အသံသြင္းနည္း

Computer ႏွင့္ USB Mic ရိုပါက လြယ္ကူစြာ အသံသြင္းနိုင္ပါသည္။ Free open source Audio Editing Software Audacity ကိုအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ Audacity အသံသြင္းနည္းမ်ားကို Youtube တြင္ ရွာပါ။ Mp3 File name ႏွင့္ Metadata မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

http://audacity.sourceforge.net/