဆံုးအမကို ၾကားနာရ၍ ပညာရွိတို႔သည္ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ေကာင္းစြာသိၿပီးလွ်င္ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ မေရာက္ၾကရကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။
၆-တဏွဳပၸါဒသုတ္

၁ဝ၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းအား တဏွာျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အၾကင္အေၾကာင္းဝတၳဳတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ တဏွာျဖစ္ရာ ထိုအေၾကာင္းဝတၳဳတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း-ရဟန္းတို႔ ရဟန္းအား တဏွာျဖစ္သည္ရွိေသာ္ သကၤန္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းအားတဏွာျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းအားတဏွာျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ရဟန္းအား တဏွာျဖစ္သည္ရွိေသာ္ မြန္ျမတ္သည္ထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ေထာပတ္ဆီဦးစသည့္ေဆးပစၥည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းအား တဏွာျဖစ္သည္ရွိေသာ္အၾကင္အေၾကာင္းဝတၳဳတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ တဏွာျဖစ္ရာ ထိုအေၾကာင္းဝတၳဳတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တဏွာလွ်င္ အေဖာ္ရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး က်င္လည္ရသည္ျဖစ္၍ဤလူ႕အျဖစ္ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါအျဖစ္ဟူေသာ သံသရာကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္။

သတိရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုတဏွာကို အျပစ္အားျဖင့္ သိ၍တဏွာကင္းေသာေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶကို မယူေတာ့ဘဲ (သံသရာမွ) ထြက္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။
၇-သျဗဟၼကသုတ္

၁ဝ၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အမ်ဳိးတို႔၏သားသမီးတို႔သည္ အမိအဖတို႔ကို မိမိအိမ္၌ ပူေဇာ္ထားၾကကုန္၏။ ထိုအမ်ဳိးတို႔သည္ ျဗဟၼာႏွင့္ အတူတကြ ေနၾကရသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အမ်ဳိးတို႔၏သားသမီးတို႔သည္ အမိအဖတို႔ကို မိမိအိမ္၌ ပူေဇာ္ထားၾကကုန္၏။ ထိုအမ်ဳိးတို႔သည္ အိမ္ဦးနတ္ႏွင့္အတူတကြ ေနၾကရသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အမ်ဳိးတို႔၏သားသမီးတို႔သည္ အမိအဖတို႔ကို မိမိအိမ္၌ ပူေဇာ္ထားၾကကုန္၏။ ထိုအမ်ဳိးတို႔သည္ လက္ဦးဆရာႏွင့္ အတူတကြ ေနၾကရသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အမ်ဳိးတို႔၏သားသမီးတို႔သည္ အမိအဖတို႔ကို မိမိအိမ္၌ ပူေဇာ္ထားၾကကုန္၏။ ထိုအမ်ဳိးတို႔သည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴထိုက္သူတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေနရသူတို႔ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ”ျဗဟၼာ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ”အိမ္ဦးနတ္”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ”လက္ဦးဆရာ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိ အဖတို႔၏ အမည္တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ”အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴထိုက္သူ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ အမည္တည္း၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အမိအဖတို႔သည္သားသမီးတို႔အား ေက်းဇူးမ်ားကုန္၏။ အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ကုန္၏။ ေကြၽးေမြးတတ္ကုန္၏။ ဤေလာကကို ျပတတ္ကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အမိအဖတို႔ကိုသားသမီးတို႔၏ ျဗဟၼာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အိမ္ဦးနတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လက္ဦးဆရာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴခံထိုက္သူတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုရကုန္၏။ သား သမီးတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္တတ္ကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ထိုအမိအဖတို႔ကို ရွိခိုးရာ၏။ ထမင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဝတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိပ္ရာေနရာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နံ႔သာေပ်ာင္းစသည္တို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခေဆးေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ျပဳရာ၏။

အမိအဖတို႔၌ ထိုလုပ္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ထိုသူကို ဤဘဝ၌ပင္ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ တမလြန္ဘဝ၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ကာ ဝမ္းေျမာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။
၈-ဗဟုကာရသုတ္

၁ဝ၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးတည္းဟူေသာ အသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ သင္တို႔အား ေက်းဇူးမ်ားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အား အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာတရားကို ေဟာၾကား၍ အလံုးစံု ျပည့္စံု၍ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္ျမတ္ကို ျပၾကသည့္ သင္တို႔သည္လည္း ထိုပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔အား ေက်းဇူးမ်ားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း အမွီျပဳၾက၍ (သံသရာ) ဝဲၾသဃမွထြက္ေျမာက္ျခင္းငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းငွါ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေကာင္းစြာ က်င့္သံုးအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အိမ္ရာေထာင္သူ အိမ္ရာမေထာင္သူ လူႏွင့္ရဟန္းႏွစ္ဦးတို႔သည္ အခ်င္းအခ်င္းမွီၾကကုန္၍ ေယာဂေလးျဖာကုန္ရာျဖစ္ေသာ အတုမရွိ ျမတ္ေသာသူေတာ္ေကာင္း တရားကို ၿပီးေစႏိုင္ၾကကုန္၏။

အိမ္ရာေထာင္သူ လူတို႔ထံမွ အိမ္ရာမေထာင္သူ ရဟန္းတို႔သည္ ဥတုေဘးရန္ကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ေသာ သကၤန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကိုလည္း၊ ေကာင္း၊ ဆြမ္းႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိုလည္းေကာင္းခံယူၾကကုန္၏။

အိမ္၌ ေနလ်က္ စည္းစိမ္ဥစၥာစသည္ကို ရွာမွီးကုန္ေသာ လူတို႔သည္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္ကို အမွီျပဳ၍ျဖဴစင္ေသာ ပညာျဖင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔အား ၾကည္ညဳိၾကကုန္၍ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ႐ႈၾကကုန္လ်က္ဤဘဝ၌ သုဂတိေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ လမ္းစဥ္တရားကို က်င့္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ကာ ႏွစ္သက္ၾကကုန္လ်က္ အလိုရွိရာ ကာမဝတၳဳတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။
၉-ကုဟသုတ္

၁ဝ၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔အံ့ၾသဖြယ္ျပဳတတ္သူ ခက္ထန္သူ ျဖားေယာင္းေျပာဆိုတတ္သူ ကိေလသာဦးခ်ဳိရွိၾကသူေသြးႀကီးၾကသူ မတည္ၾကည္သူ ရဟန္းဟူသမွ်တို႔သည္ ငါဘုရား သားေတာ္ရဟန္းတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’မွ ကင္းေဝးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကကုန္၊ ရဟန္းတို႔အံ့ၾသဖြယ္ မျပဳတတ္ၾကသူ မျဖားေယာင္းတတ္ၾကသူ ပညာရွိသူ မခက္ထန္သူ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ၾကသူ ရဟန္းဟူသမွ်တို႔သည္ ငါဘုရား သားေတာ္ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’မွ မကင္းေဝးကုန္၊ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္အံ့ၾသဖြယ္ ျပဳတတ္ကုန္၏။ ခက္ထန္ကုန္၏။ ျဖား ေယာင္းေျပာဆိုတတ္ကုန္၏။ ကိေလသာဦးခ်ဳိရွိကုန္၏။ ေသြးႀကီးကုန္၏။ မတည္ ၾကည္ကုန္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားအပ္ေသာ သာသနာေတာ္၌ မႀကီးပြါးကုန္။

အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္အံ့ၾသဖြယ္ မျပဳတတ္ကုန္၊ ျဖားေယာင္းမႈ မရွိကုန္၊ ပညာရွိကုန္၏။ မခက္ထန္ကုန္၊ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ သာသနာေတာ္၌ ဧကန္ ႀကီးပြါးကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။
၁ဝ-နဒီေသာတသုတ္

၁ဝ၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ေရႊ ေငြ ပတၱျမားစေသာ ခ်စ္အပ္ေသာ သာယာအပ္ေသာ ဝတၳဳသေဘာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရအလ်ဥ္ျဖင့္ ေရစုန္ေမွ်ာကာ လိုက္သြားရာ၏။ ကမ္း၌ တည္ေသာ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ (အျခား) ေယာက်္ားသည္ ထိုေယာက်္ားကို ျမင္၍ ဤသို႔ ဆိုရာ၏”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ ေရႊ ေငြ ပတၱျမားစေသာ ခ်စ္အပ္ သာယာအပ္ေသာ ဝတၳဳသေဘာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေရ အလ်ဥ္ျဖင့္ ေရစုန္ေမွ်ာကာ လိုက္ေစကာမူ ဤျမစ္၏ေအာက္အရပ္၌ လႈိင္း တံပိုးရွိေသာ ဝဲရွိေသာ ဖမ္းယူတတ္ေသာ ငါးမကရ္းရွိေသာ ဘီလူးရကိၡဳသ္ရွိေသာ ေရအိုင္သည္ ရွိ၏။ အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ ယင္းေရအိုင္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ေသျခင္းသို႔ မူလည္းေရာက္ရလတၱံ႕၊ ေသ ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲသို႔ မူလည္း ေရာက္ရလတၱံ႕”ဟု (ဆိုရာ၏)၊ ရဟန္းတို႔ထိုအခါ၌ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုေျပာေသာ ေယာက်္ား၏ အသံကို ၾကားရေသာေၾကာင့္ လက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ေရညာဘက္သို႔ ေရာက္ရန္အားထုတ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ အနက္ကို သိေစျခင္းငွါ ဤဥပမာကို ျပဳအပ္၏။ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကားဤအရာ၌ အနက္တည္း- ရဟန္းတို႔ ”ျမစ္ေရအလ်ဥ္”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ တဏွာ၏ အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ခ်စ္အပ္ေသာ သာယာအပ္ေသာ ဝတၳဳသေဘာ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အဇၩတၱိကာယတနေျခာက္ပါးတို႔၏ အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ေအာက္အရပ္၌ ေရအိုင္”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”လႈိင္းတံပိုး”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’ ပင္ပန္းမႈ ‘ဥပါယာသ’၏အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ဝဲ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၏ အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ဖမ္းယူတတ္ေသာ ငါး မကရ္း ဘီလူး ရကၡိဳသ္”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ မာတုဂါမ၏အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ေရညာဘက္”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ကာမမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’၏ အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”လက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္းအားထုတ္၏”ဟူေသာ ဤအမည္သည္အားထုတ္မႈလုံ႔လ၏ အမည္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ကမ္း၌ တည္ေသာ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ား”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမည္တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေယာဂေလးျဖာကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ေနာင္အခါ ရျခင္းငွါ ေတာင့္တေသာသူသည္ အက်င့္ပဋိပတ္အားျဖင့္ဆင္းရဲႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ္လည္း ကာမတို႔ကို စြန္႔ရာ၏။ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ဖလဝိမုတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေသာ စိတ္ရွိသူသည္ ထိုထိုကာလ၌ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ ထိုသူကို သစၥာေလးပါးကို သိသူ က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ရွိသူ ေလာက၏အဆံုးသို႔ ေရာက္သူနိဗၺာန္ဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္သူဟူ၍ ဆိုအပ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။
၁၁-စရသုတ္

၁၁ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ့ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ သြားေနစဥ္ ကာမႏွင့္စပ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ကာမဝိတက္’ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးပ်က္စီးေစလိုျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍ လက္ခံခဲ့မူ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ မပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္မျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းမရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းမရွိမူ၍ သြားေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ ပ်င္းရိသူဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့သူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရပ္ေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍လက္ခံခဲ့မူ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ မပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္မျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစခဲ့မူရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းမရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းမရွိမူ၍ ရပ္ေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ ပ်င္းရိသူ ဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့သူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ထိုင္ေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍ လက္ခံခဲ့မူ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ မပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္မျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစခဲ့မူရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းမရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းမရွိမူ၍ ထိုင္ေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ ပ်င္းရိသူ ဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့သူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေလ်ာင္းေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍ လက္ခံခဲ့မူ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ မပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္မျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းမရွိမေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းမရွိမူ၍ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေလ်ာင္းေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ပ်င္းရိသူ ဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့သူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ သြားေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍ လက္မခံခဲ့မူ စြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ ပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္ျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစခဲ့မူရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းရွိသည္ျဖစ္၍ သြားေနေသာ ရဟန္းကို အျမဲမျပတ္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရပ္ေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍လက္မခံခဲ့မူ စြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ ပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္ျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစခဲ့မူရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းရွိသည္ျဖစ္၍ ရပ္ေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ထိုင္ေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ့္၍ လက္မခံခဲ့မူ စြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ ပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္ျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစခဲ့မူရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုင္ေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေလ်ာင္းေနစဥ္ ကာမဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိဟႎသာဝိတက္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းသည္ ထိုဝိတက္သံုးပါးကို အကယ္၍ လက္မခံခဲ့မူ စြန္႔လႊတ္ခဲ့မူ ပယ္ေဖ်ာက္ခဲ့မူ ကင္းေအာင္ျပဳခဲ့မူ တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္းရွိသည္ျဖစ္၍ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေလ်ာင္းေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ရဟန္းသည္ သြားေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာင္းေနေသာ္လည္းေကာင္း ဝတၳဳကာမ ကိေလသာ ကာမကိုမွီေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အၾကံအစည္ကို ၾကံစည္၏။

လမ္းေကာက္လမ္းမွားသို႔ သြားတတ္ေသာ ေတြေဝမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ေတြေဝတတ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရိယမဂ္ဉာဏ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ မထိုက္။

အၾကင္ရဟန္းသည္ သြားေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာင္းေနေသာ္လည္းေကာင္း ဝိတက္သံုးမ်ဳိးကို ၿငိမ္း ေအးေစ၍ မိစၧာဝိတက္တို႔ ၿငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္၌ (လြန္ကဲေသာ ဆႏၵျဖင့္) ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရိယမဂ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ထိုက္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဧကာဒသမသုတ္။
၁၂-သမၸႏၷသီလသုတ္

၁၁၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္ေလာ့၊ပါတိေမာက္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္း၍ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ႏွင့္ ျပည့့္စံုၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ ေဘးဟု ႐ႈလ်က္ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ သီလႏွင့္ျပည့္စံုပါတိေမာက္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ေနၾကကုန္ေသာပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္း၍ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ႏွင့္ ျပည့့္စံုၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ ေဘးဟု ႐ႈလ်က္ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အားထို႔ထက္အလြန္ ျပဳက်င့္ဖြယ္ကား အသို႔ ျဖစ္ရာသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ သြားေနစဥ္ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူသူတစ္ပါးတို႔ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူပ်ံ႕လြင့္မႈႏွင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မႈ ‘ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ မတြန္႔တိုေသာ လုံ႔လကိုအားထုတ္ၿပီးျဖစ္ခဲ့ပါမူ ေမ့ေလ်ာ့မႈမရွိေသာ သတိထင္ခဲ့ပါမူ့ကိုယ္သည္ ပူပန္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးခဲ့ပါမူ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ခဲ့ပါမူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိမေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္း ရွိသည္ျဖစ္၍ သြားေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရပ္ေနစဥ္ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ကင္း ေပ်ာက္ခဲ့ပါမူသူတစ္ပါးတို႔ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ။ပ။ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ပ်ံ႕လြင့္မႈႏွင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မႈ ‘ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥ’ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ မတြန္႔တိုေသာ လုံ႔လကိုအားထုတ္ၿပီးျဖစ္ခဲ့ပါမူ ေမ့ေလ်ာ့မႈ မရွိေသာ သတိထင္ခဲ့ပါမူကိုယ္သည္ ပူပန္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးခဲ့ပါမူ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ခဲ့ပါမူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ရပ္ေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ထိုင္ေနစဥ္ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ ကင္းေပ်ာက္ပါမူသူတစ္ပါးတို႔ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ။ပ။ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ ပ်ံ႕လြင့္မႈႏွင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မႈ ‘ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ မတြန္႔တိုေသာ လုံ႔လကိုအားထုတ္ၿပီးျဖစ္ခဲ့ပါမူ ေမ့ေလ်ာ့မႈမရွိေသာ သတိထင္ခဲ့ပါမူကိုယ္သည္ ပူပန္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးခဲ့ပါမူ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ခဲ့ပါမူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိမေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုင္ေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေလ်ာင္းေနစဥ္ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ သူတစ္ပါးတို႔ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ။ပ။ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ပ်ံ႕လြင့္မႈႏွင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မႈ ‘ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ’ ကင္းေပ်ာက္ခဲ့ပါမူ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါမူ မတြန္႔တိုေသာ လုံ႔လကိုအားထုတ္ၿပီးျဖစ္ခဲ့ပါမူ ေမ့ေလ်ာ့မႈမရွိေသာ သတိထင္ခဲ့ပါမူကိုယ္သည္ ပူပန္မႈမရွိ ၿငိမ္းေအးခဲ့ပါမူ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ခဲ့ပါမူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လလည္းရွိ မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔မႈလည္း ရွိသည္ျဖစ္၍ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေလ်ာင္းေနေသာ ရဟန္းကိုလည္း အျမဲမျပတ္ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုရ၏။ ဤအနက္သေဘာကိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ရဟန္းသည္ သမၼပၸဓာန္လုံ႔လျဖင့္အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ သြားရာ၏။အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ ရပ္ရာ၏။အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ ထိုင္ရာ၏။အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ ေလ်ာင္းရာ၏။အားထုတ္သည္ျဖစ္၍လက္ေျခကို ေကြးရာ၏။အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ လက္ေျခကို ဆန္႔ရာ၏။

အထက္၌လည္းေကာင္း၊ အရပ္ ဖီလာ ရွစ္မ်က္ႏွာ၌လည္းေကာင္း၊ ေအာက္၌လည္းေကာင္းသတၱသခၤါရအားျဖင့္ ျဖစ္သမွ်ေသာ ေလာကအားလံုး၌ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါမွ ကင္းဆိတ္ေသာ ခႏၶာတို႔၏အျဖစ္အပ်က္ကို ေကာင္းစြာ ႐ႈဆင္ျခင္ရာ၏။

ဤသို႔ ေနေလ့ရွိေသာ ျပင္းထန္ေသာ သမၼပၸဓာန္လုံ႔လရွိေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ ျဖစ္ျခင္းရွိေသာ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစတတ္ေသာ အရိယမဂ္အားေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေသာအခါ ခပ္သိမ္း သတိရွိေသာ ထိုသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ရဟန္းကို အျမဲမျပတ္ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူဟု ဆိုကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒြါဒသမသုတ္။
၁၃-ေလာကသုတ္

၁၁၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကႏွင့္မူကား မစပ္ယွဥ္ေပ၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၏ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထိုးထြင္း၍သိေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပယ္အပ္ၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၏ ခ်ဳပ္ရာကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၏ ခ်ဳပ္ရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၏ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၏ ခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကို ပြါးမ်ားေတာ္မူအပ္ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ားလူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕ထိအပ္ သိအပ္ ေရာက္အပ္ ရွာမွီးအပ္စိတ္ျဖင့္ စိစစ္အပ္ေသာ အရာဝတၳဳကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”တထာဂတ”ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတုမရွိျမတ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍သိရာ ညဥ့္ႏွင့္ ခႏၶာအႂကြင္းမရွိေသာ နိဗၺာနဓာတ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာ ညဥ့္ဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးေသာ ကာလအၾကားဝယ္ ေျပာဆိုၫႊန္ျပခဲ့ေသာ စကားေတာ္အားလံုးသည္ ဟုတ္မွန္သည္ခ်ည္းသာတည္း၊ ေျပာဆိုၫႊန္ျပသည္မွ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မျဖစ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”တထာဂတ”ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေဟာေျပာ၏။ ထိုေဟာေျပာသည့္အျခင္းအရာ အတိုင္းပင္ ျပဳလုပ္၏။ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္၏။ ထိုျပဳလုပ္ေသာ အျခင္းအရာအတိုင္းသာ ေဟာေျပာ၏။ ဤသို႔ ေဟာေျပာသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္၍ ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္းလည္းေဟာေျပာ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”တထာဂတ”ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ မည္သူကမွ် မလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ စင္စစ္ (အလံုးစံုကို) ျမင္ေတာ္မူ၏။ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”တထာဂတ”ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ ေလာကအားလံုးကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေလာကအားလံုးႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေတာ္မမူ၊ ေလာကအားလံုး၌ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ကပ္ၿငိေတာ္မမူ။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုသခၤါရစသည္ကို လႊမ္းမိုးလ်က္အား ထုတ္မႈလုံ႔လႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ အေႏွာင္အဖြဲ႕အားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဘးရန္တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေသာ ၿငိမ္းေအးလွစြာေသာ လြန္ကဲထူးျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိ့သိျမင္ေတာ္မူေလၿပီ။

အာသေဝါကုန္ခန္းၿပီးေသာ ဆင္းရဲမရွိမူ၍ ယံုမွားမႈ ‘သံသယ’ကို ပယ္ျဖတ္ေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ကံအားလံုးတို႔၏ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေတာ္မူရကား ဥပဓိကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ဖလဝိမုတၱိျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ျခေသၤ့မင္းသဖြယ္ျဖစ္၍အတုမရွိ ျမတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္ တကြေသာ ေလာက၌ ျမတ္ေသာ (ဓမၼ) စက္ကို လည္ေစေတာ္မူ၏။

အၾကင္နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။ ထိုနတ္လူတို႔သည္ ႀကီးျမတ္ ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၾကကုန္၏။

ျမတ္ေသာ သီလကၡႏၶစသည္ကို ရွာမွီးေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယဥ္ေက်းေတာ္မူၿပီးျဖစ္၍ယဥ္ေက်းသူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူ၏။ ၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးသူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူ၏။ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္၍ လြတ္ေျမာက္သူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူ၏။ ကူးေျမာက္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္၍ကူးေျမာက္ၿပီး သူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို နတ္ႏွင့္တကြေသာ ေလာက၌ အသွ်င္ဘုရားအား တုၿပဳိင္ႏိုင္သူ ပုဂၢိဳလ္မရွိပါဘုရားဟု ေျပာဆိုေလွ်ာက္ၾကားလ်က္ ရွိခိုးၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ေတရသမသုတ္။

စတုကၠနိပါတ္ ၿပီး၏။

ဣတိဝုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။