သန ၆.၁: ျဗဟၼာယာစနသုတ္

၁၇၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရွးဦးစြာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးစ ဥ႐ုေဝလေတာ ေနရၪၨရာျမစ္ကမ္း ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေန ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္လ်က္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ စိတ္အၾကံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏- ”ငါ သိထားေသာ ဤတရားကား နက္နဲဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲဲ၏၊ သိႏိုင္ခဲဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ တကၠီပုဂၢိဳလ္တို႔၏ က်က္စားရာ မဟုတ္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္၏၊ ဤသတၱဝါမ်ားကား ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ေနကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပိုက္ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ေနၾကေသာ ဤသတၱဝါမ်ားသည္ အက်ဳိးတရားတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို ျမင္ႏိုင္ခဲဲ၏၊ ျပဳ ျပင္မႈအားလုံး၏ ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံးကို ပယ္စြန္႔ရာ တဏွာ၏ ကုန္ရာ ရာဂ၏ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ ဤ (နိဗၺာန္) တရားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ခဲဲ၏၊ ငါသည္ တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ တရားကို မသိနားမလည္ႏိုင္ရာ၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထို (တရားေဟာမႈ) သည္ ငါ့အား ပင္ပန္း႐ုံသာ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကို (ငါ) ညႇဥ္းဆဲဲ႐ုံသာ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (စိတ္အၾကံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏)။ ထို႔အျပင္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဤဂါထာတို႔သည္လည္း ေရွးက မၾကားဖူးဘဲဲ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ေတာ္၌ ထင္လာျပန္ ကုန္၏-

”ငါသည္ ခဲဲယဥ္းစြာ က်င့္သျဖင့္ သိထားေသာ တရားကို ယခုအခါ ေဟာျပျခင္း ငွါ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ရာဂ , ေဒါသ ႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ သူတို႔သည္ ဤတရားကို လြယ္ကူစြာ သိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

အဝိဇၨာအေမွာင္ထု ဖုံးလႊမ္းလ်က္ ရာဂစြဲဲကပ္ေနေသာ သူတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲဲ ၍ အဏုျမဴသဖြယ္ ျမင္ႏိုင္ခဲဲေသာ (သံသရာ) အဆန္တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်”ဟု (စိတ္ေတာ္၌ ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏)။

ဤသို႔ ဆင္ျခင္ေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ႏွလုံးေတာ္သည္ တရားေဟာရန္ ညြတ္ေတာ္ မမူ ေသးဘဲဲ ေၾကာင့္ၾကမဲဲ့ေနရန္ ညြတ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္အၾကံကို မိမိ စိတ္ျဖင့္ သိ၍ သဟမၸတိျဗဟၼာအား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္ေပၚလာ၏- ”အခ်င္းတို႔ ေလာကသည္ ပ်က္စီးေတာ့မည္တကား၊ အခ်င္းတို႔ ေလာကသည္ ပ်က္စီးေတာ့မည္တကား၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ႏွလုံးေတာ္သည္ တရားေဟာရန္ ညြတ္ေတာ္ မမူေသးဘဲဲ ေၾကာင့္ၾကမဲဲ့ ေနရန္ ညြတ္ေတာ္မူတုံဘိ၏”ဟု (အၾကံ ျဖစ္ေပၚလာ၏)။

ထို႔ေနာက္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္႐ုံးကို ဆန္႔သကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္႐ုံးကို ေကြးထားသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျဗဟၼာ့ဘုံမွ ကြယ္ခဲဲ့ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားေပၚလာ၏။ ထိုအခါ ထိုသဟမၸတိျဗဟၼာသည္ အေပၚ႐ုံကို ပခုံးတစ္ဖက္၌ တင္ ၍ လက်္ာဒူးကို ေျမ၌ ေထာက္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ”ျမတ္စြာဘုရား ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည့္တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ နည္းပါးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ (ထိုသတၱဝါတို႔သည္) တရားကို မနာရေသာေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးေနပါကုန္၏၊ တရားကို သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီး ေနာက္ ထိုမွတစ္ပါး ဤစကားကို ေလွ်ာက္ျပန္၏-

”ေရွးအခါက မဂဓတိုင္း၌ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကးရွိသူ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔ သည္ ၾကံဆအပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာအယူတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚခဲဲ့ပါ သည္၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အညစ္အေၾကးကင္းေတာ္မူ ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဘာဝႏွင့္အေလ်ာ္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားကို (သတၱဝါအမ်ား) နာၾကားၾကပါေစကုန္ေလာ့။

ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထက္ဝန္းက်င္ (ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္) မ်က္စိရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာက္ေတာင္ထိပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္ဝန္းက်င္ လူအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈ သကဲဲ့သို႔ ထို႔အတူ စိုးရိမ္ပူေဆြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ပညာ (ဓမၼ)ျဖင့္ ၿပီးေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းတို႔ အႏွိပ္စက္ခံေနရသျဖင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါ အေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူပါေလာ့။

ရဲရင့္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေအာင္ပြဲဲယင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထေတာ္မူပါေလာ့။ ယာဥ္မွဴးႏွင့္ တူေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ (ကိေလသာ) ေႂကြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေလာက၌ လွည့္လည္ေတာ္မူပါေလာ့။ ဘုန္း ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (တရားကို) သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕”ဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျဗဟၼာ၏ ေတာင္းပန္ျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳၿပီးလွ်င္ သတၱဝါတို႔၌ သနားျခင္းကိုလည္း အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္၁ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ နည္းပါးသူ၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ မ်ားျပားသူ၊ ဣေႁႏၵရင့္က်က္ၿပီးသူ၊ ဣေႁႏၵႏုေသးေသာသူ၊၂ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ၊ မေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ၊ သိေစရန္ လြယ္ကူသူ၊ သိေစရန္ ခက္ခဲဲသူ၊ တမလြန္ေလာက အျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု ႐ႈလ်က္ေနေလ့ရွိသူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တမလြန္ေလာကအျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု မ႐ႈဘဲဲ ေန ေလ့ရွိသူ အခ်ဳိ႕ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလၾကာ၃ေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာ ေတာ၌လည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ, ပဒုမၼာၾကာ, ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲဲ၌ ျမဳပ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ, ပဒုမၼာၾကာ, ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရႏွင့္အညီ တည္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ, ပဒုမၼာၾကာ, ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရေပၚသို႔ တက္၍ တည္ကုန္၏၊ ေရႏွင့္ မလိမ္းကပ္ကုန္။

ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ နည္းပါးသူ၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ မ်ားျပားသူ၊ ဣေႁႏၵရင့္က်က္သူ၊ ဣေႁႏၵႏုေသးသူ၊ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ၊ မေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ၊ သိေစရန္ လြယ္ကူသူ၊ သိေစရန္ ခက္ခဲဲသူ၊ တမလြန္ေလာကအျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တမလြန္ေလာကအျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု မ႐ႈဘဲဲ ေနေလ့ရွိသူ အခ်ဳိ႕တို႔ကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သဟမၸတိျဗဟၼာအား ဂါထာျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ျဗဟၼာ ေလ့လာၿပီးေသာ တရားျမတ္ကို ပင္ပန္း႐ုံသာဟု အမွတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ လူတို႔အား မေဟာခဲဲ့ၿပီ၊့ (မေဟာဘဲဲေနရန္ အၾကံ ျဖစ္ခဲဲ့ၿပီ)၊ (ပညာ) တည္းဟူေသာ နားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သူတို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း (သဒၶါတရား) ကို ေစလႊတ္ၾကကုန္ ေလာ့၊ ထိုသူတို႔အတြက္ နိဗၺာန္တံခါးကို ငါ ဖြင့္ထားၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာရန္ ငါ့အား ခြင့္ျပဳေတာ္မူၿပီ”ဟု (သိသျဖင့္) ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသ ျပဳၿပီးလွ်င္ ထိုေနရာ၌ပင္ ကြယ္သြားေလ၏။

၁။ (က) သတၱဝါတို႔၏ ဣေႁႏၵအႏုအရင့္ကို သိေသာ ဣၿႏၵိယပေရာပရိယတၱိဉာဏ္။ (ခ) သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကိန္းဝပ္ရာ အာသယႏွင့္အႏုသယကိေလသာတို႔ကို သိေသာ အာသယာႏုသယဉာဏ္ ဤဉာဏ္ႏွစ္ပါးကို ဗုဒၶစကၡဳဟုေခၚသည္။

၂။ အျခားပါဠိေတာ္မ်ား၌ ဒြါကာေရ ဒုဝိညာပေယ အေပၸကေစၥ န ပရေလာကဝဇၨဘယဒႆာဝိေန ဝိဟရေႏၲ ပုဒ္မ်ားမပါ။

၃။ ဥပၸလ=ၾကာျဖဴ ၾကာနီ ၾကာညိဳ။