သန ၆.၂: ဂါရဝသုတ္

၁၇၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရွးဦးစြာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးစ ဥ႐ုေဝလေတာ ေနရၪၨရာျမစ္ကမ္း ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ရင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေန ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အား ဤသို႔ စိတ္အၾကံသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏- ”႐ိုေသရာ မွီခိုရာ မရွိဘဲဲ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲဲ၏၊ ငါသည္ အဘယ္သို႔ေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ ေနရပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏- ”ငါသည္ မျပည့္စုံေသးေသာ သီလအစုကို ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနရာ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနႏိုင္ေလာက္ေသာ မိမိထက္ အထူးသျဖင့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ငါမွ တစ္ပါး အျခား ေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ငါ မျမင္။

မျပည့္စုံေသးေသာ သမာဓိအစုကို ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနရာ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနႏိုင္ေလာက္ေသာ မိမိထက္ အထူးသျဖင့္ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ငါမွ တစ္ပါး အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ ေလာက၌ ငါ မျမင္။

မျပည့္စုံေသးေသာ ပညာအစုကို ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနရာ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနႏိုင္ေလာက္ေသာ မိမိထက္ အထူးသျဖင့္ ပညာႏွင့္ ျပည့္ စုံသည့္ ငါမွ တစ္ပါး အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ ေလာက၌ ငါ မျမင္။

မျပည့္စုံေသးေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္အစုကို ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳ လ်က္ ေနရာ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနႏိုင္ေလာက္ေသာ မိမိထက္ အထူးသျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ငါမွ တစ္ပါး အျခား ေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ငါ မျမင္။

မျပည့္စုံေသးေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္ကို သိျမင္တတ္သည့္ ပစၥေဝကၡဏာ ဉာဏ္ကို ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနရာ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနႏိုင္ေလာက္ေသာ မိမိထက္ အထူးသျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္ ကို သိျမင္တတ္သည့္ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ငါမွ တစ္ပါး အျခားေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ ငါ မျမင္။

ငါသည္ အၾကင္ေလာကုတၱရာတရားကို ထိုးထြင္း၍ သိ၏၊ ငါသည္ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲဲျပဳလ်က္ ေနရမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္ သိ၍ ခြန္အား႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးေသာ လက္႐ံုးကို ဆန္႔သကဲ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ေသာ လက္႐ံုးကို ေကြးသကဲ႕သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ျဗဟၼၼာ့ဘံုမွ ကြယ္ခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ အေပၚ႐ံုကို ပခံုးတစ္ဖက္၌ တင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ –

”ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္လွပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္လွပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား လြန္ ေလၿပီးေသာ အတိတ္အခါတို႔၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း ပြင့္ေတာ္မူကုန္၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း တရားကိုသာလွ်င္ အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ ေနေတာ္မူၾကကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား လာလတၱံ႕ေသာ အနာဂတ္အခါတို႔၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း ပြင့္ေတာ္မူကုန္လတၱံ႕၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း တရားကိုသာလွ်င္ အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ ေနေတာ္မူကုန္လတၱံ႕။ အသွ်င္ဘုရား ယခုပစၥဳပၸန္အခါ၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း တရားကိုသာလွ်င္ အ႐ိုအေသ အေလးအျမတ္ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ ေနေတာ္မူပါ ေလာ့”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ထိုမွ တစ္ပါးေသာ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ျပန္၏ –

”အတိတ္၌ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္၌ ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ႕ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ သတၱဝါတို႔၏ ပူေဆြးျခင္းကို ေဖ်ာက္တတ္ေသာ ယခုပစၥဳပၸန္၌ ပြင့္ဆဲျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းေကာင္း ႐ိွ၏။

အလံုးစံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အေလးအျမတ္ ျပဳကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနေတာ္မူကုန္ၿပီ၊ ေနေတာ္မူကုန္ဆဲ၊ ေနေတာ္မူကုန္လတၱံ႕၊ ဤသို႔ ေနျခင္းသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ သေဘာဓမၼတာတည္း။

ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အက်ဳိးစီးပြားကို အလို႐ိွေသာ သူသည္ ႀကီးျမတ္သည္၏ အျဖစ္ကို ေတာင့္တသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးမေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ လ်က္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အေလးျပဳအပ္သတည္း”ဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။