သန ၇.၁၄: မဟာသာလသုတ္

၂ဝဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ အိုမင္းသည္ျဖစ္၍ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ အဝတ္အ႐ံုရွိေသာ ျဗာဟၼဏ မဟာသာလပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ဆက္ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ထိုျဗာဟၼဏမဟာသာလပုဏၰားအား ျမတ္စြာဘုရား သည္ ”ပုဏၰား သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အိုမင္းသည္ ျဖစ္၍ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ အဝတ္အ႐ံုရွိသနည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရပ္၌ အကြၽႏု္ပ္အား သားေလးေယာက္ ရွိပါကုန္၏၊ ထိုသားတို႔သည္ မယားတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အကြၽႏု္ပ္ကို အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)၊ ”ပုဏၰား သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္ သည္ ဤဂါထာတို႔ကို သင္ယူ၍ လူအေပါင္း စုေဝးရာ အစည္းအေဝးသဘင္၌ သားတို႔ အတူတကြ ထိုင္ ေနကုန္သည္ ရွိေသာ္ ရြတ္ေလာ့”ဟု မိန္႔ဆို၏-

”အၾကင္သားတို႔ျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ , ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရ၏၊ အၾကင္သားတို႔၏ ႀကီးပြားျခင္းကိုလည္း အလိုရွိခဲ့၏၊ ‘ေခြးတို႔သည္ ဝက္ကို (ေဟာင္၍) ႏွင္ထုတ္ သကဲ့သို႔’ ထိုသားတို႔သည္ မယားတို႔ႏွင့္ အတူ တိုင္ပင္ကာ ငါ့ကို (ျမည္တမ္း ေငါက္ေအာ္၍) ႏွင္ထုတ္ကုန္၏။

သူေတာ္မဟုတ္ ယုတ္မာေသာ ရကၡိဳသ္တို႔သည္ သားတို႔၏ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ငါ့ကို ‘ဖခင္ ဖခင္’ဟု ေခၚကုန္၏၊ ထိုရကၡိဳသ္တို႔သည္ အရြယ္လြန္ေသာ ငါ့ကို စြန္႔ ကုန္ေယာင္တကား။

‘အိုမင္းသည္ျဖစ္၍ အသံုး မျပဳႏိုင္ေသာ ျမင္းကို အစာ မေကြၽးဘဲ ဖယ္ထားဘိ သကဲ့သို႔’ သူမိုက္တို႔၏ အဖအိုသည္ သူတစ္ပါးအိမ္တို႔၌ ေတာင္းစားရ၏။

ငါ၏ လက္စြဲေတာင္ေဝွးသည္ကား ျမတ္ေသး၏၊ ငါ့အား မ႐ိုေသ မတုပ္ဝပ္ေသာ သားတို႔သည္ မျမတ္ကုန္၊ ေတာင္ေဝွးသည္ ၾကမ္းေသာ ႏြားကိုလည္း တားျမစ္ ႏိုင္၏၊ ထို႔ျပင္ ၾကမ္းေသာ ေခြးကိုလည္း တားျမစ္ႏိုင္၏။

ေတာင္ေဝွးသည္ ေမွာင္ထဲ၌ ေရွ႕သြား ျဖစ္ႏိုင္၏၊ နက္ေသာ ေရ၌ ေထာက္တည္ ရာကို ရႏိုင္၏၊ ေခ်ာ္က်ေသာ္လည္း ေတာင္ေဝွး၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေဝွးသည္ သားတို႔ထက္ ျမတ္ေသး၏”ဟု ဤသို႔ (ရြတ္ဆိုေလာ့ဟု မိန္႔ဆို၏)။

ထိုအခါ ျဗာဟၼဏမဟာသာလပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ဤဂါထာတို႔ကို သင္ယူ၍ လူ အေပါင္း စုေဝးရာ အစည္းအေဝးသဘင္၌ သားတို႔ အတူတကြ ထိုင္ေနကုန္သည္ ရွိေသာ္ ရြတ္ဆို၏-

”အၾကင္သားတို႔ျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ , ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရ၏၊ အၾကင္သားတို႔၏ ႀကီးပြားျခင္းကိုလည္း အလိုရွိခဲ့၏၊ ‘ေခြးတို႔သည္ ဝက္ကို (ေဟာင္၍) ႏွင္ထုတ္ သကဲ့သို႔’ ထိုသားတို႔သည္ မယားတို႔ႏွင့္ အတူ တိုင္ပင္ကာ ငါ့ကို (ျမည္တမ္း ေငါက္ေအာ္၍) ႏွင္ထုတ္ကုန္၏။

သူေတာ္မဟုတ္ ယုတ္မာေသာ ရကၡိဳသ္တို႔သည္ သားတို႔၏ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ငါ့ကို ‘ဖခင္ ဖခင္’ဟု ေခၚကုန္၏၊ ထိုရကၡိဳသ္တို႔သည္ အရြယ္လြန္ေသာ ငါ့ကို စြန္႔ ကုန္ေယာင္တကား။

‘အိုမင္းသည္ ျဖစ္၍ အသံုး မျပဳႏိုင္ေသာ ျမင္းကို အစာ မေကြၽးဘဲ ဖယ္ထား ဘိသကဲ့သို႔’ သူမိုက္တို႔၏ အဖအိုသည္ သူတစ္ပါးအိမ္တို႔၌ ေတာင္းစားရ၏။

ငါ၏ လက္စြဲေတာင္ေဝွးသည္ကား ျမတ္ေသး၏၊ ငါ့အား မ႐ိုေသ မတုပ္ဝပ္ေသာ သားတို႔သည္ မျမတ္ကုန္၊ ေတာင္ေဝွးသည္ ၾကမ္းေသာ ႏြားကိုလည္း တားျမစ္ႏိုင္၏၊ ထို႔ျပင္ ၾကမ္းေသာ ေခြးကိုလည္း တားျမစ္ႏိုင္၏။

ေတာင္ေဝွးသည္ ေမွာင္ထဲ၌ ေရွ႕သြား ျဖစ္ႏိုင္၏၊ နက္ေသာ ေရ၌ ေထာက္တည္ ရာကို ရႏိုင္၏၊ ေခ်ာ္က်ေသာ္လည္း ေတာင္ေဝွး၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ရ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေဝွးသည့္သားတို႔ထက္ ျမတ္ေသး၏”ဟု ဤသို႔ ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ၌ ျဗာဟၼဏမဟာသာလပုဏၰားကို သားတို႔သည္ အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ကာ ေရခ်ဳိးေစ၍ အသီးသီး ပုဆိုးအစံုကို ေပးကုန္၏၊ ထိုအခါ၌ ျဗာဟၼဏမဟာသာလပုဏၰားသည္ တစ္ခုေသာ ပုဆိုးအစံုကို ယူ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ပုဏၰားတို႔မည္သည္ကား ဆရာအတြက္ ဆရာစားဥစၥာ ကို ရွာရပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆရာစားဥစၥာကို အလွဴခံေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သနားသမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလွဴခံေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေနာက္ ထိုျဗာဟၼဏမဟာသာလ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။