သန ၃.၂၃: ေလာကသုတ္

၁၃၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ လူအေပါင္းအား ျဖစ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ခ်မ္းသာစြာ မေနရရန္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ မင္းႀကီး သံုးပါးကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ လူအေပါင္းအား ျဖစ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ခ်မ္းသာစြာ မေနရရန္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

(၁) မင္းႀကီး လိုခ်င္မႈ ‘ေလာဘ’တရားသည္ လူအေပါင္းအား ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ရန္

ဆင္းရဲရန္ ခ်မ္းသာစြာ မေနရရန္ ျဖစ္၏၊

(၂) မင္းႀကီး အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’တရားသည္ လူအေပါင္းအား ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ခ်မ္းသာစြာ မေနရရန္ ျဖစ္၏၊

(၃) မင္းႀကီး ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’တရားသည္ လူအေပါင္းအား ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ရန္

ဆင္းရဲရန္ ခ်မ္းသာစြာ မေနရရန္ ျဖစ္၏။

မင္းႀကီး သံုးပါးကုန္ေသာ တရားတို႔သည္ လူအေပါင္းအား ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ခ်မ္းသာစြာ မေနရရန္ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

လိုခ်င္မႈ ‘ေလာဘ’သည္လည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’သည္လည္းေကာင္း၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’သည္လည္းေကာင္း ကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ‘အခြံလွ်င္ အႏွစ္ရွိေသာ (ဝါးက်ဴစေသာ) အပင္ကို မိမိအသီးသည္ ညႇဥ္းဆဲဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔’ မေကာင္းေသာ စိတ္ရွိေသာ ေယာက်္ားကို ဖ်က္ဆီးကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။