သန ၅.၅: ဥပၸလဝဏၰာသုတ္

၁၆၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ဥပၸလဝဏ္ဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍။ပ။ အဖ်ားမွ စ၍ ေကာင္းစြာ ပင္လုံးကြၽတ္ ပြင့္ေသာ တစ္ခုေသာ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ ရပ္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ဥပၸလဝဏ္ဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း ဥပၸလဝဏ္ ဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”ရဟန္းမ သင္သည္ ပင္လုံးကြၽတ္ပြင့္ေသာ အင္ၾကင္းပင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ဘိ၏၊ သင္၏ အဆင္းဓာတ္ႏွင့္ တူေသာ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အဆင္းဓာတ္သည္ မရွိ၊ အမိုက္မ သင္သည္ လူဆိုးတို႔ကို မေၾကာက္သေလာ”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ၌ ဥပၸလဝဏ္ဘိကၡဳနီမအား ”ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေသာ ဤသူသည္ကား အဘယ္သူနည္း၊ လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု စဥ္းစား၏၊ ”ဤသူသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း၊ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆို၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ဥပၸလဝဏ္ ဘိကၡဳနီမသည္ ”ဤသူကား ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း”ဟု သိ၍ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ျပန္ေျပာ၏-

”မာရ္နတ္ သင့္ကဲဲ့သို႔ သေဘာရွိေသာ ေသေသာက္ႀကဴး ရာေထာင္တို႔သည္ ဤအရပ္သို႔ လာေစကာမူ ငါသည္ ေမြးညင္းတစ္ေခ်ာင္းမွ် မတုန္လႈပ္၊ မထိတ္လန္႔၊ တစ္ေယာက္တည္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကို ငါ မေၾကာက္။

ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ငါသည္ ကြယ္ေပ်ာက္အံ့၊ သင္၏ ဝမ္းတြင္းသို႔မူလည္း ဝင္အံ့၊ သင္၏ မ်က္ေမွာင္ၾကား၌ တည္ေသာ ငါ့ကိုမူလည္း သင္ မျမင္ရလတၱံ႕၊ ငါသည္ စိတ္၌ အေလ့အလာျပဳၿပီးျဖစ္၍ ဣဒၶိပါဒ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ ပြားၿပီး ျဖစ္၏၊ အလုံးစုံေသာ အေႏွာင္အဖြဲဲ႕မွ လြတ္ကင္းၿပီး ျဖစ္၏၊ အခ်င္းမာရ္နတ္ သင့္ကို ငါ မေၾကာက္”ဟု ျပန္ေျပာ၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ဥပၸလဝဏ္ဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။