သန ၄.၁၉: ကႆကသုတ္

၁၅၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား နိဗၺာန္ႏွင့္ စပ္ေသာ တရား စကားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျပလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္း ေစေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း အ႐ိုအေသ ျပဳကာ ႏွလံုးသြင္းကုန္၍ အလံုးစံုေသာ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ကုန္၍ နားစိုက္ ကုန္လ်က္ တရားနာကုန္၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္အား ”ဤရဟန္းေဂါတမသည္ ရဟန္းတို႔အား နိဗၺာန္ႏွင့္ စပ္ေသာ တရားစကားျဖင့္။ပ။ ငါသည္ ရဟန္း (ပရိသတ္၏) ပညာမ်က္စိကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာက္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ လယ္သမားအသြင္ ဖန္ဆင္း၍ ႀကီးစြာေသာ ထြန္တံုးကို ပခံုး၌ ထမ္းလ်က္ ႏွင္တံရွည္ကို ကိုင္ကာ ဖ႐ိုဖရဲ က်ေသာ ဆံပင္ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္ ပုဆိုးကို ဝတ္လ်က္ ၫြန္အလိမ္းလိမ္း ကပ္ကုန္ေသာ ေျခတို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ရဟန္း ႏြားတို႔ကို ျမင္လိုက္ပါ၏ေလာ”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ မာရ္နတ္ယုတ္ သင့္အား ႏြားတို႔ျဖင့္ အဘယ္ အက်ဳိးရွိအံ့နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္း ငါ့အားသာလွ်င္ မ်က္စိသည္ ရွိ၏၊ ငါ့အား ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ငါ့အား မ်က္စိျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာ ‘စကၡဳသမၹႆဝိညာဏာယတန’သည္ ရွိ၏၊ ရဟန္း သင္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ နယ္ပယ္မွ လြတ္အံ့နည္း။ ရဟန္း ငါ့အားသာလွ်င္ နားသည္ ရွိ၏၊ ငါ့အား သဒၵါ႐ံုတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ပ။ ရဟန္း ငါ့အားသာလွ်င္ ႏွာေခါင္းသည္ ရွိ၏၊ ငါ့အား ဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ရဟန္း ငါ့အားသာလွ်င္ လွ်ာသည္ ရွိ၏၊ ငါ့အား ရသာ႐ံုတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္း ငါ့အား သာလွ်င္ ကိုယ္သည္ ရွိ၏၊ ငါ့အား ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ရဟန္း ငါ့အားသာလွ်င္ စိတ္သည္ ရွိ၏၊ ငါ့အား ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ငါ့အား စိတ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာ ‘မေနာသမၹႆဝိညာဏာယတန’ သည္ ရွိ၏၊ ရဟန္း သင္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြား၍ ငါ၏ (နယ္ပယ္မွ) လြတ္အံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာရ္နတ္ယုတ္ မ်က္စိသည္ သင့္အားသာလွ်င္ ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္၊ မ်က္စိျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ အၾကင္အရပ္၌ မ်က္စိသည္ မရွိ၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ မရွိကုန္၊ မ်က္စိျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ မရွိ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ ထိုအရပ္၌ သင့္အား ေရာက္ျခင္းသည္ မရွိ။ မာရ္နတ္ယုတ္ နားသည္ သင့္အားသာလွ်င္ ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ သဒၵါ႐ံုတို႔သည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါ ေစကုန္၊ နားျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ အၾကင္အရပ္၌ နားသည္ မရွိ၊ သဒၵါ႐ံုတို႔သည္ မရွိကုန္၊ နားျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ မရွိ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ ထိုအရပ္၌ သင့္အား ေရာက္ျခင္းသည္ မရွိ။ မာရ္နတ္ယုတ္ ႏွာေခါင္းသည္ သင့္အားသာလွ်င္ ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါ ေစ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ အၾကင္အရပ္၌ ႏွာေခါင္းသည္ မရွိ၊ ဂႏၶာ႐ံုတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ေတြ႕ထိ အပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ မရွိ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ ထိုအရပ္၌ သင့္အား ေရာက္ျခင္းသည္ မရွိ။ မာရ္နတ္ယုတ္ လွ်ာသည္ သင့္အားသာလွ်င္ ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ရသာ႐ံုတို႔သည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္၊ လွ်ာျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ။ပ။ မာရ္နတ္ယုတ္ ကိုယ္သည္ သင့္အားသာလွ်င္ ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔သည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္၊ ကိုယ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ။ပ။ မာရ္နတ္ယုတ္ စိတ္သည္ သင့္အားသာလွ်င္ ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္၊ စိတ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ သင့္အား ရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ။ မာရ္နတ္ယုတ္ အၾကင္အရပ္၌ စိတ္သည္ မရွိ၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ မရွိကုန္၊ စိတ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာစုေဝးရာသည္ မရွိ၊ မာရ္နတ္ယုတ္ ထိုအရပ္၌ သင့္အား ေရာက္ျခင္းသည္ မရွိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္း အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အၾကင္ဥစၥာကို ‘ဤဥစၥာသည္ ငါ၏ ဥစၥာတည္း’ဟု ဆိုကုန္၏၊ ‘ငါ၏ သိမ္းဆည္းေသာ ဥစၥာတည္း’ဟု ဆိုကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ ဤ ေျပာဆိုေသာ အရာတို႔၌ သင္၏ စိတ္သည္ အကယ္၍ ရွိသည္ ျဖစ္အံ့၊ သင္သည္ ငါ၏ (နယ္ပယ္မွ) လြတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မာရ္နတ္ယုတ္ အၾကင္သူတို႔သည္ အၾကင္ေရႊေငြစေသာ ဥစၥာကို ‘ငါ၏ ဥစၥာ’ဟု ဆိုကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ ထိုဥစၥာမ်ဳိးသည္ ငါ့အား မရွိ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထိုသို႔ ေျပာဆိုသူတို႔သည္ ငါ မဟုတ္။ ငါ၏ သြားရာ ခရီးကိုလည္း သင္ မျမင္ႏိုင္၊ မာရ္နတ္ယုတ္ ဤသို႔ သိေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္။ပ။ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။