သန ၁၀.၈: သုဒတၱသုတ္

၂၄၂။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ယင္းတိုက္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္သာလွ်င္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္လာ၏၊ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ”ေလာက၌ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူလာသတတ္”ဟု ၾကားသည္သာလွ်င္ တည္း၊ ထိုၾကားေသာ ခဏ၌ပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ ဆည္းကပ္ျခင္းငွါ အလိုရွိ၏၊ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ”ယခု ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ ဆည္းကပ္ျခင္းငွါ အခါ မဟုတ္ေသး၊ ငါသည္ နက္ျဖန္ နံနက္အခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ သြားအံ့”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ ၾကံၿပီး၍ ဘုရား၌ ေရာက္ေသာ သတိျဖင့္ အိပ္လတ္ေသာ္ ညဥ့္အခါ၌ မိုးေသာက္ၿပီဟု မွတ္ထင္သည္ ျဖစ္၍ သံုးႀကိမ္တိုင္ ထ၏၊ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ သင္းခ်ဳိင္းတံခါး ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလလွ်င္ ဘီလူးတို႔သည္ တံခါး ကို ဖြင့္ကုန္၏၊ ထို႔ေနာက္ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ၿမိဳ႕မွ ထြက္စဥ္ အေရာင္အလင္း ကြယ္၍ အမိုက္ေမွာင္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ေၾကာက္ျခင္း၊ ကိုယ္တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ထို အရပ္မွလည္း တစ္ဖန္ ျပန္ဆုတ္ျခင္းငွါ အလိုရွိ၏၊ ထိုအခါ သုသာန္ေစာင့္နတ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ကြယ္ေစ လ်က္ အသံကို ၾကားေစ၏-

”သူေဌး ဆင္တစ္သိန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျမင္းတစ္သိန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အႆတိုရ္ျမင္းကေသာ ရထားတစ္သိန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပတၱျမား နားေတာင္း ဝတ္ကုန္ေသာ သတို႔သမီးကညာ တစ္သိန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း (ျမတ္စြာဘုရားထံ ဖူးျမင္ရန္ သြားေသာ သူ၏) ဘဝါးတစ္လွမ္း၏ တစ္ဆယ့္ ေျခာက္စိတ္စိတ္ တစ္စိတ္ေလာက္မွ် တန္ဖိုး မရွိကုန္။

သူေဌး ေရွ႕သို႔ တက္ေလာ့၊ သူေဌး ေရွ႕သို႔ တက္ေလာ့၊ သင့္အား ေရွ႕သို႔ တက္ျခင္းသည္ ျမတ္၏ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ျခင္းသည္ မျမတ္”ဟု (အသံကို ၾကား ေစ၏)။

ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးအား အမိုက္ေမွာင္သည္ ကြယ္၍ အေရာင္အလင္း ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ေၾကာက္ျခင္း၊ ကိုယ္တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ၿငိမ္းေလ၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ ေၾကာက္ျခင္း၊ ကိုယ္တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ၿငိမ္းေလ၏။ ထို႔ေနာက္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ထိုယင္းတိုက္ေတာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညဥ့္၏ မိုးေသာက္အခ်ိန္ဝယ္ ေစာေစာ ထ၍ လြင္တီးေခါင္၌ စႀကႍႂကြ ေတာ္မူစဥ္ လာေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးကို အေဝးမွပင္ ျမင္ေလလွ်င္ စႀကႍမွ ဆင္းသက္၍ ခင္းထား ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူၿပီးေသာ္ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ”သုဒတၱ ဤေနရာသို႔ လာခဲ့ေလာ့”ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သုဒတၱဟူေသာ ငယ္နာမည္ျဖင့္ ေခၚေတာ္မူ၏”ဟု ဝမ္းေျမာက္သည္ တက္ႂကြေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔၌ ဦးေခါင္ျဖင့္ ပ်ပ္ဝပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း၊ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရပါ၏ေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”သုဒတၱ အႀကင္သူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မလိမ္းက်ံ၊ ဥပဓိ မရွိသည္ ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုသူသည္ မေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးသူ , ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးၿပီးသူ ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရ၏။

ထိုသူသည္ အလံုးစံုကုန္ေသာ တပ္စြန္းတတ္ေသာ ‘တဏွာ’တို႔ကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ စိတ္ႏွလံုး၌ ပူပန္ျခင္းကို ေဖ်ာက္လ်က္ စိတ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကာ ၿငိမ္ သက္သည္ ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။