သန ၃.၂၅: ပဗၺတူပမသုတ္

၁၃၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ထိုင္ေနေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”မင္းႀကီး ယခု ေနမြန္းတည့္အခါ၌ အဘယ္အရပ္က လာခဲ့သနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ ဘုရား ေရေျမကို အစိုးရကုန္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးကုန္ေသာ အစိုးရျခင္းမာန္ျဖင့္ ယစ္ကုန္ ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ျမဲျမံစြာ တည္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ႀကီးေသာ ေျမအဝွန္းကို ေအာင္၍ အုပ္စိုးလ်က္ ေနကုန္ေသာ မင္းတို႔အား မင္းေရး မင္းရာ ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုကိစၥတို႔၌ ယခုအခါ ေၾကာင့္ၾကျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ယံုၾကည္အပ္ေသာ စကားရွိေသာ လူယံုေတာ္ ျဖစ္ေသာ မင္းခ်င္းေယာက္်ားသည္ အေရွ႕အရပ္မွ လာရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ သင္မင္းႀကီးထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္၍ ဤသို႔ ဆိုရာ၏- ”မင္းႀကီး သိေတာ္မူေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အေရွ႕အရပ္မွ လာခဲ့၏၊ ထိုအေရွ႕ အရပ္၌ ႀကီးစြာေသာ တိမ္တိုက္ႏွင့္ တူေသာ ေတာင္ကို ျမင္ခဲ့ပါ၏၊ (ထိုေတာင္သည္) အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ကို ႀကိတ္လ်က္ လာ၏၊ မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီးအား ျပဳဖြယ္ကိစၥသည္ ရွိ၏၊ ထိုျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳေလာ့”ဟု ဤသို႔ ဆိုရာ၏၊ ထို႔ျပင္ ဒုတိယမင္းခ်င္းေယာက္်ားသည္ အေနာက္အရပ္မွ လာရာ၏။ပ။ ထို႔ျပင္ တတိယမင္းခ်င္းေယာက္်ားသည္ ေျမာက္အရပ္မွ လာရာ၏။ ထို႔ျပင္ ယံုၾကည္အပ္ေသာ စကားရွိ ေသာ လူယံုေတာ္ျဖစ္ေသာ စတုတၳမင္းခ်င္းေယာက္်ားသည္ ေတာင္အရပ္မွ လာရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ သင္မင္းႀကီးထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ဆိုရာ၏ – ”မင္းႀကီး သိေတာ္မူပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေတာင္ အရပ္မွ လာခဲ့၏၊ ထိုေတာင္အရပ္၌ ႀကီးစြာေသာ တိမ္တိုက္ႏွင့္ တူေသာ ေတာင္ကို ျမင္ခဲ့ပါ၏၊ (ထိုေတာင္ သည္) အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ကို ႀကိတ္လ်က္လာ၏၊ မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီးအား ျပဳဖြယ္ကိစၥသည္ ရွိ၏၊ ထိုျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳေလာ့”ဟု ဆိုရာ၏၊ မင္းႀကီး လူအျဖစ္သည္ ရခဲပါလ်က္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ လူကုန္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေဘးႀကီးျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ သင့္အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္မည္ နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား လူအျဖစ္သည္ ရခဲပါလ်က္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ လူကုန္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေဘးႀကီးျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ တရားက်င့္ျခင္း၊ အညီအမွ်က်င့္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း မွတစ္ပါး အျခား အဘယ္မွာ ျပဳဖြယ္ ရွိပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး သင့္အား ေျပာၾကားအံ့၊ မင္းႀကီး သင့္အား သိေစအံ့၊ မင္းႀကီး သင့္အား စင္စစ္ အိုျခင္း ေသျခင္းတရားသည္ လႊမ္းမိုးသည္သာလွ်င္တည္း၊ မင္းႀကီး သင့္အား အိုျခင္း ေသျခင္းသည္ လႊမ္းမိုး သည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္မည္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား အိုျခင္း ေသျခင္းသည္ လႊမ္းမိုးသည္ ရွိေသာ္ကား တရားက်င့္ျခင္း၊ အညီအမွ်က်င့္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းမွ တစ္ပါး အျခား အဘယ္မွာ ျပဳဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း။

အရွင္ဘုရား ေရေျမကို အစိုးရကုန္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးကုန္ေသာ အစိုးရျခင္းမာန္ျဖင့္ ယစ္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္ျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ျမဲျမံစြာ တည္သည္၏အျဖစ္ သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ႀကီးေသာ ေျမအဝွန္းကို ေအာင္၍ အုပ္စိုးေနကုန္ေသာ မင္းတို႔အား ဆင္တို႔ျဖင့္ စစ္ထိုးျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဆင္တို႔ျဖင့္ စစ္ထိုးကုန္ေသာ ထိုသူတို႔အားလည္း အိုျခင္း ေသျခင္းတရားတို႔သည္ လႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ လားရာ မရွိပါ၊ မွီရာ မရွိပါ။

အသွ်င္ဘုရား ေရေျမကို အစိုးရကုန္ေသာ ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္သြန္းၿပီးကုန္ေသာ။ပ။ အုပ္စိုးေန ကုန္ေသာ မင္းတို႔အား ျမင္းတို႔ျဖင့္ စစ္ထိုးျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ပ။ ရထားတို႔ျဖင့္ စစ္ထိုးျခင္းတို႔ သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ပ။ ေျခသည္တို႔ျဖင့္ စစ္ထိုးျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေျခသည္တို႔ျဖင့္ စစ္ထိုးကုန္ေသာ ထိုသူတအားလည္း အိုျခင္း ေသျခင္းတရားသည္ လႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ လားရာ မရွိပါ၊ မွီရာ မရွိပါ။

အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္အားျဖင့္ ဤမင္းမ်ဳိး၌ အတိုင္ပင္ခံ အမတ္ႀကီးတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမတ္ ႀကီးတို႔သည္ လာကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တိုင္ပင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ကြဲျပားစိမ့္ေသာငွါ စြမ္းႏိုင္ကုန္၏၊ အသွ်င္ ဘုရား တိုင္ပင္ျခင္းျဖင့္ စစ္ထိုးကုန္ေသာ ထိုသူတို႔အားေသာ္မွလည္း အိုျခင္း ေသျခင္းတရားသည္ လႊမ္းမိုး သည္ရွိေသာ္ လားရာ မရွိပါ၊ မွီရာ မရွိပါ။

အသွ်င္ဘုရား ဤမင္းမ်ဳိး၌ ေျမ၌ ျမႇဳပ္ထားအပ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းျပင္တို႔၌ ဆြဲထား အပ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ မ်ားစြာေသာ ေရႊေငြသည္ ရွိ၏၊ ယင္းေရႊေငြျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ လာကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို ျဖားေယာင္းျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥစၥာျဖင့္ စစ္ထိုးကုန္ေသာ ထိုမင္းတို႔အား ေသာ္မွလည္း အိုျခင္း ေသျခင္းတရားသည္ လႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ လားရာ မရွိပါ၊ မွီရာ မရွိပါ။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား အိုျခင္း ေသျခင္းတရားသည္ လႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ တရားက်င္႕ျခင္း၊ အညီအမွ်က်င့္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမႈျပဳျခင္းမွ တစ္ပါး အျခား အဘယ္မွာ ျပဳဖြယ္ ရွိပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ အိုျခင္း ေသျခင္းတရားသည္ လႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ တရားက်င့္ျခင္း၊ အညီအမွ်က်င့္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းမွ တစ္ပါး အျခား အဘယ္မွာ ျပဳဖြယ္ ရွိပါအံ့နည္း၊ ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ျပန္႔က်ယ္ကုန္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ကို ထိ၍ ထက္ဝန္း က်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ သတၱဝါတို႔ကို ႀကိတ္ေခ်ကုန္လ်က္ အစဥ္လိမ့္၍ လာကုန္ သကဲ့သို႔။

ထို႔အတူ အိုျခင္းတရားသည္လည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းတရားသည္လည္းေကာင္း၊ သတၱဝါတို႔ကို့လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္ကုန္၏။ မင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သူဆင္းရဲတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒြန္းစ႑ာ ပန္းမိႈက္သြန္တို႔ကိုလည္းေကာင္း (လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္ကုန္၏)၊ တစ္စံုတစ္ေယာယ္ကိုမွ် မေရွာင္ အလံုးစံုေသာ သူတို႔ကိုပင္လွ်င္ လႊမ္းမိုးေျခမႈန္း၏။

ထိုအရာ၌ ဆင္တို႔၏ အရာမဟုတ္၊ ရထားတို႔၏ အရာမဟုတ္၊ ေျခသည္တို႔၏ အရာမဟုတ္။ အတိုင္ပင္ျဖစ္ေသာ စစ္ထိုးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရႊေငြဥစၥာ ေပး သျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာင္ျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္လွ်င္ မိမိ၏ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ၊ ပညာရွိေသာ၊ ျမဲျမံ တည္ၾကည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရား၌လည္းေကာင္း၊ တရား၌လည္းေကာင္း၊ သံဃာ၌လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ျခင္းကို တည္ေစရာ၏။

အၾကင္သူသည္ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ပါး စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားကို က်င့္၏။ ထိုသူကို ဤဘဝ၌ပင္လွ်င္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ တမလြန္ဘဝ၌ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယဝဂ္ ၿပီး၏။

ေကာသလသံယုတ္ ၿပီး၏။