သန ၁၁.၅: သုဘာသိတဇယသုတ္

၂၅၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္ႏွင့္ အသုရာတို႔၏ စစ္ပြဲသည္ ရင္ဆိုင္မိဖူးၿပီ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းအား့ ”နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာစကားျဖင့္ ေအာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလာ့”ဟု ဆို၏၊ ေဝပစိတၱိ ”ေကာင္း စြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားျဖင့္ ေအာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလာ့”ဟု သိၾကားမင္းက ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အသုရာတို႔သည္လည္းေကာင္း အလုပ္အေကြၽးနတ္တို႔ကို ”ဤနတ္တို႔သည္ ငါတို႔၏ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း သိႏိုင္ကုန္လိမ့္မည္”ဟု သက္ေသထားၾကကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းအား ”နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ဂါထာကို ဆိုေလာ့”ဟု ေျပာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေျပာသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္ကို ”ဤတာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ သင္တို႔သည္သာလွ်င္ ေရွးဦးနတ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေဝပစိတၱိအသုရိန္ ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလာ့”ဟု ဤစကားကို ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”သိၾကားမင္း ထိုသူမိုက္အား အကယ္၍ မတားျမစ္သည္ ျဖစ္ပါမူ သူမိုက္တို႔ သည္ လြန္စြာ ခြၽတ္ယြင္းပ်က္စီးကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ျပင္းစြာေသာ ဒဏ္ျဖင့္သာ သူမိုက္ကို ႏွိပ္ကြပ္တားျမစ္ရာ၏”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုသည္ရွိေသာ္ အသုရာတို႔ ဝမ္းေျမာက္ကုန္၏၊ နတ္တို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း အား ”သိၾကားမင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလာ့”ဟု ဤစကားကို ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”ေဝပစိတၱိအသုရိန္ အၾကင္ပညာရွိသည္ သူတစ္ပါး အမ်က္ထြက္သည္ကို သိၿပီး၍ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ထိုသူ၏ ဤသို႔ ၿငိမ္းေအးျခင္းကိုသာလွ်င္ သူမိုက္အား တားျမစ္ႏိုင္၏ဟု ငါ ေအာက္ေမ့၏”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ ကုန္၏၊ အသုရာတို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္အား ”ေဝပစိတၱိ ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလာ့”ဟု ဤစကားကို ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”သိၾကားမင္း အၾကင္အခါ မိုက္ေသာ သူသည္ ထိုသည္းခံေသာသူကို ‘ဤသူကား ငါ့အား ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ သည္းခံ၏’ဟု ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္၏၊ ထိုအခါ ေျပး ေသာ ႏြားကို ႏြားအေပါင္းသည္ လြန္စြာလႊမ္းမိုးသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ပညာမဲ့သူသည္ အလြန္လႊမ္းမိုး၏ဟု သည္းခံျခင္း၌ ဤအျပစ္ကိုသာလွ်င္ ငါ ျမင္၏”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုသည္ရွိေသာ္ အသုရာတို႔ ဝမ္းေျမာက္ကုန္၏၊ နတ္တို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကား မင္းအား ”သိၾကားမင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေလာ့”ဟု ဤစကားကို ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုသည္ ရွိေသာ္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏-

”ေဝပစိတၱိအသုရိန္ ဤသူကား ငါ့အား ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ သည္းခံ၏ဟု အကယ္၍ မွတ္ထင္ ေအာက္ေမ့သည္မူလည္းျဖစ္ေစ၊ မမွတ္ထင္ မေအာက္ေမ့သည္မူလည္းျဖစ္ေစ အက်ဳိးတို႔သည္ မိမိအက်ဳိးလွ်င္ အမြန္အျမတ္ရွိကုန္၏၊ သည္းခံျခင္း ထက္ လြန္ကဲေသာ တရားကား မရွိ။

အၾကင္သူသည္ စင္စစ္ ခြန္အားရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ခြန္အားနည္းသူအား သည္းခံ၏၊ ထိုသူ၏ သည္းခံျခင္းကိုသာ ျမတ္ေသာ သည္းခံျခင္းဟု ဆိုကုန္၏၊ ခြန္အားနည္းသူ သည္ကား အျမဲ သည္းခံေနရ၏။

အၾကင္သူ၌ လူမိုက္၏ အားဟူေသာ အားသည္ ရွိ၏၊ ထိုလူမိုက္၏ အားကို အားအစစ္ မဟုတ္ဟု ပညာရွိတို႔ ဆိုကုန္၏၊ အၾကင္သူသည္ အားရွိလ်က္ တရား ေစာင့္ေသာ သူအား တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုမႈ မရွိ၊ (ထိုသူ၏ အားကိုသာလွ်င္ အားအစစ္ဟု ဆိုကုန္၏)။

အၾကင္သူသည္ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္ထြက္၏၊ ထိုသူအားသာလွ်င္ ထိုအမ်က္ထြက္မႈေၾကာင့္ အလြန္ ယုတ္မာ၏၊ အမ်က္ထြက္သူကို ျပန္၍ အမ်က္ မထြက္သူသည္ ေအာင္ႏိုင္ခဲေသာ စစ္ပြဲကို ေအာင္ႏိုင္၏။

အၾကင္သူသည္ သူတစ္ပါး အမ်က္ထြက္သည္ကို သိ၍ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ထိုသူသည္ မိမိသူတစ္ပါးႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို က်င့္သည္ မည္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ တရား၌ မလိမၼာကုန္၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦး သားတို႔၏ အက်ဳိးကို ၿပီးေစသူကို သူမိုက္ဟူ၍ ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္ကုန္၏”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆိုသည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔ ဝမ္း ေျမာက္ကုန္၏၊ အသုရာတို႔ ဆိတ္ဆိတ္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္တို႔၏လည္းေကာင္း၊ အသုရာတို႔၏လည္းေကာင္း အလုပ္အေကြၽး (ပရိသတ္)တို႔သည္ ဤစကားကို ဆိုကုန္၏- ”ေဝပစိတၱိအသုရိန္ ရြတ္ဆို ေသာ ဂါထာတို႔သည္ ဒဏ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏၊ လက္နက္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ျငင္းခံုျခင္းရွိ၏၊ ဤသို႔ ခိုက္ရန္ရွိ၏၊ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ၏၊ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာတို႔ သည္ကား ဒဏ္ႏွင့္တကြ မျဖစ္ကုန္၊ လက္နက္ႏွင့္တကြ မျဖစ္ကုန္၊ ဤသို႔ ျငင္းခံုျခင္း မရွိ၊ ဤသို႔ ခိုက္ရန္ မရွိ၊ ဤသို႔ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိ၊ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ ေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္၏ဟု ဆိုကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းအား ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ဖူးၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။