သန ၅.၁၀: ဝဇိရာသုတ္

၁၇၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ဝဇိရာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေလ၏၊ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲဲခဲဲ့ၿပီးလွ်င္ အႏၶဝန္ေတာသို႔ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ဝဇိရာဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာ ေစလို၍လည္းေကာင္း ဝဇိရာဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏ –

”အဘယ္သူသည္ ဤသတၱဝါကို ျဖစ္ေစသနည္း၊ သတၱဝါကို ျပဳတတ္သူကား အဘယ္သူနည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚလာသနည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ သတၱဝါ ခ်ဳပ္သနည္း”ဟု ရြတ္ဆို၏။

”မာရ္နတ္ သင္သည္ အဘယ္ကို သတၱဝါဟူ၍ ယုံၾကည္ဘိသနည္း၊ သင့္အား မေကာင္းေသာ အျမင္သည္ အစဥ္လိုက္၏၊ ဤသတၱဝါဟူသည္ သခၤါရအစု သက္ သက္သာတည္း၊ ဤသခၤါရအစု၌ သေဘာအားျဖင့္ သတၱဝါဟူသည္ကို မရအပ္။

လွည္းသန္, ဝင္႐ိုးစေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတို႔ ေပါင္းစုမိေသာေၾကာင့္ ‘ရထား’ ဟူ၍ ေခၚေဝၚေျပာဆိုေသာ အသံ (သဒၵါေဝါဟာရ) သည္ ျဖစ္သကဲဲ့သို႔ ထို႔အတူ ခႏၶာငါးပါးတို႔ ထင္ရွားကုန္လတ္ေသာ္ ‘သတၱဝါ’ဟူ၍ သမုတ္ျခင္း ျဖစ္၏။

ထိုစကား မွန္၏၊ (ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ) ဒုကၡသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ ဒုကၡသည္ တည္လည္း တည္၏၊ ပ်က္လည္း ပ်က္၏၊ (ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ) ဒုကၡကို ဖယ္ထား ၍ ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ ဒုကၡမွတစ္ပါး အျခားေသာ တရားသည္ မျဖစ္၊ ဒုကၡကို ဖယ္ထား၍ ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ ဒုကၡမွတစ္ပါး အျခားေသာ တရားသည္ မခ်ဳပ္”ဟု ျပန္ေျပာ၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ဝဇိရာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံး မသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ဘိကၡဳနီ သံယုတ္ၿပီး၏။