သန ၅.၄: ဝိဇယာသုတ္

၁၆၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ဝိဇယာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍။ပ။ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ၌ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ဝိဇယာ ဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း ဝိဇယာဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”(အရွင္မ) သင္သည္ ငယ္ေသး၏၊ အဆင္းလွ၏၊ ငါသည္လည္း ငယ္ေသး၏၊ ပ်ဳိျမစ္၏၊ အရွင္မ လာပါလွည့္၊ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ တူရိယာျဖင့္ ငါတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပါးပါကုန္အံ့”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ၌ ဝိဇယာဘိကၡဳနီမအား ”ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေသာ ထိုသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု စဥ္းစား၍ ”ဤသူကား ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း၊ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္ လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစ လို၍လည္းေကာင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆို၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ ထိုအခါ၌ ဝိဇယာဘိကၡဳနီမသည္ ”ဤသူကား ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း”ဟု သိ၍ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ျပန္ေျပာ၏-

”မာရ္နတ္ ႏွလုံးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ုံ’၊ အသံ ‘သဒၵါ႐ုံ’၊ အန႔ံ ‘ဂႏၶာ႐ုံ’၊ အရသာ ‘ရသာ႐ုံ’၊ အေတြ႕အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ’တို႔ကို သင့္အားသာလွ်င္ အပ္ ႏွင္းပါ၏၊ ငါမူကား ထိုအာ႐ုံငါးပါးျဖင့္ အလိုမရွိ။

ကြဲဲပ်က္ျခင္းသေဘာရွိေသာ မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ ေၾကပ်က္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဤ အေကာင္ပုပ္ျဖင့္ ငါ ၿငီးေငြ႕၏၊ ငါ ရွက္၏၊ ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ကို ငါ ႏုတ္အပ္ၿပီးၿပီ။

႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေသာ သတၱဝါ, အ႐ူပဘုံ၌ တည္ေသာ သတၱဝါ, ၿငိမ္သက္ေသာ သမာပတ္ဟူေသာ အရာဌာနအားလုံးတို႔၌ အဝိဇၨာအမိုက္ကို ငါ ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ”ဟု ျပန္ေျပာ၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ဝိဇယာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံး မသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။