သန ၅.၉: ေသလာသုတ္

၁၇ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ေသလာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍။ပ။ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ေသလာ ဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေသလာဘိကၡဳနီမကို ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏။

”ဤ႐ုပ္ပုံ (အတၱေဘာ) ကို အဘယ္သူ ျဖစ္ေစအပ္သနည္း၊ ဤ႐ုပ္ပုံ (အတၱေဘာ) ကို ျပဳတတ္သူကား အဘယ္သူနည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤ႐ုပ္ပုံ (အတၱေဘာ) သည္ ျဖစ္ေပၚလာသနည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤ႐ုပ္ပုံ (အတၱေဘာ) သည္ ခ်ဳပ္သနည္း”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထိုအခါ၌ ေသလာဘိကၡဳနီမအား ”ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေသာ ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ ”ဤသူသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း၊ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္း၊့ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာ ေစလို၍လည္းေကာင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆို၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ေသလာဘိကၡဳနီမသည္ ”ဤသူကား ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း”ဟု သိ၍ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ျပန္ေျပာ၏-

”ဤအတၱေဘာကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါးလည္း ျပဳအပ္သည္ မဟုတ္၊ ဤအတၱေဘာသည္ အေၾကာင္း ကို စြဲဲ၍ ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္း ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊

လယ္၌ စိုက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ မ်ဳိးေစ့သည္ ေျမၾသဇာႏွင့္ အေစး ယင္းႏွစ္ပါးကို စြဲဲ၍ ေပါက္သကဲဲ့သို႔-

ဤအတူ ခႏၶာတို႔လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေျခာက္ပါးတို႔လည္းေကာင္း၊ အာယတန ေျခာက္ပါးတို႔လည္းေကာင္း ဤတရားတို႔သည္ အေၾကာင္းကို စြဲဲ၍ ျဖစ္ကုန္၏။ အေၾကာင္းပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ကုန္၏”ဟု (ျပန္ေျပာ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ေသလာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံး မသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။