သန ၁၁.၃: ဓဇဂၢသုတ္

၂၄၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟူ၍ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္ႏွင့္ အသုရာတို႔၏ စစ္သည္ ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳ စု႐ုံးမိၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔ကို ေခၚ၍ မိန္႔ဆို၏-

အခ်င္းတို႔ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားကုန္ေသာ နတ္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီး ေမြးညင္းထျခင္း ျဖစ္ခဲ့မူ ထိုအခါ၌ ငါ၏ အလံေတာ္ကိုသာလွ်င္ ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ငါ၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္း သည္ ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္။

ငါ၏ အလံေတာ္ကို အကယ္၍ မၾကည့္မိခဲ့ၾကမူ ပဇာပတိနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ပဇာပတိနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္။

ပဇာပတိနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို အကယ္၍ မၾကည့္မိခဲ့ၾကမူ ဝ႐ုဏနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ဝ႐ုဏနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္။

ဝ႐ုဏနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို အကယ္၍ မၾကည့္မိခဲ့ၾကမူ ဤသာနနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ဤသာနနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ပဇာပတိနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဝ႐ုဏနတ္မင္း၏ အလံ ေတာ္ကို ၾကည့္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဤသာနနတ္မင္း၏ အလံေတာ္ကို ၾကည့္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အားလည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းသည္ မူလည္း ရွိရာ၏၊ မေပ်ာက္ကင္းသည္မူလည္း ရွိရာ၏။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ တပ္မက္မႈ ‘ရာဂ’ မကင္းေသး၊့အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’ မကင္းေသး၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ မကင္းေသးရကား ေၾကာက္တတ္သူ၊ ကိုယ္ခက္တေရာ္ရွိတတ္သူ၊ ထိတ္ လန္႔တတ္သူ၊ ေျပးတတ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္လည္း ဤသို႔ ဆိုအံ့ – ”ရဟန္းတို႔ ေတာ၌ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ ၿငိမ္ရာ၌ျဖစ္ေစ ေနၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ထိုအခါ ငါ့ကိုသာလွ်င္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆို ေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္ေသာ သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ရဟန္းတို႔ ငါ့ကို ေအာက္ေမ့ကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ ကင္းလိမ့္မည္။

ငါ့ကို အကယ္၍ မေအာင့္ေမ့မိမူ တရားေတာ္ကို ”တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါ မလင့္အက်ဳိးေပးေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲ စိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟု ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ရဟန္းတို႔ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကို ေအာက္ေမ့ကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္။

တရားေတာ္ကို အကယ္၍ မေအာင့္ေမ့မိမူ သံဃာေတာ္ကို ”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာ ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္ မတ္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ မွန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏။ အစံု အားျဖင့္ ေလးစံု ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္ သည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္ယူလာေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ခံရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုးလယ္ေျမ ျဖစ္ပါေပ၏”ဟု ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ရဟန္းတို႔ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကို ေအာက္ေမ့ကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီး ေမြးညင္းထျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည့္တပ္မက္မႈ ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ ကင္းရကား မေၾကာက္သူ၊ မတုန္လွဳပ္သူ၊ မထိတ္လန္႔သူ၊ မေျပးတတ္သူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီး၍ ထိုမွတစ္ပါး ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏-

”ရဟန္းတို႔ ေတာ၌ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ရင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္၌ျဖစ္ေစ သင္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုသို႔ ေအာက္ေမ့ႏိုင္ခဲ့မူ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္းသည္ မျဖစ္ရာ။

ေလာက၏ အႀကီးျဖစ္ေသာ၊ လူတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အကယ္၍ မေအာက္ေမ့မိကုန္မူ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ ေသာ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။

ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ကို အကယ္၍ မေအာက္ေမ့မိကုန္မူ ေကာင္းမႈ၏ စိုက္ပ်ဳိးရာ အတုမဲ့ လယ္ေျမျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဘုရား တရား သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ေၾကာက္ျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္း မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။