သန ၅.၆: စာလာသုတ္

၁၆၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ စာလာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍။ပ။ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ စာလာ ဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ရဟန္းမ သင္သည္ အဘယ္ကို မႏွစ္သက္သနည္း”ဟု ေျပာဆို၏၊ ”အခ်င္းမာရ္နတ္ ငါသည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းကို မႏွစ္သက္”ဟု ေျပာဆို၏။

”ရဟန္းမ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္သည္ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းကို မႏွစ္သက္သနည္း၊ ပဋိသေႏၶ ေနသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားရ၏၊ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းကို မႏွစ္သက္ လင့္ဟူေသာ ဤအယူကို အဘယ္သူက ယူေစသနည္း”ဟု ေျပာဆို၏။

(မာရ္နတ္ယုတ္) ပဋိသေႏၶ ေနသူအား ေသျခင္း ျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶ ေနသူသည္ ေႏွာင္ဖြဲဲ႕ျခင္း, သတ္ျခင္း, အထူးထူးအျပားျပားေသာ ေဘးရန္ဟူေသာ ဆင္းရဲဲတို႔ကို ေတြ႕ထိရ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းကို ငါ မႏွစ္သက္။

ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အလုံးစုံေသာ ဆင္းရဲဲကို ပယ္ျခင္းငွါ ငါ့ကို ပရမတၳသစၥာ၌ သက္ဝင္ေစေတာ္မူ၏။

႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေသာ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အ႐ူပဘုံ၌ တည္ ကုန္ေသာ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိၾကကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) ကို မသိကုန္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ လာရကုန္၏ဟု (ျပန္ေျပာ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”စာလာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံး မသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။