သန ၁၁.၄: ေဝပစိတၱိသုတ္

၂၅ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္ႏွင့္ အသုရာတို႔၏ စစ္ပြဲသည္ ရင္ဆိုင္မိဖူးၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ အသုရာတို႔ကို မိန္႔ဆို၏- ”အခ်င္းတို႔ နတ္ႏွင့္ အသုရာစစ္ပြဲသည္ ရင္ဆိုင္မိသည္ ရွိေသာ္ အသုရာတို႔ ေအာင္ႏိုင္၍ နတ္တို႔ ႐ံႈးခဲ့ကုန္မူ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းကို လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ေသာ၁ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕၍ အသုရာနတ္ျပည္ ငါ့ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္ေလာ့”ဟု (ဆို၏)၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္လည္း တာဝတႎသာ နတ္တို႔ကို မိန္႔ဆို၏၊ ”အခ်င္းတို႔ နတ္ႏွင့္ အသုရာစစ္ပြဲသည္ ရင္ဆိုင္မိသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔ ေအာင္ႏိုင္၍ အသုရာတို႔ ႐ံႈးခဲ့ကုန္မူ ထိုေဝပစိတၱိအသုရိန္ကို လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕၍ သုဓမၼာသဘင္ ငါ့ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္ေလာ့”ဟု (ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုစစ္ပြဲ၌ နတ္တို႔ ေအာင္ႏိုင္ကုန္၍ အသုရာတို႔ ႐ႈံးကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္ကို လည္ပင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕၍ သုဓမၼာသဘင္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း၏ အထံသို႔ ေဆာင္လာကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ လည္ပင္း လွ်င္ ငါးခုေျမာက္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ သုဓမၼာသဘင္သို႔ ဝင္ကာထြက္ကာ ေနေသာ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းကို သူယုတ္မာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ကုန္ေသာ ၾကမ္းတမ္း ကုန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သိၾကားမင္း၏ အကူအညီျဖစ္သည့္ မာတလိနတ္သားသည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေျပာဆို၏။

”မဃဝမည္ေသာ သိၾကားမင္း ေဝပစိတၱိအသုရိန္၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ကိုယ္တိုင္ ၾကားရပါလ်က္ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ သည္းခံသေလာ၊ ခြန္အားနည္းျခင္း ေၾကာင့္ သည္းခံသေလာ”ဟု (ေျပာဆို၏)။

”အေမာင္မာတလိ ငါသည္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္အား ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ သည္းခံ သည္ မဟုတ္၊ ခြန္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ သည္းခံသည္ မဟုတ္။ ထိုစကား မွန္၏၊ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့့္ငါကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွိသည္ သူမိုက္ႏွင့္ ဖက္ၿပိဳင္ ရာအံ့နည္း”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆို၏။

”သိၾကားမင္း ထိုသူမိုက္အား အကယ္၍ မတားျမစ္သည္ ျဖစ္ပါမူ သူမိုက္တို႔ သည္ လြန္စြာ ခြၽတ္ယြင္းပ်က္စီးကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ျပင္းစြာေသာ ဒဏ္ျဖင့္သာ သူမိုက္ကို ႏွိပ္ကြပ္တားျမစ္ရာ၏”ဟု (ေျပာဆို၏)။

”အေမာင္မာတလိ အၾကင္ပညာရွိသည္ သူတစ္ပါး အမ်က္ထြက္သည္ကို သိ၍ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ဤသို႔ ၿငိမ္းေအးျခင္းကိုသာလွ်င္ သူမိုက္အား တားျမစ္ျခင္းဟူ၍ ငါ မွတ္ယူ၏”ဟု ေျပာဆို၏။

”သိၾကားမင္း သည္းခံျခင္း၌ အျပစ္ကိုသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ျမင္ပါ၏၊ မိုက္ေသာ သူသည္ ထိုသည္းခံသူကို ‘ဤသူသည္ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ သည္းခံ၏’ဟု အၾကင္အခါ မွတ္ထင္ေအာက္ေမ့၏၊ ထိုအခါ ေျပးေသာႏြားကို ႏြားအေပါင္းသည္ လြန္စြာ လႊမ္းမိုးသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ပညာမဲ့ေသာ သူသည္ အလြန္လႊမ္းမိုး၏”ဟု (ေျပာဆို၏)။

”အေမာင္မာတလိ ‘ဤသူသည္ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ သည္းခံ၏’ဟု အကယ္၍ မွတ္ထင္ေအာက္ေမ့သည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ မမွတ္ထင္ မေအာက္ေမ့သည္မူလည္းျဖစ္ေစ အက်ဳိးတို႔သည္ မိမိအက်ဳိးလွ်င္ အမြန္အျမတ္ရွိကုန္၏၊ သည္းခံျခင္း ထက္ လြန္ကဲေသာ တရားကား မရွိ။

အၾကင္သူသည္ စင္စစ္ ခြန္အားရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ခြန္အားနည္းသူအား သည္းခံ၏၊ ထိုသူ၏ သည္းခံျခင္းကိုသာ ျမတ္ေသာ သည္းခံျခင္းဟု ဆို ကုန္၏။ (မွန္၏)၊ ခြန္အားနည္းသူသည္ကား အျမဲ သည္းခံေနရ၏။

အၾကင္သူ၌ လူမိုက္အားဟူေသာ အားသည္ ရွိ၏၊ ထိုလူမိုက္၏ အားကို အားအစစ္ မဟုတ္ဟု ဆိုကုန္၏၊ အၾကင္သူသည္ အားရွိလ်က္ တရားေစာင့္ေသာ သူအား တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုမႈ မရွိ၊ (ထိုသူ၏ အားကိုသာလွ်င္ အားအစစ္ဟု ဆိုကုန္၏)။

အၾကင္သူသည္ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုသူအား သာလွ်င္ ထိုအမ်က္ထြက္မႈေၾကာင့္ အလြန္ယုတ္မာ၏၊ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္မထြက္ သူသည္ ေအာင္ႏိုင္ခဲေသာ စစ္ပြဲကို ေအာင္၏။

အၾကင္သူသည္ သူတစ္ပါး အမ်က္ထြက္သည္ကို သိၿပီး၍ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ထိုသို႔ ၿငိမ္းေအးသူသည္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အက်ဳိး စီးပြားကို က်င့္သည္ မည္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာကုန္၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အက်ဳိးကို ၿပီးေစသူကို သူမိုက္”ဟူ၍ ေအာက္ေမ့ မွတ္ထင္ကုန္၏။

”ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းပင္ ျဖစ္လ်က္လည္း မိမိ ေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးကို မွီ၍ အသက္ေမြးကာ တာဝတႎသာဘံု၌ ျဖစ္ေသာ နတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္ေသာ မင္းပင္ ျဖစ္လ်က္ သည္းခံျခင္းတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဆိုေလ့ရွိဘိေသး၏၊ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔ သည္ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳသူတို႔ ျဖစ္ကုန္ရကား သည္းခံႏိုင္ကုန္ , တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ကုန္သည္ ျဖစ္ကုန္ေလာ့၊ တင့္တယ္ေစကုန္ေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁။ လက္ႏွစ္ဖက္ ေျခႏွစ္ဖက္ႏွင့္ လည္ပင္းကို တုပ္ေႏွာင္ျခင္း