သန ၂.၁၀: သူရိယသုတ္

၉၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ေနနတ္သားကို ရာဟုအသုရိန္သည္ ဖမ္းယူအပ္၏၊ ထိုအခါ ေနနတ္ သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုဖမ္းယူေသာ အခ်ိန္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏ –

ႀ ကီးေသာ လုံ႔လ႐ိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား ႐ိွခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ အသွ်င္ဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ ခႏၶာအာယတနစသည္တို႔၌ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေနပါ၏၊ အသွ်င္ ဘုရားသည္ ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနနတ္သားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရာဟုအသုရိန္ကို ဂါထာျဖင့္ မိန္႔ဆို၏

ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေနနတ္သားသည္ ကိုး ကြယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ရာဟုအသုရိန္ ေနနတ္သားကို လႊတ္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ လူနတ္တို႔ကို အစဥ္သနားေတာ္မူကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရာဟုအသုရိန္ မျမင္ေအာင္ ျပဳတတ္ေသာ အမိုက္တိုက္၌ အေရာင္အလင္းကို ျပဳ တတ္ေသာ ထြန္းေတာက္ပေသာ အဝန္းသဏၭာန္႐ိွေသာ ထက္ေသာ တန္ခိုး႐ိွေသာ အၾကင္ေနနတ္သားသည္ ႐ိွ၏၊ ေကာင္းကင္၌ သြားေသာ ထိုေနနတ္သားကို မမ်ဳိ လင့္၊ ရာဟုအသုရိန္ ငါဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ထိုေနနတ္သားကို လႊတ္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ရာဟုအသုရိန္သည္ ေနနတ္သားကို လႊတ္လ်က္ လ်င္ျမန္ေသာ သေဘာ႐ိွသည္ ျဖစ္၍ ေဝပစိတၱိအသုရိန္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိတ္လန္႔သည္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထသည္ျဖစ္၍ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္၏၊ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္ေနေသာ ရာဟုအသုရိန္ကို ေဝပစိတၱိအသုရိန္သည္ ဂါထာျဖင့္ ဆို၏ –

ရာဟုအသုရိန္ အဘယ္ ေၾကာင့္ အေဆာတလ် င္ သာလွ်င္ ေနနတ္ သား ကို လႊတ္ ခဲ့ သနည္း၊ ထိတ္လန္႔ေသာ သေဘာ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ေၾကာက္႐ံြ႕လ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနသနည္းဟု (ဆို၏)။

(ေဝပစိတၱိအသုရိန္) ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဂါထာမွ အလြန္ေၾကာက္၏၊ ေန နတ္သားကို အကယ္၍ မလႊတ္သည္ ျဖစ္အံ့၊ ငါ၏ ဦးေခါင္းသည္ ခုနစ္စိတ္ ကြဲရာ၏၊ အသက္ရွင္ေသာ ငါသည္ ခ်မ္းသာကို မရရာဟု (ဆို၏)။

ပဌမဝဂ္ ၿပီး၏။