သန ၅.၈: သီသုပစာလာသုတ္

၁၆၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ သီသုပစာလာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍။ပ။ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ သီသုပစာလာဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ သီသုပစာလာဘိကၡဳနီမအား ”ရဟန္းမ သင္သည္ အဘယ္ သူ၏ ပါသ႑အယူဝါဒကို ႏွစ္သက္သနည္း”ဟု ဆို၏၊ အခ်င္းမာရ္နတ္ ငါသည္ ”တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သူ၏ ပါသ႑အယူဝါဒကို မႏွစ္သက္”ဟု ဆို၏။

”သင့္ကို ရဟန္းမႏွင့္ တူစြာ ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ သင္သည္ အဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကို ရည္ မွတ္၍ ဦးျပည္းသနည္း၊ အယူကို အကယ္၍ မႏွစ္သက္အံ့၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေယာင္ေယာင္ဝါးဝါး က်င့္ဘိသနည္းဟု ဆို၏။

မာရ္နတ္ ဤသာသနာေတာ္မွ အပ၌သာလွ်င္ ပါသ႑ (အယူ)တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိစၧာအယူ၌ နစ္ျမဳပ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ တရားကို ငါ မႏွစ္သက္၊ ထိုသူတို႔သည္ (သစၥာေလးပါး) တရား၌ မလိမၼာကုန္။

သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ၊ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ၊ အလုံးစုံ (ခႏၶာစသည္)တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ တည္ေသာ၊ မစၥဳမာရ္စသည္တို႔ကို ႏုတ္ၿပီးေသာ၊ အလုံးစုံေသာ အရာ ဌာနတို႔၌ (သူတစ္ပါးတို႔) မေအာင္ႏိုင္ေသာ၊ အလုံးစုံ (ခႏၶာစသည္)တို႔၌ လြတ္ ေျမာက္ေတာ္မူေသာ၊ အလုံးစုံေသာ တဏွာဒိ႒ိတို႔သည္ မမွီအပ္ေသာ၊ စကၡဳငါးပါး ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလုံးစုံေသာ တရားကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

အလုံးစုံ ကံတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ဥပဓိ ကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ၌ (အာ႐ုံျပဳေသာအားျဖင့္ ကိေလသာမွ) လြတ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ ငါ၏ ဆရာတည္း၊ ထိုဆရာ၏ အဆုံးအမကို ငါသည္ ႏွစ္သက္၏ဟု ေျပာ ျပန္၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”သီသုပစာလာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။