မဂ္ နွင့္ ဖိုလ္

Path & Fruition Bur smallစူးစမ္းသူသည္ ေလာဘတရား/ေဒါသတရား/ေမာဟတရားတို႔မွ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုရဟန္းကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ထိုရဟန္း၌ ယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏၊ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္သည္ရွိေသာ္ဆည္းကပ္၏၊ ဆည္းကပ္သည္ရွိေသာ္ နားေထာင္၏၊ နားေထာင္ေသာသူသည္ တရားကို နာယူ၏၊ ၾကားနာရ၍ တရားကို ေဆာင္၏၊ ေဆာင္ထားေသာ တရားတို႔၏ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းဆင္ျခင္၏၊ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ တရားတို႔သည္ ႐ႈဆင္ျခင္ျခင္းငွါ ခံ့ကုန္၏၊ တရားတို႔သည္႐ႈဆင္ျခင္ျခင္းငွါ ခံ့သည္ရွိေသာ္ အလိုဆႏၵသည္ ျဖစ္၏၊ အလိုဆႏၵျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အားထုတ္၏၊ အားထုတ္သည္ရွိေသာ္ ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ၿပီးေသာ္ ျပင္းစြာအားထုတ္၏၊ စိတ္စိုက္ေနသည္ရွိေသာ္ ကိုယ္ (နာမကာယ) ျဖင့္လည္း မြန္ျမတ္ေသာသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ ျမင္ႏိုင္၏။ အာရဒြါဇ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိတက္သူ ျဖစ္၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ငါတို႔သည္ သစၥာကို ေလ်ာ္စြာသိျခင္းကို ပညတ္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ကား မျဖစ္ေသးသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁. အသွ်င္ေဂါတမ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိသူ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္မဂ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းကို ျမင္ၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္ပါသနည္း။ ဖိုလ္သို႔ အစဥ္ေရာက္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ ထိုတရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ထံုျခင္းေၾကာင့္ ပြါးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာျခင္းေၾကာင့္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဘာရဒြါဇ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာ္စြာ ေရာက္၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ငါတို႔သည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂. အသွ်င္ေဂါတမ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာ္စြာ ေရာက္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ျမင္ၾကပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားသည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ (မဂ္ကို) အားထုတ္ျခင္းသည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳ၏၊ ့အကယ္၍ ထိုမဂ္ကို အားမထုတ္ျငားအံ့၊ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာက္ပတ္စြာ မေရာက္ႏိုင္ေလရာ၊ မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေရာက္ႏိုင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ (မဂ္ကို) အားထုတ္ျခင္းသည္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃. အသွ်င္ေဂါတမ မဂ္ကိုအားထုတ္ျခင္း အား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အသွ်င္ေဂါတမအား မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းအား ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသည္ မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ မႏႈိင္းခ်ိန္ ျငားအံ့၊ ဤမဂ္ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို အားမထုတ္ေလရာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ေသာေၾကာင့္သာ (မဂ္ကို ရေအာင္) အားထုတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းအား ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄. အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားသည္ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ အားထုတ္ျခင္းသည္ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ အားမထုတ္ျငားအံ့၊ မႏိႈင္းခ်ိန္ေလရာ၊ အားထုတ္ေသာေၾကာင့္သာ ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅. အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားသည္ အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ သည္ အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ အားမထုတ္ေလရာ၊ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ အားထုတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’သည္ အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၆. အသွ်င္ေဂါတမ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ အား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ အား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’အား တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္ရႈ၍ေက်နပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ ထိုတရားတို႔ကို အကယ္၍ စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းမျဖစ္ျငားအံ့၊ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ သည္ မျဖစ္ေလရာ၊ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ေသာေၾကာင့္သာျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’သည္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳလိုမႈ’ဆႏၵ’ အား တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇. အသွ်င္ေဂါတမ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ေက်နပ္မႈအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းအား အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုအနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းသည္ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤတရားတို႔ကိုစူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္မႈ မရကုန္ရာ၊ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းေသာေၾကာင့္သာ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္မႈရကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းသည္ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈရာ၌ ေက်နပ္မႈအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈. အသွ်င္ေဂါတမ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္ေသာ တရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အသွ်င္ေဂါတမအား ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ အနက္သေဘာကို့စူးစမ္းျခင္းအား တရားကို ေဆာင္ျခင္းမွတ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုတရားကိုမေဆာင္ျငား မမွတ္ျငားအံ့၊ ဤအနက္သေဘာကို မစူးစမ္းႏိုင္ေလရာ၊ တရားကိုေဆာင္ထားမွတ္ထားေသာေၾကာင့္သာ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းႏိုင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနက္သေဘာကိုစူးစမ္းျခင္းအား တရားကို ေဆာင္ထား ျခင္း မွတ္ထားျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၉. အသွ်င္ေဂါတမ တရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)
ဘာရဒြါဇတရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား တရားကို ၾကားနာျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုတရားကို မၾကားနာျငားအံ့၊ ဤတရားကို မေဆာင္ထား မမွတ္ထား ႏိုင္ေလရာ၊ တရားကိုၾကားနာေသာေၾကာင့္သာ တရားကို ေဆာင္ မွတ္ႏိုင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား တရားေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၀. အသွ်င္ေဂါတမ တရားနာျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တရားနာျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ တရားနာျခင္းအား နားစိုက္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ နားမစိုက္ျငားအံ့၊ ဤတရားကို မနာေလရာ၊ နားစိုက္ေသာေၾကာင့္သာတရားကို နာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားနာျခင္းအား နားစိုက္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၁. အသွ်င္ေဂါတမ နားစိုက္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား နားစိုက္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ နားစိုက္ျခင္းအား ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ မဆည္းကပ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ နားမစိုက္ေလရာ၊ ဆည္းကပ္ေသာေၾကာင့္သာ နားစိုက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ နားစိုက္ျခင္းအား ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

၁၂. အသွ်င္ေဂါတမ ဆည္းကပ္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဆည္းကပ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ ဆည္းကပ္ျခင္းအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ၊ ခ်ဥ္းကပ္ ေသာေၾကာင့္သာ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆည္းကပ္ျခင္းအားခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၃. အသွ်င္ေဂါတမ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ဘာရဒြါဇ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ သည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ၊ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား ယံုၾကည္မႈ’သဒၶါ’သည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (မန ၉၅)